• İhale No
  2128477
 • İhale Adı
  Bitlis Merkez Kömüryakan, Yenice, Karbastı Köyleri Yapım İşleri İlanı
 • Sektör
  İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  23 Ekim 2020 10:30
 • İdare
  Bitlis Valiliği
 • İhale İli
  Bitlis
 • İşin İli
  Bitlis
 • Yayın Tarihi
  16 Ekim 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLAN METNİ
 
MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18’NCİ MADDESİ 1. BENDİ UYARINCA AŞAĞIDAKİ YAPIM İŞİ/ İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1- İDARENİN ADI: T.C.BİTLİS VALİLİĞİ-Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
2- ADRESİ: Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı İl Jandarma Komutanlığı Karşısı Merkez / BİTLİS
TEL -FAKS: 0 434 228 72 45
Elektronik posta adresi (varsa) : bitlismkhgb@hotmail .com
AŞAĞIDAKİ İHALELER GÖTÜRÜ BEDEL/ ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILACAKTIR/ TESLİM ALINACAKTIR.
 
3- YAPILACAK İŞ VE YERİ-    İHALE TARİHİ, SAATİ, İŞİN BAŞLAMA VE  BİTİŞ TARİHİ
BİTLİS MERKEZ KÖMÜRYAKAN KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE YAPIM İŞİ
BİTLİS MERKEZ ALANİÇİ KÖYÜ YENİCE MEZRASI VE KARBASTI KÖYÜ DOĞANLI MEZRASI GRUP KÖY YOLU PARKE YAPIM İŞİ
 
Bitlis Valiliği Hükümet Konağı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu –  Kat:3
23/10/2020 Cuma günü Saat: 10:30’da yapılacaktır. Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ,(f), (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,     
4.1.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.7.1. Banka referans mektubu (İstenmeyecektir),
4.1.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.8.1. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi, (İsteklinin en son 15 yıl içerisindeki yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlediği bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edilecek rakamsal değerin % 70’inden az olmayacaktır. 
İnşaat Mühendisleri de diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62. inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.        
ORTAK GİRİŞİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.    
Bu ihalede benzer iş olarak,  
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale dokümanı ile ihale ilanında belirtilmiştir. YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN A/V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislikten kasıt İnşaat Mühendisliği’dir.
4.1.9.Yapı Araçları; Yüklenici işin yapımı ile ilgili gerekli iş makinelerini ve ekipmanı, inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi verilmesi zorunludur. İsteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeler eklenecektir. 
4.1.10. Sözleşme tasarısında belirtilen özelliklerde teknik personel bulundurulacağına dair taahhütname,
5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. İdare gerek görürse açık eksiltme usulü ile yazılı teklif almak suretiyle ihaleye devam edecektir. İdarenin gerek görmesi durumunda, aşırı düşük tekliflerde savunma talep edilecektir. Bu konu, teklifin kabul edilip edilmemesi hususunda bağlayıcıdır. 
8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9. İhale dokümanı; Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu adresinde görülebilir ve 500,00-TL.’nin  T.C. Ziraat Bankası Bitlis Şubesindeki BMKHG Birliğimizin 13796398–5002 nolu hesabına yatırılarak alacakları dekontla İdareden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur, satın alınmadan ihaleye girilemez. Birliğimizce İhalenin yapıldığı gün Dosya Aslı Gibidir yapılmaz. Birliğe sunulacak teklif dosyaları ihale salonunda alınacaktır.
10. Teklifler, ihale saatine kadar Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici ihale tarihinden itibaren gelecek 120 günden az olamaz. 
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14. Bitlis Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, teklif edilen bedelleri uygun görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. Birliklerin ihale yapmama kararı kesindir.
15. İş bu ilanda bulunmayan hususlar için; 

KÖY YOLLARI YAPIM İŞLERİ İÇİN: İdari şartname, Köprü ve sanat yapıları özel idari şartname, Stabilize ile Onarım ve Tahkimat İşleri Teknik Şartnameleri, Sözleşme Tasarısı, Mahal listeleri,  Standart Formlar ve Yapı İşleri Genel Şartnamesi’nin bulunduğu CD veya İhale Doküman Dosyası muhteviyatına bakılacaktır.
 
16. İstekliler, Yapı Araçları Taahhütnamesini idari şartnameye göre taahhüt edeceklerdir.
17. İstekliler, Teknik Personel Taahhütnamesini idari şartnameye göre taahhüt edeceklerdir.
18. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
    a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
    c) Birliğin ihale yetkilisi.
    ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
    e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
19. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
19.1. İhaleye katılacak isteklilerin ihale günü Koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları gerekmektedir.
20. Birliğimizce; İhalenin yapıldığı gün Dosya Aslı Gibidir yapılmaz. Birliğe sunulacak teklif dosyaları ihale salonunda alınacaktır.
 
Kamuoyuna ve ilgililere keyfiyeti ilanen duyurulur.


                        
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim