• İhale No
  2255315
 • İhale Adı
  Araç Alım İlanı
 • Sektör
  Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  27 Temmuz 2021 14:00
 • İdare
  Tut Kaymakamlığı
 • İhale İli
  Adıyaman
 • İşin İli
  Adıyaman
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

TUT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 ARAÇ ALIMI İHALE İLANI

 

 

1-İdarenin

 

a)Adı

Tut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

Hükümet Konağı Kat. 3 TUT/ADIYAMAN

c) Telefon ve faks numarası

0 416 441 22 33 – 0 416 441 22 33

 

2-İhale konusu mal alım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

 İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 1 adet 2021 model Sıfır KM 4X2 Pickup  Dizel 6 İleri  Vites 2268 cc silindir, 150 hp,Tork -400Mm-2000 Manüel Şanzıman 245-70R16 araç–taşıt Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır(Araç özellikleri teknik şartnamede ayrıntılı belirtilmiştir.)

b) Teslim Yeri

Araç, En Düşük Fiyatı Veren ve Üzerine İhale edilmiş Olan Firmanın Bulunduğu İlden İdaremizce Teslim Alınacaktır.

c) Teslim Tarihi

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Gün) takvim günüdür.

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

Hükümet Konağı Kat. 3 Tut/ADIYAMAN

b)Tarihi ve saati

 

27/07/2021 Salı Günü – Saat 14:00

 

 

 

 

Yukarıda niteliği türü ve miktarı belirtilen mal açık ihale usulü ile satın alınacaktır..  İhale için istenen belgeler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

 

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile belirlenecek olup;

 1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
 2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
 4. İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
 5. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
 

4.2.1. Teklif Edilen Araca ait fotoğraf ve kataloglar

5-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddesinde belirtilen durumlarda bulunmadığına ilişkin taahhütname.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- İhale dokümanı Tut Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir

9-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere bizzat veya noterden yetkili vekili tarafından elden verilecektir. Posta ve kurye ile gönderimler kabul edilmeyecektir.

10-İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Birliğimiz-idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine” tabiidir.

14. İdare İhaleyi yapım yapmamakta serbesttir.

15. İhale evraklarında çelişki olması halinde Birliğimiz lehine olan kararlar uygulanacaktır.

        

 

 

 

                                                                                                                                             Muhammet TUGAY

                                                                                                               Tut Kaymakamı     

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim