• İhale No
  2259389
 • İhale Adı
  İhale İlanı
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  31 Ağustos 2021 10:00
 • İdare
  Kumlu Kaymakamlığı
 • İhale İli
  Hatay
 • İşin İli
  Hatay
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

HATAY VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

        Hatay İli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı aşağıda belirtilmiş olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası ile 2 (iki)  adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir.

        İhale, İhale Komisyonu  tarafından, Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/HATAY adresinde, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  Toplantı Salonunda, 31.08.2021  tarihinde, Salı günü, saat 10:00’da başlayarak  5 dakika arayla sırası ile yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak  görülebilir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak İşletme Sahası:

1- Hatay İli, Erzin İlçesi, Başlamış Köyü/Mevkii, 1395,69 hektar alana sahip O36a2- O36b1 paftasında 3270583 Erişim ve 31/2014-01ruhsat  no’lu saha Jeotermal  Kaynak  İşletme  hakkının verilmesinin muhammen bedeli 207.620,66-TL’dir.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Sahaları:

1- Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Kuzuculu Mahallesi, 1482,31 hektar alana sahip O36a2-036b1 paftasında yer alan  3367043 Erişim ve  31/2018-01 no’lu saha. Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 55.784,41-TL’dir

2- Hatay İli, Antakya İlçesi, Sultanlı-Alaaddin-Yeşilova-Akçakova Mahallesi, 450,73 hektar alana sahip P36a3 paftasında 3238725 Erişim ve 31/2017-01no’lu saha Jeotermal Kaynak Arama hakkının verilmesinin muhammen bedeli 55.784,41-TL’dir.

İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

 1. Gerçek Kişiler;
 1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,
 2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, 
 3. Noterden onaylı imza beyannamesi
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname
 6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler şartnamede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. İhale dökümanının  alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden 1.000,00-TL'lik banka makbuzu
 2. Her sayfası imzalanmış olan şartname. 

b) Tüzel Kişiler;

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
 2.  Vergi Levhası (onaylı),
 3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 5.  Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirküleri.
 6.  Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satış şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. İhale dökümanının  alındığına dair  Başkanlığımız Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden temin edilecek tahakkuk fişine istinaden 1000,00-TL'lik banka makbuzu.
 2. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

        İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda temin edilebilecektir.

        Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

        İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

        İlan olunur.

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim