• İhale No
  2012602
 • İhale Adı
  Hurda Durumundaki Mal ve Malzemelerin Mübadelesi
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  12 Mart 2020 10:00
 • İdare
  Ankara Güvercinlik Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  19 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

DETAY Çarşamba 19.Şubat.2020
KAYIT SIRA NUMARASI 
121992
İŞİN TANIMI 
Hurda Durumundaki Mal ve Malzemelerin Mübadelesi
İŞİN MİKTARI 
 
İHALENİN YAPILACAĞI YER 
ANKARA J.TED.MRK.K.LIĞI/GÜVERCİNLİK
İRTİBAT TELEFONLARI 
312 510 56 66
İHALE KOMİSYONU 
2'NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İHALE TARİH VE SAATİ 
12 Mart 2020 Perşembe 10:00:00
TESLİM YERİ 
Jandarma Bakım Komutanlığı Güvercinlik/Ankara
TEDARİK USULÜ 
2886 SAYILI DİK.KAPSAMINDA 3212 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN SATIŞLAR
İHALE DÖKÜMANI DOSYA İNDİR
 
AÇIKLAMALAR
HEK DURUMUNDAKİ MAL VE MALZEMELERİN MÜBADELESİ
J. TED.MRK.K.LIĞI (GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI J. GENEL KOMUTANLIĞI

1 – İdarenin
a) Adı : Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı Güvercinlik/Ankara
b) Adresi :Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. Şehit Org. Eşref Bitlis Kışlası Güvercinlik- Etimesgut / Ankara
c) Faks ve telefon numarası: 0312 510 69 60 / 0 312 510 56 42

2 – İhalenin
a) İhale Kayıt Numarası : 2020/75874
b) Adı : Hurda Durumundaki Mal ve Malzemelerin Mübadelesi
c) Türü – Usulü : Bütün İsteklilerin Teklif Verebildiği (İlan Yapılarak) Açık Artırma Usulü

3 – Mübadele konusu alıma ilişkin bilgiler:
a) Mübadele kapsamında verilecek mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel:
7.608 Adet Amerikan Tipi Çelik Başlık (Hurda), 27.285 Adet Doğu Alman Tipi Çelik Başlık (Hurda)
(Toplam 418.716,00 TL)
b) Mübadele kapsamında alınacak mallar ve Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel:
37 Kalem CNC Tezgah Ucu (473.345,20 TL)
c) Mübadele için sürülecek pey miktarı: Alüminyum Hammadde (kg. olarak)
ç) Teslim yeri: Jandarma Bakım Komutanlığı Güvercinlik/Ankara
d) Teslim tarihi: 30 gün içerisinde defaten teslim edilecektir.
e) Mübadelenin yapılacağı yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara 2 No.lu İhl.Koms.Bşk.lığı
f) Mübadelenin yapılacağı tarih: 12.03.2020 - 10:00

4- Mübadele dokümanının:
a) Görülebileceği yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara
b) Satın alınabileceği yer: Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı Güvercinlik/Ankara
c) Satış bedeli: 10,00 TL

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gereklidir.
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,
5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.2.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
5.1.4. Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ünden az (12.561,48 TL) olmamak üzere şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
5.1.5.1. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
5.1.5.2. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL BELGESİ.
5.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
5.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (e) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
5.1.8. İstekliler şartname ekinde örneği bulunan Tedarik Taahhütnamesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara J.Ted.Mrk.K.lığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
5.3. Açık artırma esnasında teklifler ihale komisyonu önünde sözlü olarak verilebilir.
5.4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (YÜZELLİ) takvim günü olacaktır.
5.5. İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim