• İhale No
  2009991
 • İhale Adı
  İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
 • Sektör
  Temizlik Malzemeleri, Haşere İlaçları ve Vektörle Mücadele Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  19 Şubat 2020 10:00
 • İdare
  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı - İstanbul
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Yayın Tarihi
  14 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

İşin Adı : İLAÇLAMA HİZMET ALIMI
İhale Usulü : Doğrudan Temin (4734- 22/d)
         
İdare Adı : Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Adres : Vali Konağı Caddesi No:2 Harbiye/ŞiÅŸli/Ä°STANBUL
Telefon : +902122332720
Faks : +902122968618
Elektronik Posta Adresi : askerimuze@tsk.tr
         
Malın Niteliği ve Türü : Hizmet Alımı
Malın Miktarı : 3 Kısım
Mal Teslim Yeri : As.Müze ve Kültür Sitesi K'lığı Harbiye-Şişli/İSTANBUL
Mal Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.
İhale Yeri : As.Müze ve Kültür Sitesi K'lığı İh. Kom. Bşk.'lığı İhale Salonu Harbiye-Şişli/İSTANBUL
İhale Tarihi : 19.02.2020 10:00:00

İhale İlanı Metni

İLAÇLAMA HİZMET ALIMI    DOĞRUDAN TEMİN İLANI

 

 1. İhale Kayıt No: 2020/01

 2. İhale Komisyonunun: As.Müze ve Kültür Sit.K.lığı İh.Kom.Bşk.lığı

  1. < >< >< >

   Tarih ve Saati: 19 Şubat 2020 Çarşamba Saat 10:00’da

  2. Yapılacağı Yer: İh.Kom.Bşk.lığı İhale Salonu Harbiye-Şişli/İSTANBUL

 3. İhale Komisyonu Alım İşinin:

  1. Niteliği Türü Miktarı:

    

S. NU

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

 

    1

KEMİRGEN VE YÜRÜYEN HAŞERE UYGULAMASI VE KONTROLÜ

 ( 15000 M2 LİK ALAN İÇİN )

11

AY

     

    2

 

PİRE UYGULAMASI ( 2500 M2 LİK ALAN İÇİN )

(NİSAN – MAYIS – HAZİRAN - TEMMUZ –AĞUSTOS - EYLÜL AYLARI İÇİN)

6

AY

   

     3

UÇAN HAŞERE VE KENE UYGULAMASI              

( 5000 M2 LİK ALAN İÇİN )

11

AY

 

 1. Teslim Yeri: As.Müze ve Kültür Sit.K.lığı Harbiye-Şişli/İSTANBUL

 2. İşe Başlama Süresi: Sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

  ç.   İşin Süresi                      : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar.

  5.  Tedarike İlişkin Hükümler  :

        a. Teklif Vermek İsteyen İstekliler İhale Komisyonunda işe ait dokümanı okuyarak inceleyecektir. İstediği Taktirde bir nüshasını alabilirler. İhale Dökümanı Belgegeçerle Gönderilememektedir. İsteklilerin İhale Komisyonuna gelip dökümanı incelemesi, birim fiyat teklif mektubunu ve teklif cetvelini komisyondan almaları gerekmektedir.    

        b.  Teklif vermek isteyen istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat yatırarak, teklif zarfıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. ( teminatı yetersiz olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) Teminat mektubunun süresi en az 330 ( üçyüzotuz ) gün olacaktır. 

             İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir;

 3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

 4. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya alım tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış, oda kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 5. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 8. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 9. Vekaleten katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  6 . Geçici teminat

  6.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.   

  6.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçici teminat mektubu süresi en az 330 (Üçyüzotuz) gün olacaktır.

  6.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  6.4. Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya isteklinin sözleşmeyi yapmaması hallerinde İdare tarafından, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın bu iş için yatırılan teminatı Hazineye irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.

  7- Teminat olarak kabul edilecek değerler 

  7.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

             a) Tedavüldeki Türk Parası.

             b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

  7.2. 19.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

  19.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

  7.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

  7.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  19.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  8. Geçici teminatın teslim yeri

  8.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

  8.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

  9 .Geçici teminatın iadesi

  9.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekliye ait teminat mektubu alımdan sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

  9.2. İşin sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği İdarece tespit edildikten sonra (Kat’i kabul yapıldıktan sonra), bu iş için yatırılan teminatın tamamı Yükleniciye iade edilecektir.

  10. Alımı yapılacak İlaçlama Hizmet Alımı İşine ait bilgiler İs.Kd.Bçvş. Halil ACARBAŞ          (0212) 233 27 20 (Dahili 2931) telefonlardan ulaşılarak öğrenilebilir.

  11.Teklifin değerlendirilebilmesi için yeterlilik belgeleri (İdari Şartname md.6.2) ve teklif mektubu kapalı zarfın (zarfın yapıştırılan yüzüne firma kaşesi basmalı ve imzalamalı, ön yüzüne ise firma bilgileri, teklifin verileceği ihale komisyonunun adı ve teklif verilen işin adı yazılmalıdır.) içine konularak 19/02/2020 günü saat 10:00’a kadar As.Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığına (Şişli/İSTANBUL) ulaştırılması gerekir.

  12.Yukarıda belirtilen gün ve saatte teklifler katılan istekliler veya temsilcileri huzurunda açılacak ve komisyon tarafından gerek görüldüğü taktirde pazarlık sonucu isteklilerden nihai teklifi istenebilecektir. İhaleye katılmayan isteklilerin vermiş olduğu teklifler nihai teklif sayılacaktır.

  13. Bu alımda ihale konusu malzemelerin tamamına teklif verilecektir.

         

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim