• İhale No
  1974127
 • İhale Adı
  1 KALEM HİZMET ALIMI
 • Sektör
  Temizlik, İşçilik ve Personel Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  05 Aralık 2019 11:00
 • İdare
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  03 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 
Sıra No : 4497
Proje No : R.DL.P01
İhale Kayıt No : 109
Satın Alınacak Mal / Hizmet : 1 KALEM HİZMET ALIMI
Talep Eden Birim : ARAŞTIRMA MERKEZLERİ VE DİĞER BİLİMLER
Satın Alan Birim : TÖMER
Satın Alma Usulü : Doğrudan Temin
Satın Almanın Yapılacağı Yer : Beytepe
Satın Almanın Yapılacağı Tarih : 05-12-2019 11:00
İlgili Memur : DİLEK YAKAR İLHAN   0312 297 67 35 veya 0312 297
Kaydı Yapan : DİLEK YAKAR İLHAN
Kayıt Tarihi : 03-12-2019 14:29
Ek Dosya :  

1 - Notlar :

 

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

(Beytepe Birimi- ANKARA)

 

                                                                                                                                 Tarih:  03 / 12 / 2019

                                                                                                                                                                 Sayı: 109

Teklif İsteme Yazısı

 

            Aşağıda cins ve miktarı yazılı ( 1 ) kalem hizmet alımı işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22.maddesi (d) bendi uyarınca, ( Geçici Teminat alınmadan, şartname düzenlenmeden ve sözleşme yapılmadan ) aşağıda yazılı Genel Şartlarda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, satın alınması kararlaştırılmıştır. İstenen mal firmanızca belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarını “Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Beytepe Birimi) Satınalma Müdürlüğü’ne aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar verilmesi gerekmektedir. Teklif değerlendirme gün ve saatini idaremiz değiştirmede serbesttir.

 

Doç.Dr.N.Metin CAN

Gider Gerçekleştirme Görevlisi

                                                                              

Cinsi                                                                                                         Miktarı:

1-OTOBÜS KİRALAMA (ŞARTNAMEYE UYGUN)                                            2 ADET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Son Teklif Verme Tarihi:   05  /  12  / 2019  Saati:11 : 00                         

Bölümü      :   Beytepe Birimi (R.DL.P01)

 

 

GENEL ŞARTLAR                               :

1.        İdaremize ilk kez teklif verecek istekliler teklif mektuplarına, yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya fotokopisini ekleyeceklerdir.

2.        Teklif mektubunda, teklif edilen bedel rakam ve yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi rakam ve yazı ile açıkça belirtilmelidir. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. Teslim süresi Proformada İŞ GÜNÜ olarak belirtilecektir. İş Günü olarak belirtilmeyen süreler iş günü olarak değerlendirilecektir. Teslim süresi belirtilmediğinde,(20) İŞ GÜNÜ teslim süresi olarak esas alınacaktır. Hemen, derhal gibi ifadeler 3 (üç) İŞ GÜNÜ olarak dikkate alınacaktır. İdare isterse (20) İşgününden az sürede teslimlerini (20) iş günü olarak da değerlendirerek sipariş vermekte serbesttir. Proformada teslim süresi (20) iş gününün üzerinde belirtildiği takdirde sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapılırken yüklenici, imza sirküsü/imza beyanı, vekâletname ticaret sicil gazetesinin aslını veya idarece aslı ya da noter tasdikli suretleri görülmüş fotokopilerini vereceklerdir. Teklifte belirtilen süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İdarece 5 (Beş) iş günü içerisinde, en az (10) takvim günü olmak koşuluyla ihtar yazısı yazılacak olup taahhüdün yerine getirilmediği her takvim günü için %05 (Binde beş) gecikme cezası kesilecektir.

3.        Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. Maddesi “ f ” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafında ispat edilen) idaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu ticaret odası ve il sanayi müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirmediği yazısı ile bildirilecektir.

4.        İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

5.        İstekliler söz konusu malzeme/malzemelere alternatif teklif verebilirler.

6.        Ödemeler En Geç 60 (Altmış) gün içerisinde Döner Sermaye Saymanlığınca yapılmakta olup, peşin ödeme yapılması ve gecikme cezası ödenmesi, söz konusu değildir.

7.        Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8.        İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

9.        İstekliler Teklif mektupları zarflarına ihaleye çıkılan malzeme adını ve teklif isteme sayımızı yazacaklar,teklif mektuplarında,  teklif edilen kalemlere ait, parantez içerisinde teklif ettikleri malzemenin cinsini, ambalaj şeklini, varsa markasını ve üretici firma kodunu mutlaka belirteceklerdir.

10.     Kamu İhale Kanunu birbiriyle ilişkisi olmayan firmalardan teklif isteme zorunluluğu getirmiştir. Bu nedenle ortaklık ilişkisi içinde bulunduğunuz, kurucusu olduğunuz, bağlantınız olan firmalardan aynı konu ile ilgili teklif isteğinin gelmesi durumunda, sadece bir teklif mektubu verilecek,  birden çok teklif mektubu verilmesi halinde teklifinizin değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.     Karşıt ve itiraz kayıtlar konmuş, döviz cinsinden verilmiş ve geçerlilik süresi (15) iş gününden az olan teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12.     Proje Numarası, teklif mektubuna ve teklif zarfının üzerine yazılacaktır.

13.     İstenilen ya da tam sayıda teslim edilemeyen malzemelerin yerine (aynı özellikte de olsa) başka malzeme verilmesi veya eksiğin tamamlanması teklif edilmeyecektir.

14.     04.02.2000 tarih ve 23954 nolu Resmi Gazete yayınlanan liste gereği, mecburi yürürlükte bulunan Türk Standartları kapsamında olan kalemlere teklif veren firmaların ilgili TSE belgelerini vereceklerdir.

15.     Teklif isteme yazımız ve listesi, Satınalma Müdürlüğümüz ilan panosunda görülebilir. Arzu eden istekliler fax isteyebilirler. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecektir.

16.     Yazılı Teklif isteme mektubumuza rağmen ihaleye iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu Yazılı bildirmeniz rica olunur.

17.     Teklif edilen malzemelerin cins ve isimleri teklif mektuplarında belirtilecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim