• İhale No
  2019/614790
 • İhale Adı
  30 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  25 Aralık 2019 10:00
 • İdare
  Adana Seyhan Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Adana
 • İşin İli
  Adana
 • Şikayet Bedeli
  6.139,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  28 Kasım 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ADANA SEYHAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

30 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/614790
1-İdarenin
a) Adresi : Y.Baraj Mah. H.Ömer Sabanci Cad. SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222259329 - 3222272555
c) Elektronik Posta Adresi : adanadhs6@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastane ana bina ve bağlı ek hizmet birimleri tıbbi sarf depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 6 aydır. İdarenin yazılı sipariş bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde sipariş miktarı malzeme Hastane Deposuna teslim edilecektir. Hastane ihtiyacına göre yada stokla ilgili kanun ve/veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde teslimat programını değiştirebilir.Yeni program firmaya tebliğ edildikten sonra firma yeni programa uymak zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB/ÜTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için ihale sıra numarasına göre belirtilmiş UBB numaralarını gösteren listeyi ihale dosyasında sunacaktır.

Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir.

Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan  ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) TITUBB/ÜTS Kapsamında olmayan ürünler için  söz konusu ürünleri teklif eden istekli ürünleri satmaya yetkili olduğuna dair üretici/ithalatçı/yetkili satıcı belgelerinden uygun olanının aslı veya asıla uygun suretleri ihale dosyasında sunacaktır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir.

3-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB/ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.

4-) Teknik şartnamede ihale komisyonuna sunulacağına dair hüküm bulunan diğer belgeler, ürün tesliminde muayane kabul komisyonuna sunulacak olup ihale dosyasına eklenmeyecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif verilecek kalemlere ait ihale dosyası ile birlikte en az 1 (bir) adet numune verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
LAPAROSKOPİK KLİP ATICI ORTA-BÜYÜK BOY 10 MM 300 adet
POŞETLİ BURUN TAMPONU 8 CM, İPLİ(MEROCELL 411) 150 adet
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ FORSEPS YÖNTEMLİ NO:7 30 adet
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ FORSEPS YÖNTEMLİ NO:8 20 adet
BATIN KOMPRESİ 45(±5) CM X 45(±5) CM RADYOPAKLI (4,6,8,10,12,16 KAT) 10.000 adet
NEBULİZATÖR MASKE HAZNELİ 24.000 adet
NEBULİZATÖR MASKE -PEDİATRİK 30.000 adet
KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:8 120 adet
KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:7 60 adet
KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:6 100 adet
KAPALI ASPİRASYON KATETERİ NO:5 60 adet
YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 16G 15CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 300 adet
YARI OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 18G 15CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 300 adet
KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML 1.450 litre
EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 100ML 300 litre
YARA VE YANIK TEMİZLEME MENDİLİ 550.000 adet
HASTA SOĞUTMA PEDİ (JEL İÇEREN) 2 adet
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BAĞI 500 adet
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO:7.0 10 adet
TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO:7.5 10 adet
ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN 1.500 adet
TRANCH-VENT SETİ 1.000 adet
VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN 2.000 adet
İNFÜZYON POMPA SETİ 2.000 adet
İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU IŞIKTAN KORUMALI 500 adet
PROSTAT BİYOPSİ (TRANS REKTAL ULTRASYON-TRUS) KİTİ 200 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ, STANDART KILAVUZ TEL (GUİDEWİRE) VE ŞIRINGA 3F 80 CM 5 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ, STANDART KILAVUZ TEL (GUİDEWİRE) VE ŞIRINGA 4F 80 CM 5 adet
EMBOLEKTOMİ KATETERİ, STANDART KILAVUZ TEL (GUİDEWİRE) VE ŞIRINGA 5F 80 CM 5 adet
TENS ELEKTRODU TEK KULLANIMLIK (Kendinden Yapışkanlı 4\'lü Paketlerde) 15.000 paket