• İhale No
  2022/353190
 • İhale Adı
  GELİBOLU İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA KİLİTLİ PARKE TAŞ, BORDÜR,YAĞMUR OLUĞU TAMİRATI VE YAPIMI YAPILMASI İŞİ”
 • Sektör
  İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
 • İhale Tipi
  Yapım İşleri
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  29 Nisan 2022 09:30
 • İdare
  GELİBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Çanakkale
 • İşin İli
  Çanakkale
 • Yayın Tarihi
  12 Nisan 2022
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
PARKE TAŞI VE BORDÜR DÖŞEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

GELİBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GELİBOLU İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA KİLİTLİ PARKE TAŞ, BORDÜR,YAĞMUR OLUĞU TAMİRATI VE YAPIMI YAPILMASI İŞİ” yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2022/353190
1-İdarenin
a) Adresi : CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2865661420 - 2865662825
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@gelibolubel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12500 M2 Parke Taşı VE 4500 MT Bordür- Oluk Döşenmesi , 2000 M2 İdare malı Parke Taşı ve 2500MT idare malı Bordür- Oluk Döşenmesi , 2500 MT Bordür- Oluk Sökümü ve Toplam 2500M2 PARKE,BETON PLAK VE ADİ KALDIRIM SÖKÜMÜ, 200m3 Beton Dökülmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gelibolu İlçesi Mücavir Alanları İçerisinde muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 - GELİBOLU / ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 29.04.2022 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) Alt yapı işleri V.Grup: Karayolları işleri ( Altyapı+Üstyapı) 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
İdare malı 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir. ) 1.000 metrekare
İdare malı 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir. ) 1.000 metrekare
Bordür ve su oluğu sökülmesi 2.500 metretül
İdare malı 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( Nakliyeler dahildir. ) 1.500 metretül
İdare malı 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) ( Nakliyeler dahildir. ) 1.000 metretül
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ ( Nakliyeler dahildir. ) 1.500 metrekare
Doğal parke taşı, beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 1.000 metrekare
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 200 metrekare
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir ) 2.500 metrekare
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) ( Nakliyeler dahildir ) 12.500 metrekare
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 2.500 metretül
30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) ( Nakliyeler dahildir ) 2.000 metretül