• İhale No
  2310552
 • İhale Adı
  BİPERİDEN HİDROKLORÜR
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  17 Eylül 2021 10:00
 • İdare
  Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Kütahya
 • İşin İli
  Kütahya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

I                                                                                            T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA SBÜ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Sayı :87416368/                                        KÜTAHYA

Konu:j İlaç Alımı                                         14/09/2021

: Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22Ji maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazık îdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. i Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde j 0 274 232 09 82 nolu telefona faks edilecek ve daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.

2. | Teklif mektupları yazılı, ad-soyadı ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış

olmalıdır.Ayrıca Teklif mektupları ecd.satinalma@hotmail.com mail atılabilir.

3.       ;  Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış

\ olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

4.       :  Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim \ süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.

5.       !  Teklifler Genel Yekün/Kısmi Teklif üzerinden değerlendirilecektir.

6.       ;  Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

7.       ;  Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.

8.  i Teknik şartnameye uymayanların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ayrıca malzemenin miktarı j ve parasal tutarına göre de numune istenilebilir.

9.  ; İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.

10.   İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin ve/veya ithalatçının bu malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsammda olmadığına dair beyam bulunacaktır.

12.i Teklifi kabul edilen firmaya yazık sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 10 gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene ; Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.

13.   ;  Malzemelerin faturası mal teslimi ile birkkte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.

14.   :  Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İl Sağlık

i Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimi veya Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce 2021 i mali yılı Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 150 (Yüz elli) gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.

15.   Muayene kabulü yapılmayan malzemeler için fatura düzenlenmeyecektir.Muayene kabulü yapıldıktan

: sonra fatura düzenlenecek olup,bu faturalar idaremizin evrak kayıt servisine gönderilecektir.Evrak kayıt i servisine kaydı yapılmayan faturalar işleme konulmayacak olup,faturanın kaybolması durumunda sorumluluk tamamen yükleniciye ait olacaktır.

16. ^ 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayık Resmi Gazetede belirtilmiş olan hüküm uyarmca akma çıkılan

i malzemelere teklif verecek olan firmaların bağk bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış olan i "Tıbbi Cihazlar Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni telif mektubu ile birlikte sunmakdır .Söz konusu belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır

17.    Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

18.    Tekliflerinizi en geçler/ 09 / 2021 Saat: 10.00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

 

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim