• İhale No
  2020/279593
 • İhale Adı
  2020 YILI LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  17 Temmuz 2020 10:00
 • İdare
  Amasya İl Sağlık Müdürlüğü
 • İhale İli
  Amasya
 • İşin İli
  Amasya
 • Şikayet Bedeli
  12.284,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 ile 4.095.700 TL arası
 • Yayın Tarihi
  11 Haziran 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/279593
1-İdarenin
a) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582527509 - 3582527420
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 145 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarı, Göynücek İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Hamamözü İlçe Entegre Devlet Hastanesi) Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Suluova Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Taşova Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 gün içerisinde yüklenici işe başlayacak olup, sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç duyuldukça Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerin siparişi doğrultusunda peyder pey teslim alınacaktır. Sipariş verildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde teslimat yapılacak olup ,siparişler telefon, faks veya mail yolu ile yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 17.07.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

a)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekli, teklif edilecek malzemenin tedarikçisi değil ise teklif dosyasında teklif edeceği ürünün bayisi olduğunu belgelendirmelidir. Ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunulacaktır.


b) Ürüne ait  teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.

c) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

d) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler İhale Bildirim Yazılımı (EKAP için hazırlanan) tarafından hazırlanmış teklif dosyalarını da (KİK uzantılı XML dosyası) bir CD' ye yükleyerek teklif zarflarının içinde sunacaklardır. Sözkonusu teklif dosyası yüklü CD'yi teklif dosyasında sunmayan ya da hatalı, eksik hazırlayarak veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yerli malı teklif edecek olan istekliler  ihale sıra no belirtilmiş "Yerli Malı Belgesi" ni teklif dosyasında sunacaktır. İhale sıra numarası belirtilmeden sunulan belge değerlendirme dışı tutulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edilen malzemelere ilişkin  Numunelerini, üzerinde firma kaşesi ürün sıra no yazılı olarak, İhale saatinden önce teslim edecek olup;  Numune Teslim Tutanağını ihale zarfı ile birlikte sunacaklardır. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Numune getirmeyenin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerek görüldüğü hallerde,teklif edilen ürünün numunesi fiziksel ve laboratuvar ortamında denenerek karar verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü tıbbi sarf malzeme alımı işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
ABSOLUTE ALKOL 1.070 litre
ACT TEST KÜVETI (ETKINLEŞTIRILMIŞ PIHTILAŞMA ZAMANI) 500 adet
ALCIAN BLUE (PH 2,5) BOYASI 2.000 adet
ANAEROBİK ORTAM SAĞLAYICI 25 adet
ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN) 1.875 kartuş
ARB BOYA SETİ 54 kutu
ASETAMİT BROTH AGAR 100 adet
BEYAZ RODAJLI LAM(ÇİFT TARAFI RODAJLI 76x26x1,0 MM.) 100.000 adet
BEYAZ RODAJLI LAM(TEK RODAJLI) 10.000 adet
BRUCELLA AGLÜTINASYONU ( COOMBS ANTI SERUMU İLE ) 800 adet
BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTISERUMU ILE)(BRUCELLA COOMBS TEST) 200 test
BRUCELLA LAM AGLÜTINASYON TESTI (ROSE BENGAL) 4.600 test
CONGO RED 100 adet
ÇİNİ MÜREKKEBİ (CERRAHİ SINIR BOYASI) 10 adet
ÇUKULATA AGAR PLAK BESİYERİ 2.900 adet
DEKALSİFİKASYON SOLÜSYONU 10 adet
DIGITAL LABORATUVAR SAATI 10 adet
DOKU IŞARETLEME SETI (CERRAHI SINIR BOYAMA-DEĞIŞIK RENKLERDE) 10 adet
DOKU KASET KALEMİ SİLİNMEYEN(SOLVENTLERE DİRENÇLİ) 250 adet
DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK 10.000 adet
EA50 ORANGE G HISTOKIMYASAL BOYA SETI 10 litre
EHRLICH- ZIEHL- NEELSEN BOYA (EZN) 200 adet
ELDİVEN KİMYASALLARA DİRENÇLİ EKSTRA KALIN NONSTERİL-S(S-M-L MUHTELİF) 500 adet
EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI(EMB AGAR BESİYERİ) 8.000 adet
ENTAMOEBA HISTOLYICA ADEZIN ANTIJENI (DIŞKI) (AMIP) 100 test
ENTEROCOCCOSEL AGAR ( SAFRA ESKÜLİN AZID AGAR ) 500 adet
EOSİN Y 30 litre
EPENDORF TÜP(2,5 ML.) 7.000 adet
EVG (VERHOEFF'S VON GIESON BOYA) 100 adet
FALKON TÜP 250 ML(15-50 ML. STERIL) 2.500 adet
FETAL MEMBRAN PROTEIN TEŞHIS TEST KITI (HAMILELIĞE ÖZEL PROTEIN TEST KITI)(FETAL MEMBRAN YIRTIĞI KİTİ) 410 adet
FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ) 600 litre
GAİTA KABI KAŞIKLI 18.600 adet
GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI (MANUEL) 23.850 adet
GAİTADA ROTA ADENOVİRÜS ANTİJENİ 6.200 adet
GIEMSA DOKU BOYASI (1 LITRE) 5 adet
GLUKOZ SOLÜSYON OGGT (ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTI IÇIN) 100 GR 200 kutu
GLUKOZ SOLÜSYON OGGT (ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTI IÇIN) 50 GR 1.000 kutu
GLUKOZ SOLÜSYON OGGT (ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTI IÇIN) 75 GR 1.000 kutu
GRAM BOYA SETI 33 kutu
HARRIS HEMATOKSILEN 36 litre
HAZIR ANAL BANT 300 adet
HAZIR SLANETZ BARTLEY AGAR 1.000 adet
HAZIR TSA (TRİPTİK SOYA) AGAR(90 mm petrilere dökülmüş 4 mm standart agar) 1.500 adet
HBSAG (CARD TEST) 75 adet
HCV (CARD TEST) 75 adet
HELICOBACTER PYLORI HIZLI TEST (HP FAST TEST) 1.700 adet
HEPARINLI KAN GAZI ENJEKTÖRÜ 5.000 adet
HIV 1/2 (HIZLI TEST) 75 adet
HOLLANDE FIKSATIFI 12 adet
IDRAR KABI KAPAKLI NON STERIL 16.000 adet
IDRAR NUMUNE KABI KAPAKLI STERIL 35.500 adet
İDRAR KABI KİLİTLİ(24 SAATLİK İDRAR TOPLAMA KABI) 1.000 adet
İDRAR TÜPÜ DİBİ KONİK ŞEFFAF PLASTİK 15.000 adet
KAN GRUBU TAYINI (ABO+RH) TAYINI (FORWARD GRUPLAMA)+ABO REVERSE GRUPLAMA(KAN GRUBU TAYİN KİTİ) 8 adet
KAN TORBASI TEKLI 1.400 adet
KANLI/EMB BÖLÜNMÜŞ BESIYERI 24.000 adet
KAPILLER HEMATOKRIT TÜPÜ 2.000 adet
KOLİFORM BAKTERİ KİTİ(KULLANIMA HAZIR KROMOJENİK KOLİFORM KURU BESİYERİ) 3.500 adet
KOYUN KANLI AGAR %5 15.500 adet
KRISTAL VIYOLET BOYASI 200 adet
KROMOJEN AGAR (IDRAR KÜLTÜRÜ IÇIN) 2.000 adet
KROMOJEN AGAR (MRSA IÇIN) 500 adet
KSILEN (KSILOL,DIMETILBENZEN) 1.080 litre
KURUTMA KAĞIDI(40*40 CM) 2.020 adet
LABORATUVAR TÜP TAŞIMA KABI(KÖPÜK NUMUNE TAŞIMA KABI) 2 adet
LABORATUVARDA KULLANIMA UYGUN PARAFILM 11 adet
LAM KESME DÜZ 76*26*1,1 2.500 kutu
LAMEL 18X18 MM 12.050 kutu
LAMEL 24X60 MM 102.000 adet
LIZINLI LAM 1.000 adet
MAC-CONKEY AGAR BESIYERI 300 adet
MANNITOL SALT AGAR BESIYERI 700 adet
MASSON FONTANA 100 adet
MASSON TRIKROM 30 ML 200 adet
MAY GRUNWALD 3 litre
MCP AGAR TOZ BESİYERİ 80 adet
MEMBRAN FİLTRE KAĞIDI 2.000 adet
METİL ORANGE BOYASI(ORANGE G BOYASI) 8 litre
MIO AGAR (MOTİLİTE İNDOL ORNİTİN) (HAREKETLİLİK İNDOL ORNİTİN) 500 adet
Mikroskop Temizlik Solüsyonu 3 set
MİKROTOM BIÇAĞI (DOKU İÇİN) DISPOSABLE 2.500 adet
MİKROTOM BIÇAĞI TUTUCU DISPOSABLE(BIÇAK SAPI) 2 adet
MUSİKARMİN BOYAMA KİTİ 200 adet
MÜLLER HİNTON AGAR %5 KOYUN KANLI 3.250 adet
MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 90 MM 3.000 adet
NESSLER REAKTİFİ 1 kutu
NUMUNE KABI 100 CC(PATOLOJİ) 6.500 adet
NUMUNE KABI 1000 CC(PATOLOJİ) 1.250 adet
NUMUNE KABI 20 CC 5.000 adet
NUMUNE KABI 250 CC(PATOLOJİ) 3.500 adet
NUMUNE KABI 500 CC(PATOLOJİ) 2.000 adet
NUMUNE KABI 5000 CC 500 adet
NUMUNE KABI 60 CC 2.000 adet
OG6 (PAPANICOLAU SOLÜSYONU 2A ORANGE G) 20 litre
OKSİDAZ TEST STRİBİ 3.002 test
OTOMATIK LANSET(EMNİYETLİ LANSET) 152.502 adet
OTOMATİK PİPET (TEK KANALLI) (10-100 µL)(1 ADET 100 µL - 2 ADET 1000 µL) 3 adet
ÖZE UCU(ÖZE PLASTİK ) 1.010 adet
ÖZE UCU(ÖZE TELİ PLATİN ÖZE UCU YUVARLAK) 10 adet
PAPANICOLAU SOLÜSYONU EA50 8 litre
PARAFİN (BONCUK) 800 kilogram
PAS BOYASI (PERİYODİK ASİT +SCHİFF SOLÜSYONU) 2.000 adet
PAS+AB(PAS -ALCIAN BLUE PH:2.5 BOYASI) 5.000 adet
PASTÖR PIPET NON-STERIL(3 ML.) 24.000 adet
PETRI KUTUSU YUVARLAK TEK BÖLMELI 1.000 adet
PH İNDİKATÖR KAĞIDI 500 adet
PLASTIK ÖZE UCU VE SAPI ( DISPOSABLE, STERIL SET HALINDE) 25.000 adet
PRUSYA MAVISI 200 adet
PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE) 4 test
RETİKÜLUM BOYASI 200 adet
SALMONELLA SHIGELLA BESIYERI 800 adet
SALMONELLA SUŞLARININ SEROTİPLENDİRİLMESİ ( POLIVALAN, MONOVALAN, SALMONELLA O VE H ANTISERUMLAR İLE ) 2 adet
SELENITE-F BROTH BESİYERİ 500 adet
SELLÜLOZ ASETAT MEMBRAN FİLTRE 600 adet
SİMMONS SİTRAT AGAR 500 adet
SİTOSANTRİFÜJ (SYT-SPİN ) FİLTRE KARTI 500 adet
SMEAR FIRÇASI (RIMEL TIPLI)(PİRAMİT UÇLU) 5.000 adet
SMEAR TAŞIMA KABI(SMEAR KABI) 2.000 adet
STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,TAHTA GÖVDELİ, PAMUKLU) 15.000 adet
STREPTOKOK A HIZLI ANTİJEN TARAMA TESTİ 50 adet
ŞEKER STRIBI ILE KANDA GLUKOZ TESTI(GLİKOZ STRİBİ) 218.700 test
THIOGLYCOLLATE BROTH BUNYON 200 adet
TRANSPORT EKÜVYONLU STERİL SWAP(JELSİZ TRANSPORT BESİYERİ) 100 adet
TRANSPORT SWAP- STUART BESIYERLI STERIL SWAP 8.500 adet
TSI (TRIPLE SUGAR IRON ) HAZIR BESİYERİ 600 adet
TURNİKE CİHAZLARI, TURNİKE CİHAZI OTOMATİK PNÖMATİK(OTOMATİK TURNİKE) 570 adet
TÜBERKÜLOZ DEKONTAMİNASYON VE KONSANTRASYON KİTİ 50 adet
TÜP SPOR(PLASTİK) 50 adet
ÜRE AGAR HAZIR BESIYERI 600 adet
VAKUMLU IDRAR KABI NON STERIL KAPAKLI 140.000 adet
VAKUMLU IDRAR TÜPÜ KORUYUCUSUZ 140.000 adet
VAKUMLU KAN ALMA ADAPTÖRÜ 3 adet
VAKUMLU KAN ALMA İĞNESİ- EMNİYETLİ (HOLDER)-LUER LOCK ADAPTÖRLÜ 1.500 adet
VDRL (SIFILIZ) KASET TEST 8.500 adet
VOGES PROSKAUER AYIRACI 500 adet
VRE KROMOJEN AGAR (VANKOMISINE DIRENÇLI ENTEREKOK) 700 adet
WRIGHT BOYAMA 2 adet
YAĞ ERİTME SOLÜSYONU (DOKU TAKİP İÇİN)(% 70 ETHANOL) 100 litre
YAĞ ERİTME SOLÜSYONU (DOKU TAKİP İÇİN)(% 95-99 ETHANOL) 100 litre
YAĞ ERİTME SOLÜSYONU (DOKU TAKİP İÇİN)(GLIKOKSAL BAZLI FORMALİN) 100 litre
BİSTÜRİ UCU NO:21 2.000 adet
HAZIR CN AGAR (PSEUDOMONAS SELEKTİF AGAR) 300 adet
HAZIR TSA (TRİPTİK SOYA) AGAR(16* 180 mm altı düz cam tüplere 20 ml) 300 adet
SALMONELLA TÜP AGLÜTINASYONU (GRUBEL-WIDAL)(SALMONELLA AGLÜTİNASYON KİTİ) 1 adet