• İhale No
  2022/491920
 • İhale Adı
  17 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TIBBİ MALZEME LIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  20 Haziran 2022 10:00
 • İdare
  Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Şanlıurfa
 • İşin İli
  Şanlıurfa
 • Yayın Tarihi
  24 Mayıs 2022
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ

17 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TIBBİ MALZEME LIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/491920
1-İdarenin
a) Adı : ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ B BLOK DÖSİM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ- OSMANBEY YERLEŞKESİ MARDİN YOLU ÜZERİ 63100 GÜLVEREN MAHALLERSİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143444165 - 4143444000
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 17 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TIBBİ MALZEME LIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT- MARDİN YOLU 20. Km OSMANBEY KAMPÜSÜ HALİLİYE/ ŞANLIURFA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş ) iş günü içerisinde peyderpey 12 ay içerisinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ OSMANBEY KAMPÜSÜ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numuneler ihale tarihinden önce numune odasına (Mustafa DOĞAN'a Tel: 0 555 176 42 87) teslim edilip, tutanağın bir nüshası Satınalma İhale Birimine bırakılacaktır.

İhalede Numunesi olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, AYRIK/SİMETRİK UÇLU, ERİŞKİN 120 adet
VENÖZ PORT KATETERİ 8 F 50 adet
VENÖZ PORT KATETERİ 4,5 F 30 adet
GENEL AMAÇLI ( EXTERNAL) DRENAJ KATETERİ 1.200 adet
DİLATÖR 700 adet
GUİDEWİRE HİDROFİLİK 0,38 150 CM 3MM J TİPİ 700 adet
KATETER, ANJİYOGRAFİ, HİDROFİLİK / TAMAMI HİDROFİLİK YUMUŞAK UÇLU 200 adet
INTRADUCER SET 6 F 11CM 100 adet
İNTRADUCER SET 7F 11 CM 100 adet
INTRADUCER SHEATH 8 F 100 adet
KOASİYELLİ YARI OTOMATİK TRUCUT BİYOPSİ İĞNESİ 100 adet
SELDİNGER İĞNE 100 adet
YARI OTOMATİK TRUCUT BİYOPSİ İĞNESİ 250 adet
TAM OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 250 adet
KILAVUZ TEL, 032-038 SÜPER SERT 260-300CM 400 adet
SET, İLK GİRİM, MİKRO, BİLİYER 100 adet
KATETER,KILAVUZ,NÖROVASKÜLER,ÖRGÜLÜ,İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN,DİSTAL KISMI 4,5F-8F ARASI 30 adet