• İhale No
  2021/574216
 • İhale Adı
  1.Kategori Atık Güç Transformatörü (İzolasyon) Yağı Satışı
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  04 Ekim 2021 10:00
 • İdare
  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü SAMSUN
 • İhale İli
  Samsun
 • İşin İli
  Samsun
 • Yayın Tarihi
  14 Ekim 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ATIK GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (İZOLASYON) YAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

İhale Kayıt Numarası : 2021/574216
İşin Adı : 1.Kategori Atık Güç Transformatörü (İzolasyon) Yağı Satışı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Tekkeköy/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622668140 - 3622665249
c) Elektronik posta adresi : 10grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.teias.gov.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 03 10 tehlikeli atık kodlu 1.kategori 348.220 kg Atık yağ
b) Teslim [yeri / yerleri] : 140 tonu varillerde 208 tonu Transformatör içinde Bölge Müdürlüğüne Bağlı 5 İl 15 farklı Transformatör Merkezleri
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme bedelinin yatırılmasına müteakip imzalanacak sözleşme sonrası tesellüm işlemlerine başlanacak ve 40 (kırk) takvim günü içinde tamamlanacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İstiklal Mh. 2122. Cd. No: 3 55330 Kutlukent - Tekkeköy/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 04.10.2021 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

              1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

              2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Satış dokümanı ek’inde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli

ç) İstekli tarafından teklif edilen (açık artırmaya gidilmesi durumuna son teklif bedelini kapsayacak şekilde) bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat.

Satış dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu, geçici kefalet senedi veya bunların dışındaki teminatların İdarenin Banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Satış dokümanı şartnamesinin 7.3. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Transformatör Merkezlerinde bulunan atık yağların satışına, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belgesi ya da Geçici Faaliyet Belgesi sahibi olan ve izin yazıları ek’inde Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları belirlenmiş İstekliler katılabilecektir.

        İstekliler, teklif zarfında bu belgelerin aslı veya noter onaylı bir suretini ya da bu belgelerin "Aslı İdarece Görülmüştür" ibareli olanlarını sunmak zorundadırlar.

4.3.2. Atık yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Yönetmeliği EK-4 Atık Listesi’nde verilen ilgili atık koduna (13 03 10*) sahip atıkları taşımaya lisanslı araçlarla ve ADR eğitimi almış tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitim sertifikasına sahip lisanslı sürücüler tarafından teslim alınacak ve nakledilecektir.

4.3.3. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri yukarıdaki belgelerden birini sunmak zorundadır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların EKAP üyeliği zorunludur.

7 - Satış ihalesi, İdarece hazırlanan yaklaşık maliyetin üzerinde olması şartı ile açık arttırma sonucunda en yüksek fiyat teklifinde bulunan istekliye bırakılacaktır. Alınan ilk teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde satış komisyonunca açık artırmaya gidilmeksizin sonuçlandırılır. İhale yetkilisinin onaylaması ile satış kararı kesinleşecektir.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı İdaremiz adresinde ve EKAP Kurumun ilanlarından bedelsiz olarak görülebilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanı satın alması zorunludur.

8.3. Satış ihalesi dokümanı, şartname bedeli önceden Vakıfbank Kutlukent Şb. IBAN:TR24 0001 5001 5800 7304 3137 83 no’lu İdaremiz banka hesabına KDV dâhil 100,00 TL’nin (Yüz Türk Lirası) açıklamalı olarak yatırılıp,  ödeme dekontu ile İdaremize müracaat edilmek suretiyle satın alınabilir. Satışı yapılan ihale dokümanları adrese posta yoluyla gönderilmeyecektir.

8.4. İhale dokümanının posta ve kargo yoluyla satın alınması mümkündür. İstekli doküman satın almak istediğini belirten başvuru talep üst yazısını İdaremize (posta/faks/mail yolu ile) göndermek zorundadır.

           Talep başvurusunda;

Doküman satış bedeli makbuzu,
İstekli Ad Soyad/Unvan,
İhale adı ve kayıt numarası,
TC Kimlik veya Vergi Dairesi numarası,
Adres,
Telefon,

Bilgileri bulunmalıdır.

Talep başvuru yazısını elden veya yukarıda yer alan idaremiz faks numarasına göndermek suretiyle satın almak isteyen istekli ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce, Posta/kargo yoluyla almak isteyen istekliler ise talep başvuru yazısını ihale tarihinden en az 5 (beş) gün önce İdaremize ulaştırmak zorundadır. İhale dokümanı satın alan istekliye ait imzalı doküman formu, satış belgesi ve faturası, ihale saati öncesi elden veya sonrası isteklinin belirtilen tebligat adresine karşı ödemeli postalanacaktır.

8.5. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İdaremiz adresine elden teslim edilebileceği gibi  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8.6. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle, teklif edilen toplam bedel üzerinden birim fiyatlı satış sözleşmesi imzalanacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11-Satışa konu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili hükümler ihale dokümanı kapsamında verilen şartnamede belirtilmiştir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
14 Ekim 2021

İhale İptal Edilmiş.
IKN : 2021/574216
İptal Nedeni : Diğer - Bütün Tekliflerin Yaklaşık Maliyetin Altında Olması Nedeni ile
İptal Tarihi : 12 Ekim 2021