• İhale No
  2348260
 • İhale Adı
  DİYALİZ SUYU ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 14:00
 • İdare
  Iğdır Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Iğdır
 • İşin İli
  Iğdır
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Başkanlığı İğdır Devlet Hastanesi

Sayı : 87364060-949                                                                                                                            25/11/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :.............

Tel: Faks :

Kurumlunuzun ihtiyacı olan (1) kalem DİYALİZ SUYU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 26.11.2021 tarih ve saat 14:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 


Uzm. Dr


Jahattin KARAGÖZ ışhekim


 

26.11.2021 - 14:00 İĞDIR DEVLET HASTANESİ İĞDIR DEVLET HASTANESİ AMBARI : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No

Malın / İşin Adı

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar

1

BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK(5 LT)- BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU (6 LT) SETİ

1.250

TAKIM

 

 

EK: Teknik şartname


 

Satınalmanın Yapılacağı Birim: İğdır Devlet Hastanesi Doğrudan Temin Birimi ÖDENEK DURUMUNA GÖRE 5 İLE 150 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILIR.

Kışla Mah. Melekli Yolu Cad. İğdır Devlet Hastanesi IGDIR

Telefon: 0476 226 03 03 Faks: 0476 226 43 82 e-posta: satinalma_76@hotmail.com Elektronik ağ:

.                                                                                                                                                                                                          ııl&ııuuü[n?uıı .->(/ »zun jjıucuıjpp rpM.vnSf 'oSpq na

:™iı», ^py BUHMOi?oa tfpg q3qq£Z£83I»-ajm<H)^P8-£q9«0P9 :npo^ BumpuŞoa tfps

B1KARBON \TU I> İ N \1 İ/ ^<>1 İ s\ONLARI II KNİK ŞAR I NAMhSİ

1.    Bikarb«mat!ı di; aliz Si'lı:s\onları. \>ıa w Bazik .olus\onlar olmak üzere iki bidondan oludan bir taktındn’

2.    Bir (1 t litre asit çözeltisi. 1 225 litre S.4 ><\1>unı bikarbonat çözeltisi ve 32.775 1 itre enjeksiyonkık disıilc su :!e dilüe edildi - "luşaı «'lüssonıın elektrolit değerleri aşaüıd. ' d.i :c-• ■ imalıdır (Btı dcûe: erçeve oeğerler olup sipariş anında

şartnamenin 14.

Maddesinde > azılı . .. ’.iî e: iivlu anacaktın

Na

13*-140

, a l. e\a mmol 1 )

k

1-2-3

L • e>a raınol 1 »

Ca

3 -' 5

al ■; 1 ı \e>'a i 25-1 S-1

ı

:, l I ' • cş .ı o.5ınmol I 1

er

İUS-1 1 1

:,ıi o 1 1 \e>a mmol L )

1 K’(

■*_-aa

,1. (\eya mmol I )

\setai

2-5

raf v î ı \ ev a mmol I ı

Glikoz ! Şeker.

0-2

gr İl

 

3.    -\ sidik st »:i.s> o;, i ar 5 liiiclik \e i\    *;• «»nlar 6 litrelik kontaminasyonu engel le> en kiiitlı kap. İ.'î. '\t:1 •i.larda . ; . ı-orüıv.anleri berrak olmalıdır. Kapaklar alet kuilaı;nıa; • e :rp. • vn kolavlı anelıdir K.ıpakları kol;ı\ açılamadan bidonlar ıçm kapal. açıc; Jaller a! \.iSk .. . . :.:eı tr ma karşılamak/orıuıdadıı

4.    Soliis>«»nl.ır:ıı : ::n.:mı ; :..i:>e v.                    . mm dan idarece gösterilecek depı»sa ücretli/" arak indirilecek '.c \a!; tın!cv.ektıı

5.    Nakli)e sırasıııdıı /ara; ıjöreıuldiıın. açılmış\e\a boşalmış olan solüsyon ve bidonlar \emsi ile deği.iirileeek.

6.    I eslini ediieıı bidonlardaki solii>;> aıbiıuie tortu şeklinde çökelti olmayacak ve teslimat summiicu \ c\j d. ha sonra a tik . a\ içinde dibinde tortu şeklinde çökelti olacak solüsyonlar yüklenici lirr.ıa tarala.J, ; e: .si ile i'.cretsiz değiştirilecektir

7.    Lıde işlemlerinde jıdiş-dönü* nakli’ . 'lavleri ; iklenieı firma taralından ödenecektir.

S. Bidon kapal. a:- çılmanıiş okteaî   Mi a: stenl \e apirojen özellikte olacak bu

nedenle rerk \•. •> e\a k<>kıı değişi-                 -'>k‘ı-.onlar iade alınarak >enisi ile

değışiırılecektir.

 


 

r g                                                                 q                                  „                                                                                                                                                 JIISIUIUB[B71UI n|i Bzun ^fuojjî{3j3 ifa^AnS *r>S|.->q nfj

«M//:cdm ^JVV ,nu,n,ua00 99,3a <w<\LZL& ı ss-sm-z*o*-*LVî-LWKwz mıeımşoa ^pg

*). Bidonların (i/cripa!-. imal .•; ı.ınıal ;.:■. .e :ı i.nü nm;ı tarihi

bulunmalıdır. S.,! "ısyı »î'Jiirt; üretim t;. ' . e ;-.>lim tarihleri ansında en t azla 1 (Bir) a \

olmalıdır.laı >1/ 12 ı( >11 iki a> Uıllaıvır n  ; .1 'iac.r tır.

10.  ( ri'mler l.u . .//.; -.;-vl .t- •*! u /.mi >ııein •' MiAşmesi sona ermiş olsa bile.cn A\ İs ün iv ıı i.' ıii: eleri: •                         • :eiı ' a> inceden idare tarafından bildirme’. >1: . _• i.ı/'iki:: ;>■: kj. _ etmek -:. i r. > c-kleniei tara I ından deüı^t 1111 me 11J::

11.  StıiüMonl.i! in 1 e t i .i,i 'e              '»ıı / iKİv. !V İlli kiH't-iHi \ c kuruluş luboratu\ arlarında saptırmış oldukları R (> -.u; muin \ ıı: ı> un' iven Cini gösteren analiz raporlarının

sonuç! trı kon ,i.\\ona .şur/.ıiacaktır.

12.    Karışa 1 ■ : '• mi i. kresen : ;",!SB marka di>aliz cihazıyla u>umlu olmalı.

13.  Dı>al./ati..:-;-, teslimi he; i ; ali/ u: . •• i: iste./ni takiben olacak şekilde 3 ıl :ç) parti şeklinde sapılaeaklır.

14.  Üi\a.i/::tl.ırın içerikler :v.t. . «di; :• t • •/! 1/ 1 e .• riişıilerek lu/trkınacaktır. I ark 11 elekti. İP. ■ i.. t m ;>;■ >i 1 tak *     de; .klcııu lirma istenilen soltissonu

\ermek/orıındi a

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim