• İhale No
  2021/292835
 • İhale Adı
  Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2021 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
 • Sektör
  Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  24 Haziran 2021 11:00
 • İdare
  Ankara Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  03 Haziran 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2021 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/292835
1-İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. Anafartalar Cad. No:70 06050 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124186662 - 3124259604
c) Elektronik Posta Adresi : ankaramaliisler@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kısımdan Oluşan Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kuruluşların depolarına
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü sonra teslim programı başlar, İdarelerin talepleri doğrultusunda peyderpey 31.12.2021 tarihine kadar devam eder.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.70 Tarihi Toplantı Salonu Ulus Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 24.06.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü kırtasiye ve kırtasiye malzemesi alımı ve satımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.68 B/3.kat Ulus Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 2. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 3. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü Ankara 4. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Altındağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Saray Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi - Eryaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Atatürk Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi-Bağlum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Ayaş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Gölbaşı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Şereflikoçhisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Süleyman Demirel Rehabilitasyon Merkez Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-75.Yıl Çankaya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çubuk Abidin Yılmaz Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Demetevler Fatma Üçer Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Ümitköy Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Seyranbağları Ybrm Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Kızılcahamam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Gicik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 50 adet
KURŞUN KALEM SİYAH 2 düzine
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 90 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 80 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 40 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 3 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 20 paket
KALEM PİL İNCE 12 adet
KALEM PİL KALIN 12 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY (90 ml) 10 adet
KOLİ BANDI 2 adet
DELGEÇ ORTA BOY 2 adet
NOT KAĞIDI BLOKNOT 10 adet
SELOBANT APARATI 3 paket
YARIM KAPAK DOSYA 5 paket
RENKLİ RAPTİYE 2 kutu
MANTAR PANO 90*120 CM 5 adet
PUL SÜNGERİ 5 adet
FLAŞ BELLEK 8 GB 5 adet
KAPAKLI SEKRETER DOSYASI 3 adet
KLAVYE 4 adet
MOUSE 4 adet
ASETATLI KALEM CD KALEMİ 24 adet
HESAP MAKİNESİ CEP TİPİ 3 adet
YAPIŞKANLI BLOK NOT KAĞIDI 76*76 mm (12 li paket) 5 paket
AYRAÇ BAND 5 RENK 5 paket
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50*15 10 paket
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 3 adet
KISKAÇ 19 mm (MANDAL ATAŞ) 5 adet
EVRAK RAFI METAL (3 LÜ) 3 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 24 adet
İMZA KARTONU 44 SAYFA 3 adet
ISTAMPA 4 adet
TÜRK BAYRAĞI (100*150 CM) 1 adet
TÜRK BAYRAĞI (BİNA TİPİ BÜYÜK BOY 600*900 CM) 1 adet
LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK 1 adet
YAZI TAHTASI 1 adet
TÜKENMEZ KALEM MAVİ 500 adet
TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI 50 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 500 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANIİZMALI GENİŞ 1.000 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANIİZMALI DAR 250 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 10 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 10 paket
KALEM PİL İNCE 250 adet
KALEM PİL KALIN 250 adet
KOLİ BANDI 50 adet
PLASTİK FUTBOL TOPU 5 adet
YARIM KAPAK DOSYA 10 paket
FLASH BELLEK 16 GB 10 adet
AYRAÇ BAND 5 RENK (24 lü paket) 5 paket
İŞARETLEME KALEMİ (FOSFORLU) SARI 10 paket
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 250 adet
İMZA KARTONU 44 SAYFA 2 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 50 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 5 düzine
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 200 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 200 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 150 adet
PLASTİK TELLİ DOSYA GÖMLEĞİ 5 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 5 paket
KALEM PİL İNCE 50 adet
KALEM PİL KALIN 50 adet
23A 12V PİL ALKALİN 20 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR +/-3 10 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 GR +/- 1 10 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY (90 ML) 10 adet
KOLİ BANDI 20 adet
KURU BOYA KALEMİ 12\'Lİ 5 paket
KURU BOYA KALEMİ 24\'LÜ 5 paket
PASTEL BOYA 12'Lİ 5 paket
PASTEL BOYA 24'LÜ 5 paket
SULU BOYA 12'Lİ 5 paket
OYUN HAMURU 10 paket
YÜZ BOYASI (PAKETTE 6 ADET) 5 paket
ELİŞİ KAĞIDI (10'LU PAKET) 10 paket
GELEN EVRAK DEFTERİ 5 adet
GİDEN EVRAK DEFTERİ 5 adet
ZİMMET DEFTERİ 5 adet
MESLEKİ RAPORLAR KAYIT DEFTERİ 10 adet
RESİM DEFTERİ ORTA BOY (16,5*23 CM) 10 adet
RESİM DEFTERİ (35*50 CM) 10 adet
RESİM DEFTERİ ORTA BOY (17*24 CM) 10 adet
ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY 23/13 ARŞİV TİP 10 kutu
ZIMBA TELİ (24/6 EBATLARINDA) 50 kutu
DAKSİL ŞİŞE TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 10 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI 5 adet
NÖBET DEFTERİ 2 adet
DOLMA KALEM MAVİ 10 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 20 paket
BASKISIZ ETİKET 2 rulo
ARAÇ GÖREV EMRİ DEFTERİ 10 adet
YARIM KAPAK DOSYA 100 paket
PUL SÜNGERİ 10 adet
ASETATL IKALEM-CD KALEMİ 10 adet
CD (50\'Lİ PAKETLERDE 2 paket
KEÇELİ KALEM -KOLİ KALEMİ SİYAH 20 adet
SİLGİ 20 adet
İMZA KALEMİ 50 adet
ISTAMBA MÜREKKEBİ KIRMIZI 5 adet
NÖBET DEFTERİ 10 adet
PİLOT KALEM MAVİ 50 adet
PİLOT KALEM SİYAH 50 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 200 adet
TÜKENMEZ SİYAH KALEM 100 adet
SUNUM DOSYASI (20 YAPRAKLI) 5 adet
PLASTİK TELLİ DOSYA 25 paket
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR +/-3 GR 5 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 GR+/- 1 5 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY (90ML) 5 adet
BASKISIZ ETİKET 30*50 30 rulo
TEL ZIMBA MAKİNESİ CEP TİPİ-KÜÇÜK BOY 10 adet
DELGEÇ BÜYÜK BOY 2 adet
DELGEÇ ORTA BOY 5 adet
NOT KAĞIDI BLOKNOT 5 paket
KURU BOYA KALEMİ 12\'Lİ 12 paket
OYUNCAK BEBEK 10 adet
YAP-BOZ KÜÇÜK 20 adet
YAP-BOZ BÜYÜK 20 adet
OYUN HAMURU 20 paket
YARIM KAPAK DOSYA 25 paket
ZARF BEYAZ 13*18 CM 250 adet
PUL SÜNGERİ 3 adet
POSTA ZİMET DEFTERİ 1 adet
ZİMMET DEFTERİ 1 adet
MESLEKİ RAPORLAR KAYIT DEFTERİ 6 adet
KAPAKLI SEKRETER DOSYASI 5 adet
TARİH KAŞESİ 2 adet
KAŞE 10 adet
MASAÜSTÜ KAĞITLIK KALEMLİK SETİ 6 adet
FİHRİST BÜYÜK BOY 10 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 25 adet
BOYAMA KİTABI 50 adet
YAPIŞKANLI BLOKNOT KAĞIDI 76*76 (12 li paket) 20 paket
ZARF KRAFT KESE 350mm*500mm 250 adet
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50*15 (12 li paket) 20 paket
ZIMBA TELİ (24/6 EBATLARINDA) 10 kutu
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 25 adet
ZARF BEYAZ 30*40 CM 250 adet
BLOKNOT DEFTERİ (NOT DEFTERİ-SEKRETER DEFTERİ) 5 adet
NÖBET DEFTERİ 1 adet
NÖBETÇİ DEVİR DEFTERİ 1 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 250 adet
PİLOT KALEM (SİYAH) 150 adet
PİLOT KALEM (KIRMIZI) 150 adet
TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI 100 adet
TÜKENMEZ KALEM SİYAH 50 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 400 düzine
KURŞUN KALEM SİYAH 600 düzine
UÇLU-VERSATİL KALEM 0,7 600 adet
VERSATİL KALEM UCU 0,7 750 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 750 top
ARŞİV DOSYA KUTU 24*32*9 5 adet
ARŞİV DOSYA KUTU 30*36*11 5 adet
SUNUM DOSYASI (20 YAPRAKLI) 100 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 200 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 175 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 30 paket
SÜMEN TAKIMI 2 adet
KALEM PİL İNCE 75 adet
KALEM PİL KALIN 75 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR +/-3 350 adet
BASKISIZ ETİKET 100 rulo
MASA İSİMLİĞİ 5 adet
KOLİ BANDI 150 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK ARŞİV TİPİ 2 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ CEP TİPİ-KÜÇÜK BOY 30 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ OTOMATİK TİP-PENSE TİPİ 5 adet
ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK BOY 2 adet
DELGEÇ KÜÇÜK BOY 10 adet
DELGEÇ BÜYÜK BOY 5 adet
NOT KAĞIDI BLOKNOT 50 paket
KURU BOYA KALEMİ 12\'Lİ 250 paket
PASTEL BOYA 24'LÜ 250 paket
FON KARTONU 50 paket
GRAPON KAĞIDI 100 adet
SULU BOYA 12'Lİ 200 paket
SELEFON BANT 12MM*33MM 250 kutu
PLASTİK FUTBOL TOPU 10 adet
BASKET TOPU 10 adet
SELOBANT APARATI 20 adet
OYUN HAMURU 50 paket
SULU BOYA SU KABI 200 adet
RESİM PALETİ 150 adet
YÜZ BOYASI (PAKETTE 6 ADET) 100 paket
ELİŞİ KAĞIDI (10 LU PAKET) 150 paket
YARIM KAPAK DOSYA 30 paket
RENKLİ RAPTİYE 30 kutu
MANTAR PANO 90*120 CM 30 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 200 adet
DİPLOMAT ZARF 500 adet
PUL SÜNGERİ 25 adet
FASH BELLEK 16 GB 25 adet
TEKSTİL KALEM 5 paket
POSTA ZİMMET DEFTERİ 2 adet
ZİMET DEFTERİ 5 adet
DENETİM DEFTERİ 1 adet
KAPAKLI SEKRETER DOSYASI 20 adet
KLAVYE 15 adet
MOUSE 15 adet
EVRAK ÇANTASI 2 adet
KAŞE 25 adet
OKUL ÇANTASI (ORTAOKLU İÇİN) 200 adet
GUAJ BOYA (10 LU) 250 paket
KALEM KUTUSU 200 adet
MELODİKA 10 adet
BÜYÜK ATLAS 25 adet
DEYİMLER SÖZLÜĞÜ 30 adet
ALMANCA SÖZLÜK 50 adet
İNGİLİZCE SÖZLÜK 50 adet
TÜRKÇE SÖZLÜK 50 adet
MASA ÜSTÜ KALEMLİK SETİ (PLS. BANT KESİCİLİ OLACAK) 10 adet
FİHRİST (BÜYÜK BOY) 10 adet
ASETATLI KALEM -CD KALEMİ 100 adet
CD (50\' Lİ PAKETLERDE 10 paket
KARELİ DEFTER BÜYÜK BOY 1.200 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 72 YP 1.000 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİSİZ 80 YP 100 adet
KARELİ DEFTER KÜÇÜK BOY 50 adet
DÜZ ÇİZGİLİ DEFTER KÜÇÜK BOY 50 adet
RESİM DEFTERİ 35*50 CM 300 adet
MÜZİK DEFTERİ BÜYÜK BOY 10 adet
GÜZEL YAZI DEFTERİ 5 adet
HESAP MAKİNESİ CEP TİPİ 25 adet
KEÇELİ KALEM 200 paket
KEÇELİ KALEM KOLİ KALEMİ SİYAH 10 adet
KEÇELİ KALEM KOLİ KALEMİ MAVİ 10 adet
KALEM TIRAŞ METAL 750 adet
SİLGİ 750 adet
YAPIŞKANLI BLOK NOT KAĞIDI 76*76 MM (12 li paket) 125 paket
ZARF KRAFT KESE 350MM*500MM 200 adet
330*450 MM TORBA ZARF KRAFT FORMULA 200 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 100 LÜ MEKTUP ZARFI 20 paket
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50*15 (12 li paket) 250 paket
ZIMBA TELİ 24/6 EBATLARINDA 50 kutu
ZIMBA TELİ 23/10 EBATLARINDA 50 kutu
ZIMBA TELİ (10 NUMARA) KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNELERİ İÇİN 50 kutu
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 10 adet
KAĞIT MAKASI NORMAL 50 adet
KAĞIT MAKASI KÜÇÜK (ÇOCUK) 150 adet
MAKAS BÜYÜK BOY (26,5 CM) 50 adet
KAĞIT MAKASI KÜÇÜK 10 adet
DAKSİL ŞİŞE TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 150 adet
İŞARETLEME KALEMİ (FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SAR 200 paket
KISKAÇ 19 MM (MANDAL ATAŞ) 20 adet
ATAÇ BÜYÜK BOY NO 7 30 paket
EVRAK RAFI 3 LÜ 10 adet
ATAÇ NO 1 30 paket
CETVEL TAKIMI ÇİZİM TAKIMI 200 takım
ATAÇ NO 2 30 paket
İMZA KALEMİ KALIN UÇ MAVİ 100 adet
İMZA KALEMİ YEDEK UÇLU 50 adet
DAKSİL KALEM TİP YAZI DÜZELTİCİ 50 adet
BLOKNOT DEFTERİ (NOT DEFTERİ-SEKRETER DEF.) 100 adet
TUTKAL 50 adet
DVD 200 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 300 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI 10 adet
ISTAMBA MÜREKKEBİ MAVİ 20 adet
ISTAMPA 10 adet
TOPLU İĞNE 50 GR 20 paket
TÜRK BAYRAĞI 100*150 CM) 12 adet
TÜRK BAYRAĞI BİNA TİPİ BÜYÜK BOY 600*900 CM 3 adet
KURUM FLAMASI 100*150 12 adet
LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK 2 adet
YAZI TAHTASI 5 adet
NÖBET DEFTERİ 5 adet
PİLOT KALEM KIRMIZI 20 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 100 adet
TÜKENMEZ KIRMIZI KALEM 50 adet
TÜKENMEZ SİYAH KALEM 50 adet
KURŞUN KALEM 5 düzine
KURŞUN KALEM SİYAH 10 düzine
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 30 top
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR +/- 3 10 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 +/-1 10 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY (90ML) 10 adet
SELEFON BANT 12MM*33M 10 kutu
SELOBANT APARATI 10 adet
RENKLİ RAPTİYE 20 kutu
GELEN EVRAK DEFTERİ 2 adet
GİDEN EVRAK DEFTERİ 2 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 100 adet
DİPLOMAT ZARF 20 adet
PUL SÜNGERİ 2 adet
FLASH BELLEK 16 GB 5 adet
TEKSTİL KALEM 10 paket
ZİMMET DEFTERİ 2 adet
MESLEKİ RAPORLAR KAYIT DEFTERİ 2 adet
KAPAKLI SEKRETER DOSYASI 2 adet
ASETATLI KALEM CD KALEM 10 adet
CD 50 Lİ PAKETLERDE 2 paket
HESAP MAKİNESİ CEP TİPİ 10 adet
KALEMTRAŞ METAL 20 adet
ZARF KRAFT KESE 350MM*500MM 50 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 100 LÜ MEKTUP ZARFI 5 paket
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50*15 (12 li paket) 5 paket
ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY 23/1 ARŞİV TİP 20 kutu
MAKAS BÜYÜK BOY 26,5 CM 8 adet
İŞARETLEME KALEMİ FOSFORLU MAVİ-YEŞİL-SARI 10 paket
ATAŞ BÜYÜK NO:7 20 paket
EVAK RAFI METAL 3\'LÜ 10 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 50 adet
İMZA KALEMİ (YEDEK UÇLU) 50 adet
DAKSİL ŞERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 5 paket
ISTAMPA MÜREKKEBİ SİYAH 5 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ 5 adet
ISTAMPA 2 adet
TÜRK BAYRAĞI 100*150 5 adet
TÜRK BAYRAĞI BİNA TİPİ BÜYÜK BOY 600*900 CM 1 adet
KURUM FLAMASI 100*150 CM 2 adet
NÖBET DEVİR DEFTERİ 2 adet
PİLOT KALEM MAVİ 200 adet
PİLOT KALEM SİYAH 100 adet
PİLOT KALEM KIRMIZI 50 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 500 adet
TÜKENMEZ SİYAH KALEM 200 adet
KURŞUN KAEM KIRMIZI 5 düzine
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 50 top
FAKS KAĞIDI 5 rulo
ARŞİV DOSYA KUTU 24*32*9 100 adet
ARŞİV DOSYA KUTU 30*36*11 100 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 100 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 1.000 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 25 paket
KALEM PİL İNCE 20 adet
KALEM PİL KALIN 20 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR +/-3 20 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 +/- 1 20 adet
LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK 10 adet
ARAÇ GÖREV EMRİ DEFTERİ 15 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ BYÜK ARŞİV TİPİ 2 adet
TE ZIMBA MAKİNESİ OTOMATİK TİP-PENSE TİPİ 2 adet
ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK BOY 10 adet
KURU BOYA KALEMİ 12 Lİ 10 paket
KURU BOYA KALEMİ 24 LÜ 10 paket
PASTEL BOYA 12 Lİ 10 paket
PASTEL BOYA 24 LÜ 10 paket
FON KARTONU 10 paket
GRAPON KAĞIDI 10 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 500 adet
DİPLOMAT ZARF 100 adet
FLASH BELLEK 16 GB 20 adet
POSTA ZİMMET DEFTERİ 10 adet
KLAVYE 20 adet
MOUSE 20 adet
KARELİ DEFTER BÜYÜK BOY 100 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 120 YP 100 adet
ZARF KRAFT KESE 350MM*500 MM 5 adet
ZARF KRAFT KESE 176MM*250MM 100 adet
MAKAS BÜÜK BOY 26,5 CM 5 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 500 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 1.000 adet
TÜKENMEZ KIRMIZI KALEM 100 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 250 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 750 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 750 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 150 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 150 paket
KALEM PİL İNCE 10 adet
KALEMPİL KALIN 50 adet
ARAÇ GÖREV EMRİ DEFTERİ 50 adet
KOLİ BANDI 25 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK ARŞİV TİPİ 5 adet
ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK BOY 5 adet
GELEN EVRAK DEFTERİ 1 adet
GİDEN EVRAK DEFTERİ 1 adet
POSTA ZİMMET EDFTERİ 5 adet
MESLEKİ RAPORLAMA KAYIT DEFTERİ 5 adet
MASA ÜSTÜ KAĞITLIK KALEMLİK SETİ 20 adet
ASETATLI KALEM CD KALEMİ 50 adet
AYRAÇ BANT 5 RENK (24 lü paket) 5 paket
30*450 MM TORBA ZARF KRAFT FORMÜLA 800 adet
ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY 23/13 ARŞİV TİP 1 kutu
ZIMBA TELİ 24/6 EBATLARINDA 25 kutu
ZIMBA TELİ (10 NUMARA) KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNALARI İÇİN 2 kutu
PLASTİK CETVEL 30 CM 10 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 400 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 50 adet
ISTAMBA MÜREKKEBİ KIRMIZI 10 adet
TÜRK BAYRAĞI 100*150 CM 10 adet
KURUM FLAMASI 100*150CM 5 adet
LOGULU KIRLANGIÇ BAYRAK 10 adet
ZİMMET DEFTERİ 20 adet
PİLOT KALEM (Kırmızı) 150 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 600 adet
TÜKENMEZ KIRMIZI KALEM 150 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 120 düzine
KURŞUN KALEM SİYAH 180 düzine
VERSATİL KALEM UCU 0,7 600 adet
DOLMA KALEM MAVİ 20 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 400 top
SUNUM DOSYASI (20 Yapraklı) 200 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 400 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 400 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 120 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 100 paket
KALEM PİL İNCE 100 adet
KALEM PİL KALIN 100 adet
LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK 50 adet
OKUL ETİKETİ (12 li paket) 150 paket
KOLİ BANDI 100 adet
ZIMBA MAKİNASI BÜYÜK BOY 50 adet
DELGEÇ KÜÇÜK BOY 50 adet
KURU BOYA KALEMİ 12’li 300 paket
PASTEL BOYA 12’Lİ 300 paket
FON KARTONU 30 paket
GRAPON KAĞIDI 500 adet
SULU BOYA 12’Lİ 200 paket
SELEFONBANT 12MMX33M 30 kutu
SELOBANT APARATI 40 adet
OYUN HAMURU 150 paket
SULU BOYA SU KABI 100 adet
RESİM PALETİ 100 adet
YÜZ BOYASI (pakette 6 adet) 150 paket
ELİŞİ KAĞIDI (10 LU PAKET) 250 paket
FLÜT 50 adet
RENKLİ RAPTİYE 50 kutu
MANTAR PANO 90X120CM 40 adet
ZARF BEYAZ 13X18 CM 1.000 adet
FLAŞ BELLEK 8 GB 50 adet
FLAŞ BELLEK 16 GB 50 adet
BESLENME ÇANTASI 300 adet
OKUL ÇANTASI (ORTAOKUL İÇİN) 150 adet
OKUL ÇANTASI (İLKOKUL İÇİN) 150 adet
OKUL ÇANTASI (ANASINIFI İÇİN) 50 adet
KALEM KUTUSU 300 adet
MELODİKA 100 adet
HAZIR KİTAP KAPLIĞI (10 LU PAKETLERDE) 100 paket
HAZIR BÜYÜK BOY DEFTER KAPLIĞI 100 paket
DEYİMLER SÖZLÜĞÜ 100 adet
MASAÜSTÜ KAĞITLIK KALEMLİK SETİ 40 adet
MASAÜSTÜ KALEMLİK SETİ (PLS. BANT KESİCİLİ OLACAK) 20 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 100 adet
CD (50 Lİ PAKETLERDE) 5 paket
KARELİ DEFTER (BÜYÜK BOY) 80 YP 200 adet
KARELİ DEFTER (BÜYÜK BOY) 96 YP 300 adet
DEFTER TELLİ BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 72 YP 400 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 80YP 200 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİSİZ 80 YPR 150 adet
KARELİ DEFTER (KÜÇÜK BOY) 60 YP 250 adet
DÜZ ÇİZGİLİ DEFTER (KÜÇÜK BOY) 80 YP 250 adet
KARELİ DEFTER (KÜÇÜK BOY) 80 YP 250 adet
RESİM DEFTERİ-ORTA BOY (16,5x23 cm) 250 adet
RESİM DEFTERİ (35x50 cm) 150 adet
MÜZİK DEFTERİ BÜYÜK BOY 100 adet
GÜZEL YAZI DEFTERİ BÜYÜK BOY 40 YP 200 adet
KEÇELİ KALEM 300 paket
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ SİYAH 50 adet
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ MAVİ 50 adet
KALEMTRAŞ (METAL) 1.000 adet
SİLGİ 1.300 adet
ZIMBA TELİ (24/6 EBATLARINDA) 100 kutu
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 50 adet
KAĞIT MAKASI KÜÇÜK(çocuk) 200 adet
MAKAS-BÜYÜK BOY (26,5 CM) 50 adet
KAĞIT MAKASI KÜÇÜK 50 adet
İŞARETLEME KALEMİ(FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 150 paket
MAKET BIÇAĞI AĞZI (FALÇATA) GENİŞ TİP 50 kutu
KISKAÇ 19 MM- (mandal ataş) 50 adet
ATAŞ BÜYÜK NO:7 50 paket
ZARF BEYAZ 30X40 CM 300 adet
CETVEL TAKIMI (Çizim Takımı) 250 takım
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 200 adet
İMZA KALEMİ (YEDEK UÇLU) 200 adet
DAKSİL ŞERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 25 paket
DVD 100 adet
İMZA KARTONU 44 SAYFA 4 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 250 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ 30 adet
TOPLU İĞNE 50 GR 40 paket
TÜRK BAYRAĞI (100X150CM) 10 adet
TÜRK BAYRAĞI (BİNA TİPİ BÜYÜK BOY 600X900 CM) 5 adet
KURUM FLAMASI (100X150CM ) 10 adet
SUNUM DOSYASI 10 YAPRAKLI 100 adet
SIVI YAPIŞTIRICI SOLVENTSİZ 19 GR 600 adet
KATI YAPIŞTIRICI ORTA BOY 25 GR 600 adet
SULU BOYA 8 Lİ 200 kutu
GUAJ BOYA 6 LI 150 kutu
GUAJ BOYA 12 Lİ 100 kutu
MÜZİK DEFTERİ ORTA BOY 100 adet
GÜZEL YAZİ DEFTERİ KÜÇÜK BOY 60 YP 150 adet
ÖĞRENCİ NOT DEFTERİ 350 adet
RESİM KAĞIDI 35*50 CM 100 LÜK 60 paket
RESİM PROJE ÇANTASI BÜYÜK BOY 100 adet
RESİM PROJE ÇANTASI KÜÇÜK BOY 100 adet
RESİM KALEMİ 2HB 50 adet
RESİM KALEMİ 4HB 50 adet
MUM BOYA 12 Lİ 150 kutu
BOYA ÖNLÜĞÜ 50 adet
BESLENME BEZİ 400 adet
BESLENME KABI 250 adet
MUKAVVA 50*70 CM 50 adet
RESİM FIRÇASI İNCE-KALIN 100 adet
PUL 50 kutu
SİM 50 kutu
SİMLİ EVA 200 kutu
EVA 200 kutu
RAFYA 8MM-200MM 40 adet
OYNAR GÖZ 15MM-12 LİK 50 kutu
A4 RENKLİ KAĞIT 100 LÜK 50 takım
OLUKLU KARTON 50*70 CM 200 adet
İLKOKUL-ORTAOKUL İÇİN SULUK 250 adet
ANASINIFI İÇİN SULUK 100 adet
ABAKÜS 50 adet
FASÜLYE 50 kutu
ÇUBUK 50 kutu
KEÇE A4-4 LÜ 150 paket
ŞÖNİL 30 CM 25 LİK 50 paket
ELEKTRİK DEVRESİ 50 adet
PİLOT KALEM MAVİ 100 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 10 düzine
UÇLU VERSATİL KALEM 0,7 200 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI 50 top
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 +/- 1 10 adet
BASKISIZ ETİKET 5 rulo
KOLİ BANDI 5 adet
FON KARTONU 5 paket
BASKET TOPU 5 adet
RESİM PALETİ 10 adet
ELİŞİ KAĞIDI 0 LU PAKET 5 paket
OKUL ÇANTASI ORTAOKUL İÇİN 30 adet
GUAJ BOYA 0 LU 10 paket
KALEM KUTUSU 30 adet
BÜYÜK ATLAS 10 adet
İNGİLİZCE SÖZLÜK 5 adet
TÜRKÇE SÖZLÜK 5 adet
DEFTER BÜYÜK BOY 100 adet
BOYAMA KİTABI 20 adet
KEÇELİ KALEM 10 paket
KALEMTARAŞ 100 adet
SİLGİ 100 adet
AYRAÇ BANT 5 RENK 20 paket
ATAŞ NO 2 35 paket
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 100 adet
DAKSİ SERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 20 adet
DAKSİL KALEM TİP YAZI DÜZELTİCİ 20 adet
TÜRK BAYRAĞI 10*150CM 5 adet
KURUM FLAMASI 10*150CM 5 adet
100 TEMEL ESER 5 adet
YAZI TAHTASI 2 adet
NÖBETÇİ DEVİR DEFTERİ 5 adet
PİLOT KALEM KIRMIZI 24 adet
DOLMA KALEM MAVİ 200 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 150 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 80 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 30 paket
YAP BOZ BÜYÜK 100 adet
ZARF BEYAZ 13*18 CM 100 LÜ MEKTUP ZARFI 10 paket
KAĞIT MAKASI 25 adet
MAKAS BÜYÜK BOY 25 adet
PİLOT KALEM (Siyah) 50 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 150 adet
UÇLU-VERSATİL KALEM 0,7 37 adet
VERSATİL KALEM UCU 0,7 60 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 10 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 10 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 10 adet
KALEM PİL İNCE 30 adet
KALEM PİL KALIN 30 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 40 GR+-3 30 adet
KOLİ BANDI 10 adet
NOT KAĞIDI BLOKNOT 10 paket
KURU BOYA KALEMİ 12’li 30 paket
PASTEL BOYA 12’Lİ 30 paket
SULU BOYA 12’Lİ 30 paket
SELEFONBANT 12MMX33M 1 kutu
SULU BOYA SU KABI 30 adet
FLAŞ BELLEK 16 GB 5 adet
OKUL ÇANTASI (ORTAOKUL İÇİN) 40 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 5 adet
KARELİ DEFTER (BÜYÜK BOY) 100 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 120YP 50 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 80YP 120 adet
RESİM DEFTERİ (35x50 cm) 30 adet
MÜZİK DEFTERİ BÜYÜK BOY 30 adet
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ SİYAH 10 adet
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ MAVİ 20 adet
KALEMTRAŞ (METAL) 40 adet
SİLGİ 40 adet
ZARF BEYAZ 13X18 CM 100 ‘LÜ-MEKTUP ZARFI 2 paket
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 5 adet
DAKSİL ŞİŞE TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 5 adet
PLASTİK CETVEL 30 CM 30 adet
CETVEL TAKIMI (Çizim Takımı) 30 takım
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 5 adet
TUTKAL 30 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ 10 adet
PİLOT KALEM (Kırmızı) 50 adet
NOT KAĞIDI BLOKNOT 20 paket
YÜZ BOYASI (pakette 6 adet) 10 paket
MANTAR PANO 90X120CM 5 adet
DENETİM DEFTERİ 2 adet
MESLEKİ RAPORLAR KAYIT DEFTERİ 5 adet
KLAVYE 5 adet
MOUSE 5 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 10 adet
KASA DEFTERİ 2 adet
KALEMTRAŞ (METAL) 10 adet
İŞARETLEME KALEMİ(FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 5 paket
MAKET BIÇAĞI AĞZI (FALÇATA) GENİŞ TİP 5 kutu
ATAŞ NO:1 10 paket
DAKSİL ŞERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 10 paket
NÖBETÇİ DEVİR DEFTERİ 20 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 100 adet
PİLOT KALEM (Siyah) 15 adet
PİLOT KALEM (Kırmızı) 15 adet
TÜKENMEZ KIRMIZI KALEM 15 adet
TÜKENMEZ SİYAH KALEM 15 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 175 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 50 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 175 adet
PLASTİK TELLİ DOSYA 40 paket
TEL ZIMBA MAKİNASI OTOMATİK TİP –PENSE TİPİ 13 adet
DELGEÇ ORTA BOY 19 adet
SELEFONBANT 12MMX33M 8 kutu
SELOBANT APARATI 8 adet
RENKLİ RAPTİYE 12 kutu
FLAŞ BELLEK 16 GB 10 adet
MOUSE 3 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 20 adet
CD (50 Lİ PAKETLERDE) 3 paket
SİLGİ 15 adet
YAPIŞKANLI BLOKNOT KAĞIDI 76X76MM (12 li paket) 4 paket
AYRAÇ BANT 5 RENK (24 lü paket) 3 paket
ZIMBA TELİ (10 NUMARA)-KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNALARI İÇİN 10 kutu
KAĞIT MAKASI NORMAL 10 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 20 adet
DAKSİL KALEM TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 10 adet
DVD 5 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 180 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI 15 adet
YAZI TAHTASI 3 adet
PİLOT KALEM (MAVİ) 60 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 300 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 2 düzine
UÇLU-VERSATİL KALEM 0,7 10 adet
VERSATİL KALEM UCU 0,7 10 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 350 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 250 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 15 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 15 paket
TEL ZIMBA MAKİNESİ CEP TİPİ-KÜÇÜK BOY 20 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ OTOMATİK TİP-PENSE TİP 10 adet
SLEFON BANT 12MM*33M 3 kutu
RENKLİ RAPTİYE 5 kutu
KLAVYE 10 adet
MOUSE 10 adet
EVRAK ÇANTASI 3 adet
KARELİ DEFTER (BÜYÜK BOY) 3 adet
HESAP MAKİNESİ CEP TİPİ 5 adet
KALEMTRAŞ (METAL) 5 adet
ZIMBA TELİ (10 NUMARA)-KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNELERİ İÇİN 10 kutu
KAĞIT MAKASI NORMAL 5 adet
İŞARETLEME KALEMİ (FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 3 paket
TÜRK BAYRAĞI (100*150CM) 2 adet
KURUM FLAMASI (100*150 CM) 2 adet
KALEM PİL İNCE 200 adet
KALEM PİL KALIN 200 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ CEP TİPİ –KÜÇÜK BOY 20 adet
MANTAR PANO 90X120CM 20 adet
FLAŞ BELLEK 8 GB 15 adet
FLAŞ BELLEK 16 GB 15 adet
KAPAKLI SEKRETER DOSYASI 10 adet
FİHRİST (BÜYÜK BOY) 5 adet
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ SİYAH 24 adet
KEÇELİ KALEM-KOLİ KALEMİ MAVİ 24 adet
KALEMTRAŞ (METAL) 24 adet
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50X15 (12 li paket) 15 paket
ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY 23/13 ARŞİV TİP 12 kutu
ZIMBA TELİ (10 NUMARA)-KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNALARI İÇİN 24 kutu
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 12 adet
KAĞIT MAKASI NORMAL 12 adet
MAKAS-BÜYÜK BOY (26,5 CM) 5 adet
KAĞIT MAKASI KÜÇÜK 12 adet
ATAŞ BÜYÜK NO:7 24 paket
EVRAK RAFI METAL (3\'LÜ) 15 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 150 adet
DAKSİL ŞERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 12 paket
TUTKAL 10 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 24 adet
TOPLU İĞNE 50 GR 12 paket
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 100 adet
BASKISIZ ETİKET 50 rulo
NOT KAĞIDI BLOKNOT 15 paket
SELEFONBANT 12MMX33M 5 kutu
