• İhale No
  2021/409324
 • İhale Adı
  2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 962 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 13 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 56 HAT/ARAÇLA 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
 • Sektör
  Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  10 Ağustos 2021 09:30
 • İdare
  Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İhale İli
  Mersin
 • İşin İli
  Mersin
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ANAMUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 962 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 13 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 56 HAT/ARAÇLA 182 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/409324

1-İdarenin

a) Adresi : YESILYURT MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI KAT:2 HALIDE EDIP ADIVAR CADDESI 1 33640 YEŞİLYURT ANAMUR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248141041 - 3248141032
c) Elektronik Posta Adresi : anamur33@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Mersin ili Anamur ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan 962 öğrencinin 13 taşıma merkezi okula 56 araçla 182 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : HÜKÜMET BİNASI KAT:2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANAMUR/MERSİN
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeşilyurt Mahallesi, Hükümet Konağı, Kat:2 Anamur İlçe Milli Eğitim Müdüdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 10.08.2021 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşilyurt Mahallesi, Hükümet Konağı, Kat:2 Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Çalış Merkez Hattından Anıtlı Alanoba İlkokulu ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 20 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Çamlıpınar -Vilayet Hattından Anıtlı Alanoba İlkokulu ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 22 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Musludam-Kamışlı Hattından Anıtlı Alanoba İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 20 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Uçarı-Yerkaya Hattından Anıtlı Alanoba İlkokulu ve Ortaokuluna 12 öğrencinin 12 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Uçarı Merkez Hattından Anıtlı Alanoba İlkokulu ve Ortaokuluna 14 öğrencinin 17 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Yukarı Bozdoğan Mevki Hattından Bozdoğan İlkokulu ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 3,2 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kanal Altı-Kanal Üstü Hattından Bozdoğan İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 2,1 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Demirören-Eskiköy-Malotu Hattından Demirören Alan İlkokulu ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 22 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Demirören-Malotu-Uçarı Hattından Demirören Alan İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 20 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Demirören-Tenzile-Boğuk Hattından Demirören Alan İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 20 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Sarıağaç-Narağacı hattından Evciler Nihat Sarı İlkokulu ve orta okuluna 16 öğrencinin 18 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Sarıağaç Ormancık hattından Evciler Nihat Sarı İlkokulu ve orta okuluna 17 öğrencinin 16,8 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ormancık Hattından Evciler Nihat Sarı İlkokulu ve orta okuluna 17 öğrencinin 8,5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ormancık Pınarlar Hattından Evciler Nihat Sarı İlkokulu ve orta okuluna 17 öğrencinin 16,1 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Abbaslar-Kanalyolu-Çamurlu Hattından Gercebahşiş Sadet Tuna İlkokulu ve Ortaokuluna 15 öğrencinin 2,5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ilgın-Kerbali-Okul Durağı Hattından Gercebahşiş Sadet Tuna İlkokulu ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 10 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Lale-Sarpdere Lale- Merkez Hattından Güngören İlkokulu ve Ortaokuluna 15 öğrencinin 25 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Yukarı-Kükür Mani Hattından Güngören İlkokulu ve Ortaokuluna 9 öğrencinin 16 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Güngören-Harballar-Bük hattından Güngören İlkokulu ve Ortaokuluna 13 öğrencinin 14 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Karaağa Hattından Güngören İlkokulu ve Ortaokuluna 10 öğrencinin 21 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Karadere-Yukarı Mahalle Sağlık ocağı Bölgesindan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 15 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Karadere aşağı Mah.Ova Bölgesindan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Alataş-Çadırkent-Sultançayı Köprüsündan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Emirşah-İlipınar-Koçi-Kıraçndan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 15 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Güleç-Yukarı Kışla-Bahşişlerndan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Güleç-Mezarlık-Okul Yanı-Aşağı Kışlandan Kalınören İlkokulu ve Ortaokuluna 12 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Mezarlık Arkasından Karalarbahşiş İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 3 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Cocolar-Tesbilindan Karalarbahşiş İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Çolakahmetler Hattından Körübaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Araplar Hattından Körübaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Akine Mah. Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 10 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Aşağı Kükür Mah. Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 13 öğrencinin 23 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Güneybahşiş-Bucak Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 17 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Güneybahşiş-Çöğür Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 15 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Malaklar-Çakırcılar Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 5 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Malaklar-Kadılar-Damıran-Bük Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 9 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Malaklar-Kadılar-Dimçek Hattından Malaklar İlkokulu ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 6 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Yarma-Sahil-Siteler Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 22 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Sultançayı-Yarma Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 8 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Yarma Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 3 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Kanalyolu Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 22 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Yılmaz Mandıra Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 6 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Ören-Göz Yolu Sok.Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kızılaliler-Kalemözü Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kızılaliler-Çadırkent Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kızılaliler-Köseevran Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 18 öğrencinin 8 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kızılaliler-Merkez Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 8 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Kızılaliler-Taşköprü Hattından Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokuluna 21 öğrencinin 7 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Şadiye Göz-Ardahan-Totuk-Yeşiltepe-Dere-Kazıklar-Yivil-Ağca Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 11 öğrencinin 33 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Karaçukur-Merkez-Yeşiltepe Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 20 öğrencinin 14 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Demirörn-Kök-Korucuk Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 12 öğrencinin 34 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Sarıdana-Kurt-Çataloluk-İbişler Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 17 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Alikahyalar-Çataloluk Merkez Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 16 öğrencinin 12 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Çataloluk-İbişler-Merkez Hattından Ovabaşı İlkokulu ve Ortaokuluna 17 öğrencinin 9 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Çarıklar Efeler Mevki-Tana Deresi Hattından Rüştü Kazım Yücelen Ortaokuluna 19 öğrencinin 11 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün
Çarıklar Efeler Mevki-Efeler İlkokulu Hattından Rüştü Kazım Yücelen Ortaokuluna 18 öğrencinin 11 km 182 iş günü 1 araçla taşınması işi 182 gün