• İhale No
  2021/646964
 • İhale Adı
  Açık Hava ve İç Mekan Tanıtım ve Bilgilendirme Materyallerinin Yaptırılması Hizmeti işi
 • Sektör
  Organizasyon, Reklam, Konaklama Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  08 Kasım 2021 11:00
 • İdare
  NİLÜFER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  15 Ekim 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
AÇIK HAVA VE İÇ MEKAN TANITIM VE BİLGİLENDİRME MATERYALLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açık Hava ve İç Mekan Tanıtım ve Bilgilendirme Materyallerinin Yaptırılması Hizmeti işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/646964

1-İdarenin

a) Adresi : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441603 - 2242475488
c) Elektronik Posta Adresi : nilufer@nilufer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 Çeşit, Açık Hava ve İç Mekan Tanıtım ve Bilgilendirme Materyallerinin Yaptırılması, Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün belirteceği yerler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İhsaniye Mh. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A/2B Blok Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası)
b) Tarihi ve saati : 08.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'nin aslı veya İdarece onaylı suretini teklif ekinde sunacaklardır.


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler işin gerçekleştirilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde merkezleri veya şubeleri veya yetkili servisleri olduğuna dair belgeyi ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde anlaşmalı oldukları firmaları gösterir belgeyi teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bilboard, raket, vinil, totem, üst geçit giydirme, araç kaplama ile vb. her türlü açık hava ve/veya iç mekân reklam materyali ve/veya bilgilendirme materyali yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A Nilüfer/BURSA -Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kargolar bu adrese gönderilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Billboard 8.000 adet
Raket 5.000 adet
Vinil 25.000 metrekare
Mesh Vinil 3.500 metrekare
Foreks Malzeme Üzeri Folyo Dijital Baskı (3 mm) 1.500 metrekare
Foreks Malzeme Üzeri Folyo Dijital Baskı (5 mm) 1.000 metrekare
Karkas Kasa 1.500 metrekare
Kumaş Baskı Yelken ve Kırlangıç Bayrak 500 metrekare
One Way Vision Baskı ve Uygulama 1.200 metrekare
Metal Levha Baskılı 200 metrekare
Folyo Uygulama ve Dijital Baskı 1.500 metrekare
Dikdörtgen Döviz 1.500 adet
Yuvarlak Döviz 1.000 adet
Araç Kaplama 1.000 metrekare
Totem Baskı ve Giydirme 1.000 metrekare
Totem Bakım ve Onarım 4 adet
Fotoblok ve İç Mekan Baskı 500 metrekare
Sahne Arkası Baskıları 1.000 metrekare
Su Bazlı Sunta üzeri Karkaslı Vinil Germe 1.000 metrekare
Alüminyum Kutu Harfler Işıksız (Yapımı ve Montajı) 50 metrekare
Alüminyum Kompozit Oyma Kabartma Tabela ve Montajı 100 metrekare
Alüminyum Kutu Harfler Led Işıklı Yapımı ve Montajı 30 metrekare
Pleksi Mimari Yönlendirmeler ve Montajlarının yapılması 100 metrekare
Alüminyum Mimari Yönlendirme 150 metrekare
Ferforje Tabela 20 adet
Rollbanner 20 adet
Strofor Kesim Maket 50 metreküp
Direkli Yönlendirme Tabelası 150 metrekare
Showboard (İlan Panosu) 30 adet