• İhale No
  2024/659004
 • İhale Adı
  BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ
 • Sektör
  İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
 • İhale Tipi
  Yapım İşleri
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  27 Mayıs 2024 10:00
 • İdare
  Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
 • İhale İli
  Balıkesir
 • İşin İli
  Balıkesir
 • Şikayet Bedeli
  39.403,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  6.573.254'TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  20 Mayıs 2024
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/659004
1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Paşaalanı Mahallesi Tarihçi Cemal Kutay Caddesi No:2/1 P.K:10020 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662411944 - 2662416652
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BURHANİYE MUHYİDDİNİ RUMİ YURDU BAKIM VE ONARIM İŞİ, 1 ADET BURHANİYE ÖĞRENCİ YURDU BAKIM ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURHANİYE/BALIKESİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de" yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
24 Mayıs 2024

İhale İptal Edilmiş.

28 Mayıs 2024

İHALE İPTAL İLANI
BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ
BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BURHANİYE YURTLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası:2024/659004
1- İdarenin
a) Adresi:Paşaalanı Mahallesi Tarihçi Cemal Kutay Caddesi No:2/1 P.K:10020 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2662411944 - 2662416652
c) Elektronik posta adresi:balikesir@gsb.gov.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :20.05.2024 - 5118
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) ::ZEYTİN EFE - 17.05.2024
3- İhale İptal Tarihi:24.05.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri

İdari Şartnamede bulunan 7.6.1 maddesinde bulunan mesleki ve yeterlilik bilgileri sehven hatalı girildiğinden iptal edilmiştir.