• İhale No
  2012591
 • İhale Adı
  Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ait 228 m² tarım arazisi satılacaktır
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  05 Mart 2020 10:00
 • İdare
  SGK AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Aydın
 • İşin İli
  Aydın
 • Yayın Tarihi
  19 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ait 228 m² tarım arazisi satılacaktır

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118131
Şehir : Aydın / Germencik
Semt-Mahalle : ÜZÜMLÜ MAH. / GERMENCİK
: 228
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İşin Yapılacağı Yer
:
Germencik/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN)
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN


DOSYA :(623)2007/27422 vd.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

 

Taşınmazın tapu kaydı ve adresi Cinsi Yüzölçümü
Ve Arsa payı
Fiyatı(TL) Teminat Tutarı 1.satış:05.03.2020
2.satış:12.03.2020
Tarihinde
Aydın İli Germencik İlçesi Üzümlü Mh. Mahi Mevkii 157 Ada 1 Parsel Tarla 228.86 m² (Tam hisse) 10.000,00-TL 750,00-TL 10.00-10.05 arası

TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Taşınmaz, Germencik İlçesi Üzümlü Mahallesi sınırları içinde, Üzümlü Mahallesi yerleşik alanına yaklaşık 2.0km, Uzunkum Mahallesi yerleşik alanına 3.0km uzaklıktadır. Taşınmaz, Aydın-Denizli-Muğla illerini kapsayan 1/100 000 ölçekli çevre düzeni imar planında, tarım arazisi olarak gözükmektedir.Batısından sulama kanalı geçmekte olup, batısı ve güneyi toprak yola cephelidir.Yüzölçümü 228,86 m²'lik taşınmaz, düz ve dikdörtgen kesitli olup, tarla niteliklidir.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

Germencik İlçesi Üzümlü Mahallesi sınırları içinde, Üzümlü Mahallesi Yerleşik alanına yaklaşık 2.0km, Uzunkum Mahallesi yerleşik alanına 3.5 km uzaklıkta olup, toprak yoldan ulaşım sağlanmaktadır.Batı ve cephesi yola cephelidir.Batısından sulama kanalı geçmektedir.Güney cephesinde kurutma kanalı bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde sulu tarım yapılmakta olup, yarısında pamuk ekili durumdadır.Tşaınmaz üzerinde herhangi bir yapı, müştemilat ve ağaç bulunmamaktadır.Taşınmazın kuzey kesiminde pamuk ekimi yapılmış olup, tarlalar arasında sınır olmadığı için aşınmazın yarısında kadar pamuk ekilmiş durumdadır.güney cephesine yakın konumda, yola kadar bitki örtüsü bulunmaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma: 05.03.2020 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 12.03.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %40’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1001 Tahsilat Tipi) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

7) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır.Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir.Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

10) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

11) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 623-2007/27422 vd.dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
12) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim