• İhale No
  2187130
 • İhale Adı
  Batman İli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Araç Kiralama Hizmeti Alım İlanı
 • Sektör
  Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  26 Şubat 2021 14:00
 • İdare
  Batman Valiliği
 • İhale İli
  Batman
 • İşin İli
  Batman
 • Yayın Tarihi
  23 Şubat 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

İHALE İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

                      BATMAN İLİ MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 

 Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi

 

 Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği

 Kültür Mahallesi Adalet Caddesi Batman Valiliği 1.Kat E Blok-       BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

 

0 488- 2138927 - (0.488) 2135113

c) Elektronik Posta Adresi

 

batmankhgb@gmail.com  --  www.batman.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

Hizmet Alımı  - Şoför ve akaryakıtı idare tarafından karşılanmak üzere

* 2 Yıllığına (730 Gün ) 3 Adet Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

Araç Niteliği:  Araç D Segmenti olarak tabir edilen en az 1.6 lt motor hacminde, Azami tork Nm 250, minimum en az 120 Hp (Beygir gücü) ve üzeri kuvvetle ve en az orta donanım düzeyinde, 7 ileri otomatik vites (DSG) ve dizel araç olmalıdır. Ayrıca araç otomatik klima özelliği olacaktır. Araçlar en az 2019 model ve üstü modelde olmalıdır. Araçlar sedan olacaktır.

* Söz konusu ihale 3 adet araç için ihale edilecek olup; 2 adet araç aktif olarak çalıştırılacaktır. Hakedişler aktif çalışan araçlara göre hazırlanacağından ödemeler aktif çalışan araç sayısına göre yapılacaktır. 1 adet araç  ise daha sonra ihtiyaç duyulması halinde aynı şartlarda ihaleyi alan firma tarafından temin edilecektir.

b) Yapılacağı yer

 

Batman Merkez il içi ve il dışı hizmetlerinde kullanılacaktır.

c) Süresi

 

 2 Yıl (730 Takvim Günü)

d) İşin Başlama Tarihi

 

İhale sözleşmesinin imzalanmasına müteakip araçlar en geç 8 Mart 2021 tarihinde idareye teslim edilecek ve işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

 

Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği

Batman Valiliği Toplantı Salonu E Blok  - BATMAN

b) Tarihi ve saati

 

 26.02.2020  –   14:00

c) İhale Tekliflerinin sunulacağı yer                               

 

 

Batman İli Köylere Hizmet Götürme Birliği

Batman Valiliği E Blok --  Batman

  d)  İhale İçin Son Teklif verme Tarihi ve Saati      

 

26.02.2020 Günü Saat : 14.00’a kadar

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin

noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10. İhaleye katılacak olan isteklinin ihale tarihinde bulunulan ayda ( Şubat 2020) alınmak üzere ,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesine göre alınan, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesine vergi borcunun, olmadığına dair belgelerin ihale dosyasında sunulması zorunludur. (6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında alınan borcu bulunmadığına dair yazının ihale dosyası içerisinde sunulması halinde firma belge eksikliği nedeniyle değerlendirmeye alınmayacaktır.)

4.1.11. Bu işin Teknik şartnamesinde belirtilen özellikleri sağlayacak olan ve istekli firma tarafından temin edilecek olan Araçların özelliklerini ve görselini gösteren çıktı veya klavuzu istekli firma ihale esnasında yanında bulundurmak zorundadır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 İş deneyim belgeleri : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1.  a) Personel taşımacılık hizmet işleri,    

           b) Okul, Şehirlerarası ve Şehiriçi tüm toplu taşıma hizmet işleri,

           c)  Araç kiralama hizmet işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500.00.-TL (BeşyüzTürk Lirası) karşılığı idare adresinden satın alınabilir. İhaleye istekli olarak katılmak isteyenlerin ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. İhale dosyası ve tekliflerinin ihale tarihi ve saatine kadar idare adresine elden teslim edilmesi zorunludur. Bu ihaleden dolayı, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecek olan teklifler kabul edilmeyecektir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 

 

 

 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Batman İli Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak yasak fiil ve davranışlar yönünden 4735 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

                                                                                                 Muhammed ÖZYÜKSEL

                                                                                                 Vali Yardımcısı

                                                                                                 Birlik Başkanı

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim