• İhale No
  2021/306325
 • İhale Adı
  Asfalt tamir bakım aracı (asfalt robotu) ve Hasta nakil tipi ambulans
 • Sektör
  Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  13 Ağustos 2021 11:00
 • İdare
  Osmangazi Belediyesi DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
ASFALT TAMİR BAKIM ARACI (ASFALT ROBOTU) VE HASTA NAKİL TİPİ AMBULANS SATIN ALINACAKTIR

OSMANGAZİ BELEDİYESİ

Asfalt tamir bakım aracı (asfalt robotu) ve Hasta nakil tipi ambulans alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/306325
1-İdarenin
a) Adresi : S.Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. 10 16050 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441601 - 2242707033
c) Elektronik Posta Adresi : osmangazi@osmangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Asfalt tamir bakım aracı (Asfalt robotu) 1 Adet Hasta nakil tipi ambulans,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Osmangazi Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Osmangazi Belediyesi Soğanlı Şantiyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğüne 90 takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Osmangazi Belediyesi İdari Hizmet Binası S.Garaj Mah. U.Hasan Bulv. No:10 Osmangazi/BURSA
b) Tarihi ve saati : 13.08.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekli firma araçta meydana gelebilecek arızaların giderilmesi için yerleşik  (Bursa ili sınırları içinde) en az 1(bir) yetkili servis bildirecek ve yetkili servis olduğunu belirten belgeleri teklif dosyası ile birlikte idareye sunacaktır.

Yüklenici firma garanti süresinin bitiminden itibaren bedeli karşılığı yedek parça, bakım ve onarım ihtiyacının en az 10 (on) yıl süreyle kendilerince veya yetkili servislerce karşılanacağını teklif dosyasında taahhüt edecektir.

- Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse; teklif edilen araç için araç üreticisi veya Türkiye distribütörü de teklif sahibine hitaben araçların teslimini müteakip en az 24 ay süreli araç garantisi ve teslim tarihinden sonra 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garantisi verecektir. Bu garantiler araç üreticisi veya Türkiye distribütörü tarafından firma antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından kaşe imza yapılmış şekilde bu alıma özel olarak hazırlanarak teklif zarfında sunulacaktır.
- Üretici veya Türkiye distribütörü olarak garanti verenler üretici veya Türkiye distribütörü olduklarını teklif zarfında belgeleyeceklerdir.

 

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Şasi araç üzerine yapılacak olan imalatın aracın garantisini bozmayacağına veya daraltmayacağına istekli tarafından taahhüt edilecektir. Bu taahhüt aynı zamanda şasi araç üreticisi veya yetkili bayii tarafından onaylanarak idareye teklif dosyasında sunulacaktır. Şasi araç üreticisi ve Üst yapıyı yapan firma Yerli Malı Belgelerini ayrı ayrı belirterek teklif dosyasına koyacaktır. --- Teklif edilen tüm tıbbi cihazlar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna ve Sağlık Bakanlığı tarafından ÜTS’de onaylı olduğuna dair belgesi olacak ve teklif zarfında sunulacaktır. --- Teknik Şartaneme de belirtilen teçhizat, aletler ve malzemeler her araçla beraber verilecektir. Ambulansa monte edilerek sabitlenen sedye platformu, ana sedye, defibrilatör, ve portatif aspiratör cihazlarının TS EN 1789 standardına uygun olduğuna dair test raporları araç tesliminde İdareye sunulacaktır. Teknik Şartname 8.1.7. maddede istenilen; -Araç, 2x10 litre kapasitesinde alüminyum alaşımlı oksijen tüpleri ihtiva eden prizli oksijen sistemine sahip olacaktır. Tüp RAL 9010 beyaz boyalı olacaktır. Bu tıbbı gaz tüplerinin TS EN ISO 7866 standardına veya dengi uluslararası standartlara uygunluğu belgelendirilmiş olacak ve teklif zarfında sunulacaktır. -Temel oksijen donanımı tüpün mevcut basıncını ve sistem verilen basıncı gösteren çift saatli basınç regülatörü olacaktır. Basınç regülatörleri TS EN ISO 10524-1 standardına veya dengi uluslararası standartlara uygun olarak üretildiği belgelendirilecek ve teklif zarfında sunulacaktır. Regülatör çıkış basınç ayarı 72,5 psi (5 bar) değerini geçmeyecek, 60 psi (4 bar) değerinin altına inmeyecektir. -Gaz prizleri, sadece kendine ait gaz fişi ile çalışabilecek şekilde, gazdan gaza farklı olarak (gaz spesifik) TS EN ISO 9170-1 veya BS standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine ve TS EN 13485 standardına uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş prizler TS EN ISO 9170 test prosedürlerine göre imalatçı tarafından test edilmiş ve montaj parçaları gaz spesifik indekslenmiş olacak ve belgeleri teklif zarfında sunulacaktır. Teknik Şartname 14. maddede istenilen; - Teklif sahibi; araçların donanım ve teçhizat ile ilgili dizayn, yapım yada montaj hataları, hatalı işçilik, eksik ya da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı; araçlarına donatılmış tıbbi cihaz ve diğer teknik donanıma, araçların teslimini müteakip, en az 24 ay süreli garanti verecek ve teklif zarfında sunulacaktır. - Teklif sahibi, ayrıca araçların teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garantisi verecek ve teklif zarfında sunacaktır. - Aracın ambulans dönüşümünü yapan firma, ambulansa dönüştürülen aracın üreticisi tarafından onaylı üstyapıcısı olmalıdır, araç üreticisi tarafından verilen onaylı üstyapıcılık belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Üst yapılı araç satışı yapmış olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
6*2 ASFALT TAMİR BAKIM ARACI (ASFALT ROBOTU) 1 adet
HASTA NAKİL AMBULANSI ARACI (4*2 DİZEL PANELVAN TİPİ, HASTA NAKİL TİPİ AMBULANS) 1 adet