MASAÜSTÜ KAĞITLIK KALEMLİK SETİ 10 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 50 adet
KARELİ DEFTER (BÜYÜK BOY) 30 adet
KEÇELİ KALEM 5 paket
YAPIŞKANLI BLOKNOT KAĞIDI 76X76MM (12 li paket) 10 paket
330*450 MM TORBA ZARF KRAFT FORMULA 500 adet
ZARF BEYAZ 13X18 CM 100 ‘LÜ-MEKTUP ZARFI 10 paket
ZIMBA TELİ (10 NUMARA)-KÜÇÜK BOY ZIMBA MAKİNALARI İÇİN 50 kutu
İŞARETLEME KALEMİ(FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 10 paket
KISKAÇ 19 MM- (mandal ataş) 10 adet
İMZA KALEMİ MAVİ KALIN UÇ 40 adet
DAKSİL KALEM TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 30 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 20 adet
TÜRK BAYRAĞI (100X150CM) 5 adet
LOGOLU KIRLANGIÇ BAYRAK 5 adet
PİLOT KALEM (Kırmızı) 20 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 75 adet
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 250 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 50 paket
PLASTİK TELLİ DOSYA 50 paket
23A 12V PİL ALKALİN 50 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10+-1 50 adet
DELGEÇ ORTA BOY 20 adet
SELEFONBANT 12MMX33M 25 kutu
YARIM KAPAK DOSYA 20 paket
MANTAR PANO 90X120CM 10 adet
DİPLOMAT ZARF 50 adet
POSTA ZİMMET DEFTERİ 5 adet
CD (50 Lİ PAKETLERDE) 2 paket
KALEMTRAŞ (METAL) 20 adet
ZARF KRAFT KESE 350MMX500MM 100 adet
ZARF BEYAZ 13X18 CM 100 ‘LÜ-MEKTUP ZARFI 5 paket
YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI 5 RENK 50X15 (12 li paket) 2 paket
ZIMBA TELİ (23/10 EBATLARINDA) 10 kutu
ATAŞ NO:1 25 paket
ATAŞ NO:2 25 paket
DAKSİL ŞERİT TİP YAZI DÜZELTİCİ 3 paket
İMZA KARTONU 44 SAYFA 5 adet
KURUM FLAMASI (100X150CM ) 5 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 48 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 1 düzine
KURŞUN KALEM SİYAH 1 düzine
DOLMA KALEM MAVİ 12 adet
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 100 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI DAR 50 adet
KALEM PİL İNCE 25 adet
KALEM PİL KALIN 25 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10+-1 10 adet
TEL ZIMBA MAKİNESİ BÜYÜK ARŞİV TİPİ 3 adet
SELEFONBANT 12MMX33M 50 kutu
RENKLİ RAPTİYE 10 kutu
TEKSTİL KALEM 20 paket
ZİMMET DEFTERİ 3 adet
TARİH KAŞESİ 5 adet
AYRAÇ BANT 5 RENK (24 lü paket) 20 paket
ZARF BEYAZ 13X18 CM 100 ‘LÜ-MEKTUP ZARFI 100 paket
KAĞIT MAKASI NORMAL 15 adet
MAKAS-BÜYÜK BOY (26,5 CM) 2 adet
DAKSİL ŞİŞE TİP (YAZI DÜZELTİCİ) 24 adet
BLOKNOT DEFTERİ (NOT DEFTERİ-SEKRETER DEFTERİ) 2 adet
BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ SİYAH 5 adet
ISTAMPA 5 adet
TOPLU İĞNE 50 GR 2 paket
FLAŞ BELLEK 8 GB 10 adet
KLAVYE 2 adet
MOUSE 2 adet
ASETATLI KALEM-CD KALEMİ 15 adet
DEFTER BÜYÜK BOY ÇİZGİLİ 120YP 10 adet
MAKAS-BÜYÜK BOY (26,5 CM) 4 adet
İŞARETLEME KALEMİ(FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 4 paket
EVRAK RAFI (3 LÜ) 5 adet
PLASTİK CETVEL 30 CM 5 adet
TÜRK BAYRAĞI (100X150CM) 4 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 3 düzine
YARIM KAPAK DOSYA 1 paket
FLAŞ BELLEK 8 GB 7 adet
FLAŞ BELLEK 16 GB 7 adet
CD (50 Lİ PAKETLERDE) 1 paket
SİLGİ 10 adet
AYRAÇ BANT 5 RENK (24 lü paket) 10 paket
ZARF BEYAZ 24X32 CM 100 ‘LÜ 4 paket
ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI 2 adet
ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ 2 adet
PİLOT KALEM (Mavi) 200 adet
TÜKENMEZ MAVİ KALEM 750 adet
KURŞUN KALEM KIRMIZI 12 düzine
KURŞUN KALEM SİYAH 12 düzine
FOTOKOPİ KAĞIDI A4 2.000 top
KLASÖR PLASTİK KAPLI MEKANİZMALI GENİŞ 1.500 adet
PLASTİK DELİKLİ DOSYA GÖMLEĞİ 40 paket
SÜMEN TAKIMI 1 adet
YAPIŞTIRICI KÜÇÜK BOY 10 GR +/-1 25 adet
YAPIŞTIRICI BÜYÜK BOY 90 ML 25 adet
TEL ZIMBA MAKİNASI OTOMATİK TİP –PENSE TİPİ 10 adet
DELGEÇ ORTA BOY 10 adet
GELEN EVRAK DEFTERİ 10 adet
GİDEN EVRAK DEFTERİ 10 adet
LAMİNASYON FİLMİ 100 paket
LAMİNASYON POLYESTER ARA MALZEMESİ 120 mikron 7*10 (100'lü paket) 100 paket
MASA ÜSTÜ KAĞITLIK KALEMLİK SETİ 10 adet
ZIMBA TELİ (24/6 EBATLARINDA) 125 kutu
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ 20 adet
KAĞIT MAKASI NORMAL 20 adet
İŞARETLEME KALEMİ(FOSFORLU) MAVİ-YEŞİL-SARI 25 paket
NÖBET DEFTERİ 4 adet
ZİMMET DEFTERİ 10 adet
NÖBETÇİ DEVİR DEFTERİ 10 adet