• İhale No
  2019/677591
 • İhale Adı
  2020 Yılı DHMİ Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü ile Müdürlüğe Bağlı İstasyonlar için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi
 • Sektör
  Elektrik Enerjisi Alımları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  13 Ocak 2020 10:00
 • İdare
  DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Çorlu Atatürk Hava Alanı Müdürlüğü
 • İhale İli
  Tekirdağ
 • İşin İli
  Tekirdağ
 • Şikayet Bedeli
  12.284,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 ile 4.095.700 TL arası
 • Yayın Tarihi
  23 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı DHMİ Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü ile Müdürlüğe Bağlı İstasyonlar için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/677591
1-İdarenin
a) Adresi : DHMI Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü 59860 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826824036 - 2826824029
c) Elektronik Posta Adresi : corluwebyonetimi@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.750.000 kWh Elektrik Enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne ait Bina ve Tesisler ile Müdürlüğe bağlı Tekirdağ VOR ve Dış Marker İstasyonları
c) Teslim tarihi : 01.02.2020 (Sözleşmenin imzalanıp devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 31.12.2020 tarihine kadar)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Teknik Blok Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 13.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki ''Elektrik Piyasası Lisams Yönetmeliği'' Hükümlerine göre düzenlenmiş Elektrik Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı, Üretim Lisansı, OSB Üretim Lisansı veya Otoprodüktor Lisansı belgelerinden birinin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri içinde vermeleri zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış lisans doğrultusunda serbest tüketicilere elektrik enerjisi temini ile ilgili iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Elektrik - 2020 Yılı DHMİ Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürlüğü ile Müdürlüğe Bağlı İstasyonlar için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 2.750.000 kilowatt-saat