• İhale No
  2259384
 • İhale Adı
  Balıkesir Atatürk Stadyumu reklam pano sergileme hakları kiraya verilecektir
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  12 Ağustos 2021 14:00
 • İdare
  Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
 • İhale İli
  Balıkesir
 • İşin İli
  Balıkesir
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM HAKLARI İHALE İLANI

1-Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Balıkesir Atatürk Stadyumunda 2021-2022 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları Gençlik ve Spor Bakanlığı İşletme Yönetmeliğinin 39/b maddesi gereği, Gençlik ve Spor Bakanlığının 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün talimatlarına göre toplu olarak aşağıdaki tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, futbol için bir sezonluk (2021 - 2022 sezonunu)
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.
4-Şartname ücretsiz olarak İl Müdürlüğümüz İşletmeler Biriminden alınabilir.
5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar.
6- İstekli ihaleye katılmak istiyorsa söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37.nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
7- Muhammen bedele %18 KDV, %5 pay damga vergisi ve karar pulu dahil değildir.
8-İSTENİLEN BELGELER          : İhaleye İştirak Edeceklerin,
a) Geçici teminat bedelini Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün nezdinde bulunan Balıkesir Ziraat Bankası Karesi Şubesi IBAN TR41 0001 0024 0488 2621 2450 23 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontunu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerlerini,
b) Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Nüfus cüzdan fotokopisini,
ç) Adli sicil belgesini(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsünü,
e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesini,
f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsünü,

 ***    İstenilen  belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.
TESİS ADI MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Balıkesir Atatürk Stadyumu    (Sezonluk) 84.000,00TL 2.520,00TL 12.08.2021 14.00

İLAN OLUNUR.

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim