• İhale No
  2021/389352
 • İhale Adı
  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Van İli İpekyolu İlçesinde Yürütülecek, Özel Eğitim Öğrencilerinin Rehber Personel Eşliğinde Taşıma Hizmeti Alımı Araç Kiralama İşi ihalesi
 • Sektör
  Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  05 Ağustos 2021 10:30
 • İdare
  İPEKYOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Van
 • İşin İli
  Van
 • Yayın Tarihi
  08 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Van İli İpekyolu İlçesinde Yürütülecek, Özel Eğitim Öğrencilerinin Rehber Personel Eşliğinde Taşıma Hizmeti Alımı Araç Kiralama İşi ihalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/389352
1-İdarenin
a) Adı : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HÜKÜMET KONAĞI , B BLOK 1.KAT İPEKYOLU / VAN 65100 İPEKYOLU/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322166402 - 4322166405
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Van İli İpekyolu İlçesinde Yürütülecek, Özel Eğitim Öğrencilerinin Rehber Personel Eşliğinde Taşıma Hizmeti Alımı Araç Kiralama İşi ihalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Van İli İpekyolu İlçesinde Yürütülecek, Özel Eğitim Öğrencilerinin Rehber Personel Eşliğinde Taşıma Hizmeti Alımı Araç Kiralama İşi ihalesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ YAZILAN YERLEŞİM YERLERİNDEN, TAŞIMA MERKEZİ OLARAK SEÇİLEN OKUL/KURUMLAR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
d) İşe başlama tarihi : 06.09.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -İPEKYOLU/VAN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Esenler Mah.Veteriner Sk.No.20/2 İpekyolu - Bahçivan Mah Kavazoğlu Sokak Kübra Sitesi Kat 3 No 5 İpekyolu - Hatuniye Mah.Yüksel 2.Sk.No74 İpekyolu - Kevenli toki İpekyolu - Sıhke Toki No22/8 Tuşba - Selim bey mah.fedakar sk.no4/2 ipekyolu - Karşıyaka Mah. 180,000 gün
Bostaniçi Mah.Küme Evler Cağrı Sk.No17 İpekyolu - Halilağa Mah.Sağlık Cıkmaz Sk.Serkan Alış Evler Blok No 18/9 İpekyolu - Karşıyaka Mah. Gazi Osman Cd.No86/3 İpekyolu - Bahcıvan Mah.Mina Sk.Erenler Apt.Ablok 4 İpekyolu - Bahçıvan mah.tekin otel. Güneş sok 180,000 gün
Şerefiye mah yıldız sokak çınar apt no 5 İpekyolu - Süphan Mah. Eski Edremit Yolu 1 Sk.60 Edremit - Kurubaş Mah. 110 Serhat 3.Sk No 7 Edremit - Selimbey Mah.Yunus 2 Sk.No 20. İpekyolu - Karşıyaka Mah. Gazi Osman Cad.12.Sok No :14 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 180,000 gün
Süphan Mah. Zambak Sk. No:7 İç Kapı No:1 Edremit - Ali Paşa Mah.İller Bankası Karşısı No:120 İç Kapı No:4 İpekyolu - Altıntepe Mah. Leylak 7sk.No.3 İpekyolu - Bostaniçi mah.onur cad. no 47/2 ipekyolu - Selimbey mah.kaptan 2.sk.no14/1 ipekyolu - Bahcıvan M 180,000 gün
Selimbey Mah.Yoğurtçu Oğlu Sok.No.97 İpekyolu - Terzioğlu Cd. Hatuniye Mah. Zümrük Sk. No:10 İpekyolu - Cevdet Paşa Mah. Gazai. Baba 3 Sk No13 İç Kapı 2 İpekyolu - Yeni Mah .20 Sok.No: 2 Edremit - Abdurahman Gazi Mah.Cemel Sk.Tuşba - Seyit Fehim Arvasi Ma 180,000 gün
Yeni Mah.Akşemseddin Çıkmaz Sk.No:14 İpekyolu - Seyit Fehim Arvasi Mah. Hidayet Cd. No:34 İç Kapı No:1 İpekyolu adreslerinden Merkez Bilfen Anaokulu\'na 2 öğrenci taşıma işi, 3,5 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Alipaşa Mah.Sıhke Cad.Kardelenler Sitesi İpekyolu - Halilağa Mah Melen Bulvarı İpekyolu adreslerinden Sevgili Öğretmenim Anaokulu\'na 2 öğrenci taşıma işi, 3 Km, 1 Araç(10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Sosyal Meskenler Toki T2-20 İpekyolu - Akköprü Mah. Yaviç Sokak İpekyolu adreslerinden Sevgili Öğretmenim Anaokulu\'na 2 öğrenci taşıma işi, 3 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Karşıyaka Mah. Yedi Tepe 1 Sok. No 1 İpekyolu, Yeni Mah. Bağlarbaşı 4 Sok. No 1 İpekyolu Ve Bostaniçi Mah. Kıratlı Sok No 67 C İpekyolu adreslerinden Makbule Küçükçalık İlkokulu ilkokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 11 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber 180,000 gün
Karşıyaka Mah. Rahman Yolu Cad. No 49 İç Kapı No 1 İpekyolu - Süpan Mah. Eski Edremit Yolu 6 Sok. No 3 İç Kapı No 2 Edremit - Karşıyaka Mah. Avcılar 2 Sok No 7 İç Kapı No 1 İpekyolu adreslerinden Cumhuriyet Anaokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 7,2 Km, 1 Ara 180,000 gün
Yeni Mah. Mah. Erbek Sk No:57 İpekyolu - Esenler Mah. Emirhan 1. Sk. No:7 İpekyolu - Alipaşa Mah. İskele Cd. Güneri Çıkmazı Sk. Onurkent B Blok 7. Kat İpekyolu - Alipaşa Mah. Sıhke Caddesi Meşeli Sk. İpekyolu - Selimbey Mah. Yoğurtçu Oğlu Çıkmaz Sk. No:10 180,000 gün
Hacıbekir Mah. Lale Paşa Sk 16 Sk No.16 İpekyolu - Halilağa Mah. Kavazoğlu Sk. Terzioğlu Sitesi B Blok 6. Kat Daire 26 İpekyolu - Süphan Mah. Sümerbank Cd. No:4 Edremit - Halilağa Mah. Gölbaşı 4. Sk.R Yapı A Blok No:9/34 İpekyolu - Cevdet Paşa Mah. Selçuk 180,000 gün
Bakraçlı Mah. 1 Küme Evler Sk.No:18 İpekyolu adreslerinden İpekyolu Ortaokulu\'na 1 öğrenci taşıma işi, 4 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Selahaddin Eyyubi mah. Kışla yolu 8 Sk. No 5 Edremit - Serhat Mah. Kınalı Sk. AKK Prestij Evler İpekyolu - Karşıyaka Mah. Avcılar 2. Sk. 40/2 İpekyolu - Kevenli TOKİ Konutları 3. Cad K1/22 İpekyolu adreslerinden İpekyolu İlkokulu\'na 4 öğrenci taşıma işi, 180,000 gün
Cevdet Paşa Mah.Yeşilova Yeşilova 5.Sk.No:2 - Cevdet Paşa Mah.Yeşilova Yeşilova3 .Sk.No:15 - Cevdet Paşa Mah.Şabaniye Bulvarı Nurettin Kuşan APT.Blok 248/2 - Cevdet Paşa Mah.Yeşilova Yeşilova5 .Sk.No:13 adreslerinden Hacıbekir İlkokulu\'na 4 öğrenci taşım 180,000 gün
Vali Mithat Bey Mah. Cemalevler Sk. No:6 - Cevdet Paşa Mah. Yeşilova 5. Sk. No:13 - Seyit Fehim Arvasi Mah. Büyükşehir Belediyesi Civarı - Cevdet Paşa Mah. Yeilova 2. Sk. 32 - Cevdet Paşa Mah. Yeşilova 2. Sk. No:34 - Cevdet Paşa Mah. Çelebi Sk. No:37 adre 180,000 gün
Hacıbekir Mahallesi Cihan 6. Sokak İpekyolu - Cevdetpaşa Mahallesi Gazibaba 1. Sokak İpekyolu - Selim Bey Mahallesi Tebriz Kapı 7. Sokak No:3/2 İpekyolu - Cevdetpaşa Mahallesi Çelebi 1. Sokak Bil Koleji Sokak İpekyolu adreslerinden Tunca Uras İlkokulu\'na 180,000 gün
Şerefiye Mah. Recep Sk. Doğan Kent St. B Blok No. 7 İpekyolu - Cevdet Paşa Mahallesi Akka Avra evleri No. 35 İpekyolu - Kevenli Mah. Kevenli/19 Soka. No. 2 İpekyolu - Karşıyaka Mh. Karlıova Sk. No. 127 İpekyolu - Seyit Fehim Arvasi Mah. Meteoroloji 4. Sk. 180,000 gün
Ali Paşa Mahallesi Bahçeli 2.Sok. No. 1 İpekyolu - Vali Mithat Bey Mah. Cemaller Sk. Ebinçler St. No. 8 İpekyolu - Serhat Mahallesi Garipler 2. Sok. No. 2 İpekyolu - Seyit Fehim Arvasi Maha. Metoroloji16. Sk. No. 29 İpekyolu - Vali Mithat Bey Mah. Osmanoğ 180,000 gün
Serhat Mah. Orhan Doğan Cd. No: 80 İpekyolu, Cevdet Paşa Mah. Emniyet 1.Sk. No: 21 İpekyolu, Fırat Mah. Doğu Cad. Veysel Karani Sok. İpekyolu Adreslerinden Yunus Emre İlkokulu 3 Öğrenci 7,9 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Fırat Mah. Hacı Kazım Sk. No: 13/2 İpekyolu, Serhat Mah. Üçkuzular Sk. No: 19 İpekyolu adreslerinden Yunus Emre Ortaokulu 2 öğrenci taşıma işi, 4,4 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Yeni Mah Bağlarbaşı 8.Sok No:4/2 İpekyolu - Karşıyaka Mah Avcılar Sok No:30 İpekyolu - Karşıyaka Mah Beşyol Avcılar Sok 2 No:18 İpekyolu - Esenler Mah Asmin Sok No:13 İpekyolu - Hacıbekir Mahmehmet 1.Sok No:28 İpekyolu - Yeni Mah Bağlarbaşı 8.Sok No:4/3 İ 180,000 gün
Esenler Mah Gülbahar Sok No:8 İpekyolu - Esenler Mah Bağlarbaşı 7.Sok No:29 İpekyolu - Karşıyaka Mahtoki 1.Cad 368konut Toki Sitesi F13 B Blok No35 İpekyolu adreslerinden Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 8 Km, 1 Araç (10-16 180,000 gün
Bostaniçi Mah. Vadi 1. Sk. No. 11 - Bostaniçi Mah. Vadi 1. Sk. No. 12 - Vali Mithat Bey Mah.. Yalım Erez Sk. No:60 - Bostaniçi Mah.Bsrış Gündoğdu Cad. No32 - Esenler Mah. Emirhan 1. Sok No:9 - Vali Mithat Bey Mah.. Yalım Erez Sk. No:60 adreslerinden Türk 180,000 gün
Bostaniçi mh. Vadi sk. No:21 İçkapı:1 İpekyolu - Bostaniçi mh. Vadi sk. No:21 İçkapı:1 İpekyolu - Bostaniçi Mh. Vadi 1. sk. No:3 İçkapı:2 İpekyolu - Bostaniçi TOKİ K1 Etap No:26 Daire:12 İpekyolu - Bostaniçi Esendere Mah. Okul cd. No:53 İpekyolu - Bostani 180,000 gün
yeni mah. Pınar 13. sok. no 15/2 İpekyolu - yeni nah. Cono 1. sok. no:6 İpekyolu - kevenli mah. TOKİ 1 cad. A blok no 45/3 İpekyolu - Hacıbekir mah. Karlıova sok. no:48 İpekyolu adreslerinden Kerim Tuncer İlkokulu \'na 4 öğrenci taşıma işi, 4,7 Km, 1 Araç 180,000 gün
karşıyaka mah. Geçkinler sok. no 56/1 İpekyolu - hacıbekir mah. Hisar 1. sok blok no 86/1İpekyolu - hacıbekir mah. Şenkaya sok.no 10İpekyolu - Bostaniçi mah. altın sok. no 15/1İpekyolu - yeni mah. duman sok.. n:o13İpekyolu - karşıyaka mah. Orhan doğan cad 180,000 gün
Bostaniçi Mah.Hürriyet Cad. No:67 İpekyolu - Bostaniçi Toki M.Lavanta Sk.2.Etap Sitesi K/1-49 B.No:2 İpekyolu - Bostaniç Mah. İpekyolu - Bostaniçi Mah.Barış Cad.Gül Bahçe 1 Sk.No.16 İpekyolu - Bostaniçi Mah.Karanfil Sok.No:15 İpekyolu adreslerinden Mustaf 180,000 gün
Kıratlı Mahallesi Cami Sokak No:18 İpekyolu adreslerinden Mustafa Necati İlkokulu\'na 1 öğrenci taşıma işi, 1,5 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Bostaniçi M.Toki Kestane S.2.Etap Sitesi K/1-24 B.No:6 İpekyolu - Bostaniçi Mah.Hürriyet Caddesi No:93 İpekyolu - Bostaniçi Mah.Barış Cad.Hatalı Sokak İpekyolu - Bostaniçi Mah.Cami Sk. No.28 İpekyolu - Bostaniçi Mah.Barış Cad.İpekyolu - Bostaniçi Mah.Hürr 180,000 gün
Vali Mithat Bey Mah. Erez 4.Sok.No: 12 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 6.Sok. No: 6 İpekyolu - Şafak Mah. Zagros Sok. No :15 İpekyolu adreslerinden T.O.B.B. İlkokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 5,4 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Vali Mithat Bey Mah. Kanal Sok No:12 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 8. Sok. No:13 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 10. Sok.No:38 İpekyolu - Esenler Mah. Çimen Sok. No:12 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 4. Sok No:12 İpekyolu - Vali Mithat Bey Mah. Erez 13. Sok No:14 İç Kapı 180,000 gün
Halilağa M.Eski Kale yolu Yıldız Kent Sitesi İpekyolu - Hatuniye Mah. Terzioğlu Cad. İpekyolu - Halilağa Mah. Menderes Sok. No:10 İpekyolu adreslerinden Fevzi Çakmak İlkokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 2 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dah 180,000 gün
Halilağa Mah. İpekyolu - Selimbey Mah. Nevzat Saylık sok. No:13 İpekyolu - Yalı M. Eski Erzurum Yolu4. sok. İpekyolu - Halilağa Mah.Melen Bulvarı No:157/2 İpekyolu - Halilağa M.Eski Kale yolu Yıldız Kent Sitesi İpekyolu - Hatuniye Mah. Yankı Sok. No:7 İpe 180,000 gün
Bahçivan Mh. Sedir Altı Sk. Ayakkabı Center Arkası Tek Yapı B Blok İpekyolu - Halilağa Mh. Gölbaşı Cd. Kavazoğlu Sk No:13 Güzelkonak Apt. İpekyolu - Hafiziye Mh. Gölbaşı Cd. Emin Yapı Evleri Sitesi İpekyolu - Cumhuriyet Mh. 15 Temmuz Şehitler Cd. 75. Yıl 180,000 gün
Cevdet Paşa Mh. Emniyet 5. Sk No 20 İpekyolu - Hafizye Mh. Kavazoğlu Sk Gölbaşı St. A Blok İpekyolu - Halilağa Mh. Gölbaşı 3. Sk İpekyolu - Ali Paşa Mh Oluşum Cd. Nur Apt. İpekyolu - Cumhuriyet Mh. 15 Temmuz Şehitler Cd. Serin Kent Sitesi İpekyolu - Hafız 180,000 gün
hafiziye mh. Cambzaoğlu 2. sok no:fidan apt. no ,:1 İpekyolu - Cumhuriyet mah. Güneri 1. sok no 10 İpekyolu - cevdet paşa mah. 3. sok no 14*3 İPEKYOLU - Hafiziye mah. Fırat 3. sok. no 5 İpekyolu adreslerinden İlknur Ilıcalı İlkokulu\'na 4 öğrenci taşıma i 180,000 gün
Erçek Mah. Aktaş Cad. İpekyolu - Erçek Mah. Mirek Cad. İpekyolu - Çalımlı Mahallesi İpekyolu adreslerinden Erçek Mehmetçik İlkokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 13 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Irgat Mahallesi İpekyolu - Erçek Mah. M.Yılmaz Cad. İpekyolu - adreslerinden Erçek Mehmetçik Ortaokulu\'na 2 öğrenci taşıma işi, 8,1 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Erçek Mah.Sondaj Sokak İpekyolu - Erçek Mah. Üçevler Cad. İpekyolu - Değirmenarkı Mah. İpekyolu adreslerinden Erçek Mehmetçik Ortaokulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 9,2 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Kavuncu Mah.İpekyolu - Köşebaşı Mah .İpekyolu - Adreslerinden Köşebaşı İlkokulu\'na 2 Öğrenci Taşıma İşi, 7,6 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Ortanca Mah.İpekyolu, Köşebaşı Mah .İpekyolu Adreslerinden Köşebaşı İlkokulu\'na 2 Öğrenci Taşıma İşi, 20,1 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Süphan Mah. Kadriye Sağdinç Okulu Karşısı No 64 Edremit - Süphan Mah. Sümerbank Cad. No 70 İç Kapı No 1 Edremit - Süphan Mah. Yeni Kent 3.Sok. No 24 İç Kapı No 2 Edremit - Süphan Mah. 5.Sokak No 28a Edremit- Süphan Mah. Zeve Sok. Sümer Yapı Koop. A Blok D 180,000 gün
Nur Tatar Spor Salonu Arkası Sevgi Evleri Edremit - Nur Tatar Spor Salonu Arkası Sevgi Evleri Edremit - Yeni Toki 9.Etap Cv9 No 14 Edremit - Yeni Toki Erdemkent 13.Etap Cv1/B No 8 Edremit - Eren Kent Mah. 12.Etap Cv 14 No 24 Edremit - Nur Tatar Spor Salon 180,000 gün
Selimbey Mah. Özlü 3.Sok. No 7 İç Kapı No 1 İpekyolu - Selimbey Mah. Çıkmaz Sok. C Blok Kat 2 No 4 İpekyolu - Hafıziye Mah. Gölbaşı Cad. Yıldız Blok No 21 İç Kapı No 10 İpekyolu - Halilağa Mah. Melen Bulvarı İpekyolu - Eminpaşa Mah.Dsi Lojmanları No.2/31e 180,000 gün
Eminpaşa Mah. Mehmet Bey 1. Sok.No 15/3 Edremit - Buzhane Mah. İpekyolu - Eminpaşa Mah. 5.Sk. No :68 Edremit - Hatuniye Mah. Yüksel 1.Sk No : 1/1 İpekyolu - Eminpaşa Mah. Selvi 2.Çıkmaz Sk. No 33 Edremit adreslerinden Konya Beyhekim Özel Eğitim Meslek Oku 180,000 gün
Öz Ertan Sitesi Cevdetpaşa Mah. İkinisan Cad. B Blok Kat 5 No 17 İpekyolu - Karşıyaka 2. Kümeveleri Sok. 18/1 İpekyolu - Hacıbekir Mah. Fatih Camii Sokak No 10 İpekyolu - Kevenli Mah. Toki 6. Sok. 368 Konut Toki Stesi K3 Blok No 9 İpekyolu - Kevenli Mah. 180,000 gün
Karşıyaka Mah. Orhan Doğan Cad. No.95/1 İpekyolu - Karşıyaka Mah. Yazıcı Sok. No.75 İpekyolu - Bostaniçi Esendere Mah. Onur Cad. No.4/1 İpekyolu - Bostaniçi Toki 2. Etap K4/4-1 İpekyolu - Bostaniçi Mah. Esinti Sok. 2.Etap Sitesi K1 50.Blok No 2 İç Kapı No 180,000 gün
Kavuncu Mah. Abbas 4.Sok. No 2 İpekyolu - Karpuzalan Mah. Hacıbektaş Sk. No 30 İpekyolu adreslerinden Konya Beyhekim Özel Eğitim Meslek Okulu\'na 2 öğrenci taşıma işi 8 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
Şerefiye Mah. Yıldız 1 Sok. No 14 İç Kapı No 2 İpekyolu - Esenler Mah. Veteriner Cad. No 20 İç Kapı No 5 İpekyolu - Yeni Mahalle Cano 1.Sok No18/1 İpekyolu - Serhat Mah. Pembe Hanım Sk. No 62a İpekyolu - Şerefiye Mah. Ayaz Sk. No 31 İç Kapı No 3 İpekyolu 180,000 gün
Hacıbekir Mah. Hisar Sok. No 28/1 İç Kapı No 2 İpekyolu - Hacıbekir Mah. Uğurlu 1. Sok. No.39 İpekyolu - Selahattin Eyyubi Mah. Kışla Yolu 3.Sok. No 12 İç Kapı No 2 İpekyolu - Setihfehimarvasi Mah. Esat Sok.N0 3/3 İpekyolu - Hacıbekir Mah. Gülistan Sok. N 180,000 gün
Şabaniye Mah. Eyüpsultan Sok No 39 Edremit - Şabaniye Mah. Karaşeyh 2. Çıkmaz Sok. No.17 Edremit - Şabaniye Mah. Saki 1.Sok. No 5 Edremit - Şabaniye Mah. Hasanbey Cad. No 78 Edremit - Şabaniye Mah. Eski Edremit Yolu Çayüstü 1. Sok. No.4 Edremit - Şabaniye 180,000 gün
Cevdetpaşa Mah. Emniyet Cad. No 101 İç Kapı No 2 İpekyolu - Cevdetpaşa Mah. Esen 2. Sok. No.84/2 İpekyolu - Cevdetpaşa Mah. Yeşilova 2. Çıkmaz Sok. No.8 İpekyolu - Cevdetpaşa Mah. Yerşilova 4. Sok.No.23 İpekyolu - Cevdetpaşa Mah. Gazali Baba 1.Sk. No 38/2 180,000 gün
Alipaşa Mah. Mehmet Sok. Perihanoğlu Sitesi C Blok İç Kapı No 6 İpekyolu - Yalım Erez Mah.2. Sok. No.35 İpekyolu - Vali Mithat Bey Mah. İki Nisan 1. Sk No 23 İç Kapı No 12 İpekyolu - Vali Mithat Bey Mah. Erez 3.Sok. No 59 İpekyolu - Bostaniçi Mah. 2586.Sk 180,000 gün
Selimbey Mah. Üç Evler 4. Sokak No.8/1 İpekyolu - Altıntepe Mah. Can 2.Sok. No 15 Tuşba - Şemsibey Mah. Kırmızı Afet Küme Evleri No 8 İç Kapı No 2Tuşba - Kalecik Mah. 934. Sok 5. Etapsitesi Cv 14 Blok No 3 İç Kapı No 2 Tuşba - İstasyon Mah. Kızkapanoğlu 2 180,000 gün
Yedikilise Mah. İpekyolu - adreslerinden Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu\'na 1 öğrenci taşıma işi, 23 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Rehber Personel Dahil) 180,000 gün
ŞABANİYE MAH. ESKİ EDR.YOLU ipekyolu - SUPHAN MAH.HAVAALANI KAVŞ. Edremit - CEVDET PAŞAMH.2 NİSAN CAD. İpekyoluadreslerinden Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu\'na 3 öğrenci taşıma işi, 11 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Reh 180,000 gün
İskele Mah. Üçevler Civarı İpekyolu - Kalecik Toki 5.Etap Tuşba - Kalecik Toki 5.Etap Tuşba - Halilağa Mah. Eski Emniyet Yanı İpekyolu adreslerinden Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu\'na 4 öğrenci taşıma işi, 24 Km , 1 Araç 180,000 gün
Bostaniçi Gündoğdu Mah. İpekyolu - Bostaniçi Erek Suyu Çcivarı İpekyolu - Bostaniçi Sıhke Gölü Yanı İpekyolu - Adreslerinden Pakistan Türkiye Dostluğu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu\'na 3 Öğrenci Taşıma İşi, 24 Km, 1 Araç (10-16 Kapasiteli) (1 Reh 180,000 gün