• İhale No
  2022/575094
 • İhale Adı
  İlimiz Muhtelif Parklarında Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Alım İşi
 • Sektör
  Kent Mobilya ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  05 Temmuz 2022 11:00
 • İdare
  YALOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Yalova
 • İşin İli
  Yalova
 • Yayın Tarihi
  13 Haziran 2022
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

YALOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Muhtelif Parklarında Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2022/575094
1-İdarenin
a) Adresi : Süleymanbey Mah. Zabıta Sok. No: 3 YALOVA MERKEZ/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2268115000 - 2268115013
c) Elektronik Posta Adresi : hakan.ilaslan@yalova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 Kalem, İlimiz Muhtelif Parklarında Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yalova ili sınırları içerisinde idarenin göstereceği alanlar
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip idarenin yükleniciye vereceği teslim takvimine göre, belirtilen sözleşme süresi içinde montajı ve teslimi gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mah.Cumhuriyet Cad.No:3 K:4 Karizma İş Merkezi 77100 Merkez YALOVA
b) Tarihi ve saati : 05.07.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi veya

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu veya

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi veya

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi veya

d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

a. TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

b. TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 2: Salıncaklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

c. TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri ) Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

d. TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri )Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

e. TS EN 1176-11 (Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri – Bölüm 11:Havada asılı ağlar için özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri) Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

f. TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları-Güvenlik gereklilikleri ve test metotları) Sunulan ürün uygunluk belgesi  TÜRKAK onaylı akredite edilmiş kurumlardan alınmış olmalıdır. İhale dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın özel teknik şartnamede yer alan  kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istekli, ihale tarihinden iki (2) iş günü öncesi saat 17:30' ye kadar Birim Fiyat Teknik Cetvelindeki 2,4,5,7,10,13,16. sıradaki ürünlerin her birinden birer adet numune Teknik Şartnamede istenilen şekilde tutanak karşılığı teslim edecektir. Numuneyi teslim etmeyen isteklilerin teklifleri geçerli sayılmayacaktır. Bu sebeple idare tarafından ihaleden iki (2) iş gün önce düzenlenen tutanak teklif dosyasının eki olarak sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü oyun grubu alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mah.Cumhuriyet Cad.No:3 K:4 Karizma İş Merkezi 77100 Merkez YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
2 KULELİ 3 KAYDIRAKLI OYUN GRUBU 2 adet
3 KULELİ OYUN GRUBU 2 adet
4 KULELİ OYUN GRUBU 1 adet
AHŞAP HALATLI SALINCAK 4 adet
İPLİ TIRMANMA DÖNENCE 4 adet
AHŞAP TEK KULELİ BORU TIRMANMA-SALINCAKLI OYUN GRUBU 6 adet
KARE TRAMBOLİN 4 adet
AHŞAP PLATFORMLU İPLİ TIRMANMA 6 adet
AHŞAP EBEVEYN SALINCAK 6 adet
SALYANGOZ TEMALI MİNİ KAYDIRAK 2 adet
AHŞAP ENGELSİZ SALINCAK 4 adet
AHŞAP KORKULUKLU SALINCAK 6 adet
AHŞAP SALINCAK 6 adet
AT TEMALI ZIP ZIP 8 adet
AHŞAP TAHTEREVALLİ 6 adet
ALTILI KONDİSYON ALETİ 4 adet
KORKULUKLU SALINCAK SEPETİ ZİNCİRSİZ 50 adet
SALINCAK KORKULUĞU 50 adet
H: 200 DÜZ KAYDIRAK 5 adet
H:100 DÜZ KAYDIRAK 10 adet
H:150 SPİRAL KAYDIRAK 2 adet
H: 200 SPİRAL KAYDIRAK 2 adet
10*16 HALI SAHA 1 adet
HALI SAHA SUNİ ÇİM 800 metrekare
TEL ÇİT ÖRME 288 metrekare
AKRİLİK ZEMİN UYGULAMA 448 metrekare