• İhale No
  2021/17105
 • İhale Adı
  450 Ton (+- 9 Ton Toleranslı) Elektrolitik Külçe Çinko
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  21 Ocak 2021 11:00
 • İdare
  MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü-Ticaret Müdürlüğü
 • İhale İli
  Kırıkkale
 • İşin İli
  Kırıkkale
 • Yayın Tarihi
  14 Ocak 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ELEKTROLİTİK KÜLÇE ÇİNKO SATIN ALINACAKTIR

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2021/17105
İşin Adı : 450 Ton (+- 9 Ton Toleranslı) Elektrolitik Külçe Çinko
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Ahılı Cad. No:63 A 71300
b) Telefon ve faks numarası : 3182243010 - 3182560728
c) Elektronik posta adresi : pirincticaret@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 450 Ton (+- 9 Ton Toleranslı) Elektrolitik Külçe Çinko
b) Teslim [yeri / yerleri] : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 02.02.2021 tarihinden 27.09.2021 tarihine kadar 25 er tonluk 18 parti halinde teslim edilecektir
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 21.01.2021 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İstekliler, yetkili satıcı ise üretici bir firmanın yetkili satıcısı olduklarına ve teklif vermeye yetkili olduklarına dair belgeleri; Üretici iseler üretici olduklarına dair belgeleri ve sanayi sicil belgelerini ibraz edeceklerdir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi, PTT Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İhale konusu Külçe Çinko için aşağıdaki formüle göre fiyat verilecektir. Birim Fiyatı oluşturan Malzeme fiyatı ve Prim Fiyatı formüldeki gibi ayrı ayrı gösterilecektir.
“[Birim Fiyat (USD/Ton) = LME Çinko Malzeme fiyatı (USD/Ton) + Prim (USD/Ton)]”
İsteklilerce Yukarıdaki formüle Malzeme fiyatı olarak 04.01.2021 tarihli Londra Metal Borsası (LME) Çinko kapanış fiyatı olan 2.775,00 (USD/Ton) değeri uygulanacaktır.
İsteklilerce Prim teklifleri USD döviz cinsi üzerinden (USD/Ton) olarak verilecek olup Teklifler Prim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, 04.01.2021 tarihli  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) USD Döviz Satış Kuru olan (7,3734 TL/USD) değeri esas alınarak, “Birim Fiyat (TL/Kg) = [(LME Çinko Malzeme fiyatı + Prim) x TCMB USD Döviz Satış Kuru] / 1000” Formülüne göre bulunacak olan (TL/Kg) Birim fiyatın ihale konusu mal miktarıyla (Kg) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12- MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Bu ihalede Kamu İhale Kanunu 3. madde (g) bendi gereğince ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim