• İhale No
  2019/524209
 • İhale Adı
  (0-25 MM) MICIR ALIMI (NAKLİYE DAHİL)
 • Sektör
  İnşaat ve Yapı Malzemeleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  21 Kasım 2019 10:00
 • İdare
  SARIÇAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Adana
 • İşin İli
  Adana
 • Şikayet Bedeli
  12.284,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 ile 4.095.700 TL arası
 • Yayın Tarihi
  24 Ekim 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
MICIR SATIN ALINACAKTIR

SARIÇAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(0-25 MM) MICIR ALIMI (NAKLİYE DAHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/524209
1-İdarenin
a) Adresi : MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ SEZAYİ KARAKOÇ BULVARI NO:25 01250 SARIÇAM SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223414109 - 3223414103
c) Elektronik Posta Adresi : info@saricam.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 TON MICIR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SARIÇAM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN SOKAK VE YOLLAR
c) Teslim tarihi : Yer teslimi yapıldıktan sonra 365 gün içerisinde idarenin talebi üzerine fiş karşılığında peyder peyi alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ SEZAİ KARAKOÇ BULVARI NO 25 SARIÇAM ADANA Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 21.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalata yeterlilik belgesi

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Teknik Şartnamede belirtilen TSE Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini idareye vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ SEZAİ KARAKOÇ BULVARI NO 25 SARIÇAM ADANA Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
(0-25MM) MICIR ALIMI (NAKLİYE DAHİL) 60.000 ton