• İhale No
  2019/657242
 • İhale Adı
  31 KALEM BASILI EVRAK ALIMI
 • Sektör
  Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  08 Ocak 2020 10:00
 • İdare
  Kayseri Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Kayseri
 • İşin İli
  Kayseri
 • Şikayet Bedeli
  6.139,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  16 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

31 KALEM BASILI EVRAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/657242
1-İdarenin
a) Adresi : SANAYİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 87 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523368884 - 3523207313
c) Elektronik Posta Adresi : kayseridevletsatinal@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem Basılı Evrak Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kayseri Devlet Hastanesi Depo Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No: 87 2. Blok İhale Toplantı Salonu Kocasinan/Kayseri
b) Tarihi ve saati : 08.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No: 87 1. Blok 7 Nolu Oda Kocasinan/Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
A3 ÇİFT YÖN 80 GR/M² 1.HAMUR 90.000 adet
A3 ÇİFT YÖN 60 GR/M² 2. HAMUR 40.000 adet
OTOKOPİLİ DEFTER A5 60 GR/M² 3 NUSHA (OTOKOPİLİ 150 SAYFA) 600 cilt
OTOKOPİLİ A4 60 GR/M² 2 NUSHA (OTOKOPİLİ 150 SAYFA) 700 cilt
OTOKOPİLİ A3 60 GR/M² 2 NUSHA (OTOKOPİLİ 150 SAYFA) 400 cilt
DEFTER 1 HAMUR A4 MUNTAZAM CİLTLİ 50 adet
DEFTER ÇİFT YÖN A4 80 GR/M² 1.HAMUR 150 YAPRAK 300 SAYFA 500 adet
DEFTER ÇİFT YÖN A3 80 GR/M² 1. HAMUR 100 YAPRAK 200 SAYFA 200 adet
A4 TEK YÖN 80 GR/M² 1.HAMUR 90.000 adet
A4 ÇİFT YÖN 80 GR/M² 1.HAMUR 100.000 adet
A4 TEK YÖN 60 GR/M² 2. HAMUR 200.000 adet
A4 ÇİFT YÖN 60 GR/M² 2. HAMUR 200.000 adet
A4 TEK YÖN 80 GR/M² 1.HAMUR (RENKLİ) 40.000 adet
A5 TEK YÖN 70 GR/M² 1.HAMUR (RENKLİ) 40.000 adet
A5 TEK YÖN 70 GR/M² 1 HAMUR 100.000 adet
A5 TEK YÖN 60 GR/M² 2. HAMUR 600.000 adet
A4 ÇİFT YÖN 80 GR/M² 1. HAMUR (RENKLİ 4+4) 40.000 adet
64X30 CM ÇİFT YÖN 80 GR/M² 1. HAMUR (RENKLİ) 40.000 adet
A4 170 GR/M² MAT KUŞE ÇİF YÖN BASKI 400.000 adet
A3 170 GR/M² MAT KUŞE ÇİFT YÖN BASKI 150.000 adet
HASTA YATIŞ DOSYASI 300 GR AMERİKAN BRİSTOL (RENKLİ) 3.000 adet
HASTA YATIŞ DOSYASI 300 GR/M² AMERİKAN BRİSTOL RENKLİ (NUMARALI) 20.000 adet
16,5X46,5 RENKLİ RESİMLİ 4*4 104 GR/M² ÇİFT YÖN 25.000 adet
A4 ÇİFT YÖN80 GR/M² 1.HAMUR 8 YAPRAK (KİTAPÇIK RENKLİ) 15.000 adet
A5 ÇİFT YÖN 70 GR/M² 1.HAMUR 8 YAPRAK (KİTAPÇIK RENKLİ) 15.000 adet
A4 170 GR/M² MAT KUŞE ÇİFT YÖN BASKI 10 SAYFA KİTAPÇIK 15.000 adet
A4 ÇİFT YÖN80 GR/M² 1.HAMUR 10 YAPRAK (KİTAPÇIK) 20.000 adet
A5 ÇİFT YÖN 70 GR/M² 1.HAMUR 10 YAPRAK (KİTAPÇIK) 15.000 adet
A4 BROŞUR 5.000 adet
KART 20.000 adet
DEFTER 1 HAMUR A3 MUNTAZAM CİLTLİ 20 adet