KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 
 
MADDE 1: TARAFLAR
İş bu sözleşme Dumlupınar Bulvarı No:266/C-44 Çankaya Ankara adresindeki mukim bulunan İHALE Teknolojileri Anonim Şirketi ile (bundan sonra “YAYINCI”) diğer tarafta..........................................adresinde mukim bulunan .......................................... (bundan sonra “KULLANICI”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar tarafından imzalanmak suretiyle tanzim ve akdolunmuştur.
 
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşmenin konusu;
İşbu sözleşmede abonelik türlerine göre farklı olarak kararlaştırılmış olan abonelik ücretinin KULLANICI tarafından YAYINCI’ya ödenmesi karşılığında aşağıda tanımlanan çeşitli hizmetlerin, YAYINCI tarafından KULLANICI’ya sunulması konulu iş ilişkisidir.
İşbu sözleşme hükümleri uyarınca KULLANICI’ya HİZMET sunan HİZMET SUNUCU ticaret hukuku açısından ticari işlere aracılık eden bağımsız tacir yardımcılarından tellal konumundadır.
Bu bağlamda YAYINCI, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış Kamu İhale İlanlarını ve ilişkili diğer bilgileri KULLANICI’ya ulaştırmakla işbu sözleşmede belirlenmiş tellaliye ücreti niteliğindeki abonelik bedeli karşılığında, tek taraflı bilgi akışı faaliyetinde bulunmayı meslek edinmiş tacir kişidir.
Bu bağlamda işbu sözleşmenin tarafları, sözleşmenin yorumlanıp uygulanması sırasında YAYINCI’ya tellallık için Ticaret Kanunu’nun öngördüğünden daha fazla bir hukuki sorumluluk yüklenemeyeceğini peşin olarak ve gayri kabili rücu şekilde beyan ve taahhüt ederler.
 
MADDE 3: TANIMLAR
YAYINCI: İHALE Teknolojileri Anonim Şirketi
KULLANICI: Belirlenmiş abonelik ücretini ödeyerek, CİTY’na internet vasıtasıyla erişim hakkını elde eden gerçek yada tüzel kişilik.
CİTY: Çevrimiçi İhale Takip Yazılımı kısaltması.
ÇEVRİMİÇİ İHALE TAKİP YAZILIMI: İnternet ortamında olmak üzere çeşitli mecralarda (internet sitesi, portal, web sayfaları) yayınlanan kamu ihale ilanlarının, yine elektronik ortamda KULLANICI’lara ulaşmasını sağlayan, herhangi bir bilgisayara yüklenmesini gerek olmayan, PORTAL üzerinden KULLANICI Adı ve şifre ile giriş yapılarak kullanılabilen bir yazılımdır. 
ALAN ADI(DOMAİN): KULLANICI’ların CİTY’na erişebilmeleri, bireysel tercihlerini seçebilmeleri ve abonelik türlerine göre fayda sağlayabilmeleri için kullanacakları arayüze erişim sağlanan internet adresi, ihaletakip.com.tr'dur. YAYINCI, KULLANICI’ya kayıt olurken bildirdiği eposta adresine en az 3 gün önce bilgilendirme mesajı göndermek koşulu ile alan adını değiştirebilir.
PORTAL: Alan adı ile ulaşılabilen, internet sitesidir. 
HİZMET: Belirlenmiş abonelik bedelinin ödenmesi şartı ile PORTAL üzerinden/aracılığıyla KULLANICI’ya sunulan, sözleşme metni ve/veya ekinde tanımlanmış olan çeşitli hizmetlerin bütününe verilen addır. 
ABONELİK: KULLANICI’nın belli bir süre ile sisteme giriş yapabilme yetkisidir. Farklı türleri bulunabilir ve farklı abonelik türlerinin değişik ücretleri olabilir. Her bir abonelik türü, farklı hizmetlere erişim anlamına gelir. 
KULLANICI Adı: KULLANICI’nın CİTY’na giriş yapması için kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresidir. 
ŞİFRE: KULLANICI’nın CİTY’na giriş yapmak üzere kendisinin belirlediği harf ve/veya sayılardan oluşan belli sayıda karakter ihtiva eden dizidir.
 
MADDE 4: KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KULLANICI;
Üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve hizmetlerden faydalanırken iş bu sözleşmede yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını, beyan ve taahhüt eder.
YAYINCI tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından sorumludur. Bu bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesi durumunda, YAYINCI’dan KULLANICI Adı’nın değiştirilmesini talep edebilir. 
PORTAL'a kayıt esnasında yada sonrasında kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
YAYINCI, KULLANICI tarafından girilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ve hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. İş bu sözleşme kapsamındaki  hak ve hükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
YAYINCI’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve CİTY’nı kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’nın PORTAL üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. KULLANICI, YAYINCI ve/veya başka üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, PORTAL üzerinde bulunan metinleri, dosyaları, veritabanlarını ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla YAYINCI ile doğrudan yada dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, PORTAL üzerinden yapılan tercihlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.
YAYINCI, KULLANICI Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle oluşabilecek zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Seçtiği abonelik türüne göre belirlenmiş olan ücreti ödemesini müteakip, YAYINCI tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmaya başlar. KULLANICI, ödemesini peşin yada taksitli yapabilir.
Abonelik hakkını hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa devir edemez, portal üzerindeki sayfalara bilgisayar yazılımı vb... araçlarla dolaşıp kendi bilgisayarına kayıt edemez, elde ettiği bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara satamaz, satmak için YAYINCI ile rekabet teşkil edecek ticari faaliyetler yürütemez veya yürütenler ile ortaklık yapamaz. 
 
Madde 4.1 : KULLANICI’nın Faydalanacağı Hizmetler ve Süre
İhale Detayı Görüntüleme Hizmeti:
Bu hizmet ile Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayınlanan ihale ilanında yer alan tüm bilgiler yayınlanır. 
Bu hizmeti alan kullanıcılar ihale ilanında yayınlanan tüm bilgilere erişir. 
 
Ajanda Hizmeti: 
KULLANICI tarafından takip edilmek istenen ihalenin işaretlenerek, ilgili ihale ile ilgili her türlü değişiklik, iptal ve sonuç bilgilerinin KULLANICI’ya iletilmesi ile ihale tarihinin yaklaştığının hatırlatılması hizmetidir. 
Bu hizmeti alan KULLANICI, Ajanda’ya eklediği ihale ile ilgili her türlü sonuç yayınlanması ile değişiklik ve iptal işlemlerinden haberdar edilir ve ihalenin gerçekleşeceği tarih yaklaştığında uyarılır. YAYINCI, KULLANICI’nın belirttiği iletişim bilgilerine göndermekle yükümlüdür. KULLANICI’nın iletişim bilgilerinin doğruluğunu araştırmakla yada çalışır vaziyette olup olmadığını tektik etmekle yükümlü değildir.
 
Ajanda Eposta Hizmeti:
Ajanda hizmetinden faydalanan KULLANICI’nın ilgili uyarıları e-posta olarak almasını sağlayan hizmettir. Bu hizmeti alan KULLANICI, Ajanda hizmeti kapsamında edineceği bilgileri eposta olarak alır. 
 
Ajanda SMS Hizmeti:
Ajanda hizmetinden faydalanan KULLANICI’nın ilgili uyarıları SMS (kısa mesaj servisi) olarak almasını sağlayan hizmettir. Bu hizmeti alan KULLANICI, Ajanda hizmeti kapsamında edineceği bilgileri SMS olarak alır. 
 
Doküman İndirme Hizmeti:
Bu hizmet ile KULLANICI, detaylarını incelediği ihaleye ait ihale dokümanlarını, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış olması şartı ile, PORTAL üzerinden inceleme amaçlı indirir.
YAYINCI, PORTAL üzerinden gerçekleşen doküman indirme işlemlerinin kamu kurumlarınca resmi bir işlem olarak kabul edilmediğini ve bu konu kapsamında herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini beyan eder.  
 
Sektör Bazlı Raporlama Hizmeti:
Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği sektörde yer alan, gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.
Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, sektörel olarak listelenmiş ihale ilanlarına ait başlıkları tek bir sayfada görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir. 
 
Kelime Bazlı Raporlama Hizmeti:
Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği anahtar kelimelerin içinde yer aldığı gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.
Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, istediği kelimelerin içinde geçtiği ihale ilanlarına ait başlıkları tek bir sayfada liste halinde görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir.
 
İdare Bazlı Raporlama Hizmeti
Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği kamu kurum/kuruluşları tarafından gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.
Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, talep ettiği kamu kurum kuruluşları tarafından yapılacak ihalelere ait ilanların başlıklarını tek bir sayfada görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir.
 
İhale Sonuçları Raporlama Hizmeti:
Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, sektör, idare yada belirlediği kelimelerden oluşan kriterlere uygun olan ihale sonuçlarının listesi gönderilir.
 
Kazanan Firma Takip Hizmeti:
Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, sonuç raporunun içeriğinde takip ettiği firmalara ait gün içinde yayınlanan ihale sonucu liste olarak gönderilir.
 
KULLANICI Sayısı:
PORTAL’a aynı İP (İnternet Protokolü) adresi üzerinden aynı anda 1 KULLANICI girebilir. Daha fazla giriş tespit edildiğinde eski giriş yapan KULLANICI sistemden çıkarılır. YAYINCI, bu durumun üyelik süresi içinde 10 kereden fazla tekrar etmesi durumunda, KULLANICI’ya verdiği hizmetleri askıya almak veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar.
 
Rapor Oluşturma Hakkı ve Alıcı Sayısı:
KULLANICI, üyeliği süresince  Sektör Bazlı, Kelime Bazlı, İdare Bazlı ve Kazanan Firma bazlı rapor/raporlar oluşturur.
Toplam oluşturabileceği rapor hakkı 1000 adettir. YAYINCI, belirlenen rapor sayısı limitlerinde değişiklik yapabilir fakat abonelik başlangıcında taahhüt edilen rapor hakkını azaltamaz. KULLANICI’nın abonelik türüne göre aldığı raporlama hizmetleri birden fazla olsa dahi tüm ihale raporları KULLANICI’nın takip etmesini kolaylaştırmak amacıyla tek bir eposta ile gönderilir. Sonuç raporu ise ayrı bir eposta ile gönderilir.
 
Raporlar KULLANICI tarafından belirtilen en fazla ... farklı sayıda eposta adresine/adreslerine gönderilir. Eposta adreslerinin aynı kurumsal uzantıya sahip olması gerekmektedir. YAYINCI, farklı kurumsal uzantılara sahip eposta adreslerini ret etme ve gönderim listesinden çıkarma hakkına sahiptir.
 
 
ABONELİK Süresi:
KULLANICI, iş bu sözleşmenin akdedilmesini müteakip, PORTAL’ı 1 yıl süre ile kullanacaktır. Bu sürenin bitiminden önce aboneliğini fesh edemez, ödediği ücretin iadesini talep edemez.
 
 
Madde 4.2 : KULLANICI Tarafından Ödenecek Hizmet Bedeli
Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamındaki alacağı hizmetler için, ihaletakip.com.tr/uyeol sayfasında belirtilen üyelik bedelini ödemekle yükümlüdür.
 
MADDE 5:YAYINCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
YAYINCI;
 
KULLANICI’ya aboneliği süresince abonelik sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Hizmet, KULLANICI tarafından ödemenin yapılması ile eş zamanlı olarak başlar ve iş bu sözleşmede belirtilen süre boyunca devam eder. 
 
KULLANICI'ya verdiği bilgileri esas alarak e-fatura yada e-arşiv fatura düzenler ve elektronik ortamda teslim eder. YAYINCI, KULLANICI'nın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorunda değildir, yanlış bilgilerle kesilen faturaların KULLANICI tarafından resmi olarak kullanılamamasından sorumlu tutulamaz.
 
Söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik altyapının çalışır durumda olmasından sorumludur. 
 
YAYINCI, teknik veya yasal gereklilik yada başka herhangi bir neden yada zorunluluk gereği Alan Adı'nı değiştirebilir, KULLANICI'nın CİTY'na erişimini farklı bir Alan Adı ile sağlayabilir. 
 
Resmi tatil olmamak koşulu ile hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında, KULLANICI’nın PORTAL üzerinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla (telefon, faks, eposta) gelen her türlü destek talebini en geç 5 iş günü içinde cevaplamakla yükümlüdür. 
 
YAYINCI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 18’de belirtildiği şekilde, hizmetin ifasına başlanmaması şartı ile 7 (yedi) gün içinde KULLANICI’nın hiç bir gerekçe göstermeksizin abonelik iptal talebini kayıtsız şartsız yerine getirir.
 
YAYINCI'nın Madde 4.1'de belirtilen hizmetlerden herhangi birini ifa etmeye başladığı durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 18’de belirtildiği şekilde, KULLANICI cayma hakkını kullanamaz. 
 
KULLANICI’nın abonelik süresi bitmeden, eposta, faks, telefon, SMS gibi iletişim araçlarından herhangi biri yada bir kaçı ile KULLANICI’yı bilgilendirir ve abonelik süresini uzatması hatırlatması yapar.
 
KULLANICI’nın abonelik süresinin bitmesi ve bu yüzden "Hizmet"lerden faydalanamamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 
MADDE 6: GİZLİLİK 
YAYINCI, KULLANICI’dan kayıt olabilmesi için iletişim ve ödemelere ilişkin fatura düzenlemek üzere mali kimlik bilgilerini talep eder. 
 
İş bu bilgiler, sadece YAYINCI ve KULLANICI’nın kendisi tarafından görülebilir ve üçüncü şahıslar tarafından görülemez. 
 
YAYINCI, kayıt olan KULLANICI’nın adını, referans olarak PORTAL üzerinde açıklayabilir ve varsa logosunu kullanabilir. 
 
Yargı organları tarafından verilen kararlara ya da yasanın açık hükmüne istinaden YAYINCI tarafından KULLANICI’lara ait bilgilerin resmi makamlara bildirilmesi hiçbir şekilde gizlilik koşulunun ihlali anlamına gelmez ve bu nedenle YAYINCI’ya yönelik sorumluluk iddiasında bulunamaz.
 
MADDE 7: SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI 
İşbu Sözleşme taraflar arasındaki tek ve esas hukuki metin (Sözleşme) olup, daha önce taraflar arasında yapılmış bulunan her türlü, sözlü, yazılı anlaşma, taahhüt, teklif vb.nin üzerindedir. İşbu sözleşmede yer almayan herhangi bir sözlü akit-taahhüt tarafları bağlamaz.
 
MADDE 8: TARAFLAR ARASI HABERLEŞME VE BİLDİRİMLER
İşbu sözleşme tarafları arasında her türlü ihtar, ihbar ve sair esaslı bildirimler noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılacaktır. Diğer haberleşmeler ise e-posta veya faks yoluyla yapılabilir.
 
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen haberleşme adres ve bilgileri geçerli olup, bunlarda ortaya çıkan herhangi bir değişiklik, değişikliğin gerçekleştiği tarafça en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa yukarıda öngörülen biçimde bildirilecek, aksi takdirde eski adrese/no’ya yapılan bildirim, hukuken geçerli sayılacaktır.
 
MADDE 9: MÜCBİR SEBEPLER
Taraflarca gerçekleşmesi önlenemeyecek ve daha önceden öngörülemeyecek nitelikte ve ilgili mevzuatta sayılmış bulunan doğal afetler, savaş, genel grev ve lokavt gibi mücbir sebep halleri nedeniyle taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen ya da tamamen yerine getiremeyecek olması halinde anılan mücbir sebep süresince ve bununla sınırlı olmak üzere anılan taraf ya da taraflar işbu sözleşmede yazılı ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesinden sorumlu tutulmayacaklardır. 
 
Mücbir sebebin geçerli olduğu süre içinde sözleşmenin hükmü askıda sayılacaktır. Mücbir sebep halinin altı aydan fazla sürmesi halinde tarafların karşılıklı rıza göstermeleri ile Sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiş sayılacaktır.
 
Ülke genelinde internet erişimine ve haberleşme olanaklarının kullanılmasına engel bir doğal afetin vuku bulması veya bu hususta adli ve idari makamlarca bir kısıtlama getirilmesi veya Kamu İhale Kurumu’nda yaşanacak teknik veya idari aksaklıklardan yada yayınlanan içeriğin kısıtlanmasından yada tamamen ortadan kaldırılmasından ötürü ihale ilanlarının yayınında kısmen yada tamamen eksiklik oluşması durumu da işbu sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep olarak telakki edilecek ve bu durum nedeniyle YAYINCI, HİZMET’in yerine getirilememesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.
 
MADDE 10: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve müzakere yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve müzakere yolu ile çözüme kavuşturulamayan işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
İşbu Sözleşme toplam 10 (on) maddeden ibarettir. Bir nüsha olarak düzenlenmiş tarafların yetkililerince okunup içeriğine vakıf olunduktan sonra ..../…./20.. tarihinde karşılıklı olarak akdedilmiştir.
 
 
KULLANICI
YAYINCI
 
 
İHALE Teknolojileri Anonim Şirketi