• İhale No
  2021/350968
 • İhale Adı
  57 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça
 • Sektör
  Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  28 Temmuz 2021 14:00
 • İdare
  Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  25 Haziran 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
MEKANİK KISMI YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

57 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/350968
1-İdarenin
a) Adı : EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123840153 - 3123840158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 57 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça
b) Niteliği, türü ve miktarı : 57 Kalem - Mekanik Kısmı Yedek Parça - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Stok ve Ambarlar Şube Müdürlüğü Yedek Parça Ambarı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No: 133 - 06200 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak malın tamamı yüklenici tarafından 90 (Doksan) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması sonrası bir takvim günü içerisinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonu Kat 4 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler Teknik Şartnamenin Ek-1'inde belirtilen özelliklerin dışında herhangi bir malzeme için dengi tekliflerinde bulunabilirler. İhale komisyonunca talep edilen dengi ürün numunelerini teslim etmeyen ya da numune değerlendirmesi sonrası uygun bulunmayan malzemelere ait kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler teklif vermiş olduğu malzemelerin markalarını tekliflerinde belirtecektir. Marka belirtilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Ecas Manyetik Ventil Sibobu (Plastik) MN/01931 (Fss (03.444.020.4) veya Dengi) 2.000 adet
Eksoz İzolasyon Sarım Teli 01667500022 1xR-x5CRNİ1810 Mn/03817 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 1.000 metre
Arka Fren Hava Hortumu Kısa (50 cm) MN/01921 (Aeroquip 586-6 veya Dengi (M18x1,5 düz-düz rekorlu, 3/8" 3 TE hortum)) 1.000 adet
İnterkol Oringi 06563433237 Mn/01159 (Orijinal, Orijinal Muadil, Babacan veya Dengi (Viton)) 1.000 adet
Şaft İstavrozu CNG 81999178469 Mn/00817 (Orijinal, Orijinal Muadil, Spicer veya Dengi (Bakım Gerektiren Tip)) 400 adet
Komprosör kapak conta takım Mn/01834 (Vaden 1200020100 veya Dengi) 300 adet
Ön Bijon 81455010129 Mn/00602 (Orijinal, Orijinal Muadil, Eker veya Dengi) 200 adet
Arka Aks Bugi Kolu Yan Üst Kısa (2007) 81432206317 Mn/00915 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem, Bagen veya Dengi) 100 adet
Arka fren Hava Hortumu (100 cm) MN/01936 (Sel veya Dengi (TS EN 854 R6, 1/2", max. Wp 28 bar, Uzunluk:100cm)) 150 adet
Radyatör Alt Takozu CNG 81960200433 Mn/01102 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem, Özmert veya Dengi) 250 adet
Radyatör Üst Bağlantı Takozu 81962100629 Mn/01177 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem, Özmert veya Dengi) 250 adet
Devirdaim Çarkı 51065065001 YM/03052 (Orijinal, Orijinal Muadil, Waspo veya Dengi) 200 adet
Bugi Kolu Uzunlamasına Sevk Çubuğu Uzun Alt 81432206275 Mn/00928 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem, Bagen veya Dengi) 100 adet
Hortum Dirsekli 22x22 Cm Om/00434 (Yahyaoğlu veya Dengi (2 sıra iplikli silikon hortum) (Kurum Numunesi)) 100 adet
Süpansiyon Lastik Takozu Arka 81960200186 Mn/01676 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem veya Dengi) 150 adet
Ön Kalorifer Vanası 22/16 (9-10-11-12-13) 81779620039 Mn/01015 (Orijinal, Orijinal Muadil, Aurora veya Dengi) 200 adet
İnterkol Kelepçesi 81974606050 Mn/01103 (Orijinal, Orijinal Muadil, Norma veya Dengi) 100 adet
Hava Test Cihazı Hortum Bağlantı Rekoru Om/00431 (Cdc veya Dengi (Kurum Numunesi)) 200 adet
Küresel Rulman Oringi 06563413245 MN/00781 (Orijinal, Orijinal Muadil, Babacan veya Dengi) 300 adet
Ön Kalorifer Vanası 16/16 (07-08) CNG 81779620031 Mn/01106 (Orijinal, Orijinal Muadil, Aurora veya Dengi) 120 adet
Fan Pompa Oringi (Viton) 06569362944 MN/01187 (Orijinal, Orijinal Muadil, Babacan veya Dengi) 75 adet
Kompresör Sprial Hortum A0014292635 YS/07020 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 70 adet
Mesafe Pulu (2006) 81907130808 181x2 Mn/00900 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 100 adet
Terazi Kolu Burcu A6283220050 YS/02025 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem veya Dengi) 100 adet
Ön Aks 3/2 Yollu Valf A0059976736 YS/07040 (Orijinal, Orijinal Muadil, Wabco (4721769160) veya Dengi) 20 adet
Yarıklı Somun 81906200092 Mn/00631 (Orijinal, Orijinal Muadil, Mrk veya Dengi) 25 adet
Hava Tahliye Regulatörü (Tik-Tak altı) YS/07044 (Haldex (71323 S) veya Dengi) 50 adet
Komple Şaft 81393226070 Mn/00926 (Orijinal, Orijinal Muadil, Spicer, Tirsan veya Dengi) 30 adet
Uzun Rot A6283300103 YS/02048 (Orijinal, Orijinal Muadil, Bagen veya Dengi) 15 adet
Fan Yağ Radyatörü 81056010017 Mn/01118 (Orijinal, Orijinal Muadil, Kale veya Dengi) 10 adet
Devirdaim Komple CNG 51065006426 Mn/01096 (Orijinal, Orijinal Muadil, Pobjeda veya Dengi) 25 adet
Ön Kalorifer Peteği (9-10-11) Mn/01153 (Orijinal, Orijinal Muadil, Yetsan veya Dengi) 15 adet
Egsoz Koruma Sacı 83151100510 Mn/00839 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 10 adet
Komple Şaft CNG-2009 81393246078 Mn/00965 (Orijinal, Orijinal Muadil, Spicer, Tirsan veya Dengi) 15 adet
Porya Arka Dingil A0003501235 YS/08030 (Orijinal, Orijinal Muadil, Kurtsan veya Dengi) 25 adet
Direksiyon Kutusu Yağ Hortumu A3579974482 YS/02068 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 10 adet
Eğri Rot A6284601105 YS/02038 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 10 adet
Şaft İstavrozu YS/02075 (Spicer (7687450600160) veya Dengi) 20 adet
Sağ Ön EBS A0064290244 YS/07027 (Orijinal, Orijinal Muadil, Wabco veya Dengi (Bkz madde 2.2.9)) 5 adet
Konik Hortum 60X50 A0015015082 YS/03013 (Orijinal, Orijinal Muadil, Yahyaoğlu veya Dengi) 15 adet
Radyatör S Hortum A6285010982 YS/03052 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem, Orex veya Dengi) 20 adet
Ön Kalorifer Peteği (07-08) CNG 81779036120 Mn/01104 (Orijinal, Orijinal Muadil, Yetsan veya Dengi) 20 adet
Ekzoz borusu (Motor altı) A6284904221 YS/02010 (Orijinal, Orijinal Muadil, Hobi veya Dengi) 5 adet
Direksiyon Kutusu Tamir Takımı 81462006528 Mn/03820 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 25 adet
Konik Makaralı Rulman Dış A0019812905 YS/08012 (Orijinal, Orijinal Muadil, Fag veya Dengi) 10 adet
VALF TAMİR TAKIMI YS/07048 (Fss (03.363.00.2) veya Dengi) 30 adet
Kapı Ventil Tapası MN/01950 (Dengi (Kurum Numunesi)) 100 adet
1 ¼ Şiber Vana MN/01958 (Dengi (Kurum Numunesi)) 50 adet
Basınç Sınırlama Valfi (Adblue) A0034318906 YS/07041 (Orijinal, Orijinal Muadil, Wabco (4750155120) veya Dengi) 10 adet
Kapı İmdat Şalteri 88749406024 Mn/01902 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 20 adet
El Fren Ventili TmTk 81523156106 Mn/01735 (Orijinal, Orijinal Muadil, Fss (04.404.02.4) veya Dengi) 250 adet
Fren Körük T-Rakor 06791490007 MN/01965 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 20 adet
Ön Fren Hortum Rekoru M22x1,5 L=31mm MN/01966 (Dengi) 50 adet
Ön terazi kolu komple 81437150117 YM/02010 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 2 adet
Körük Yatağı Takozu A0008902601 YS/02070 (Orijinal, Orijinal Muadil, Şem veya Dengi) 15 takım
Hava Tahliyesi T-Rekor 06711308150 MN/03828 (Orijinal, Orijinal Muadil veya Dengi) 10 adet
El Fren Müşür Hava Hortumu YS/07052 (Transfer oil veya Dengi (8mmx4mm, Rekorlu DN4 tekstil örgülü termoplastik hortum, tam boy: 175cm, 1 tarafı nipel ve dirsekli)) 400 adet