• İhale No
  2020/581124
 • İhale Adı
  Belediyemiz 2021 yılı hizmet, proje ve faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurularının tanıtım materyalleri ofset ve dijital basım işlerine ait hizmet alım işinin
 • Sektör
  Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  24 Kasım 2020 10:00
 • İdare
  GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BÜROSU
 • İhale İli
  İzmir
 • İşin İli
  İzmir
 • Şikayet Bedeli
  7.682,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.281.438TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  02 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BÜROSU

Belediyemiz 2021 yılı hizmet, proje ve faaliyetlerimizin tanıtım ve duyurularının tanıtım materyalleri ofset ve dijital basım işlerine ait hizmet alım işinin hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/581124

1-İdarenin

a) Adresi : GAZI MAHALLESI ÖNDER CADDESI 41 35410 . GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329990251 - 2322522566
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@gaziemir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : BELEDİYEMİZ 2021 YILI HİZMET, PROJE VE FAALİYETLERİMİZİN TANITIM VE DUYURULARININ TANITIM MATERYALLERİ OFSET BASIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli sınırları Dahilinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖNDER CADDESİ NO:41 GAZİEMİR BELEDİYESİ
b) Tarihi ve saati : 24.11.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
a) İstekli firma , basım işi ile ilgili bir iş kolunda faaliyet gösterdiğini teklif zarfı içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi ile beyan etmek zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ DİJİTAL VE OFSET BASIM İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİEMİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Afiş 6.000 adet
Kutlama / Davet kartı 1 3.000 adet
Kutlama / Davet kartı 2 10.000 adet
Zarf 10.000 adet
El Broşürü 1 40.000 adet
El Broşürü 2 30.000 adet
El Broşürü 3 16.000 adet
Duvar Takvimi 1.500 adet
Masa Takvimi Üçgen 1.500 adet
Standart Masa Takvimi 500 adet
Büyük boy Karton Çanta 1.500 adet
Kraft Çanta 3.000 adet
Unutmayınız Kartı 20.000 adet
Kitap Ayracı 500 adet
Bloknot 2.000 adet
Cepli Dosya 500 adet
Kapı Kolu Askılığı 1.000 adet
Kitapçık 1 1.000 adet
Kitapçık 2 5.000 adet
Kitapçık 3 5.000 adet
Kitapçık 4 500 adet
Bilet 10.000 adet
Magnet 5.000 adet
Tükenmez Kalem 3.000 adet
Pankart 2.000 metrekare
Ayaklı Pano 1.000 adet
Billboard 400 adet
Megalight 200 adet
Vinil Basım ve Sıvama 1.200 metrekare
Blackout Baskı 400 adet
Dekota Baskı 200 metrekare
Araç Kaplama One Way Vision 600 metrekare
Araç Kaplama Folyo Sıvama 100 metrekare
Bina Cephe Kaplama 200 metrekare
10 Aralık 2020

İhale İptal Edilmiş.
IKN : 2020/581124
İptal Nedeni : Diğer - İhalemize 1nolu istekli olarak katılan ÖZGÜR SEVİN'in sunduğu belgelerden olan Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopi olduğu(evrakın aslı veya "Aslı İdarece Görülmüştür" yaptırılmadığı) ve 2 nolu istekli Mediform Ambalaj Mat.Rek.San.ve Tic.Ltd.Şti.,3 nolu istekli Onset Dijital Baskı ve Rek.Hiz.San.Tic.A.Ş, 4 nolu istekli Hermes Dijital Rek.ve Savunma San.Paz.Dış Tic.Ltd.Şti.,5 nolu İstekli Seta Dijital Baskı Sist.Org.San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin evrakları İhale Komisyonumuzca incelendiğinde Tüzel Kişilerde Ortakluk Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösteri Belgenin olmadığı tespit edilmiş olup ; İdari Şartnamenin 7.Maddesinin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7.1. maddesinin b)2 maddesinde Tüzel kişi olması halinde ,bu şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge " nin sunulması zorunlu belgeler olması sebebiyle ihale komisyonumuzca ihalenin iptaline karar verilmiştir.
İptal Tarihi : 09 Aralık 2020