• İhale No
  2012590
 • İhale Adı
  İzmir Konak İlçesi'nde büro açık arttırma usulüyle satılıktır
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  04 Mart 2020 14:00
 • İdare
  İZMİR KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  İzmir
 • İşin İli
  İzmir
 • Yayın Tarihi
  19 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

İzmir Konak İlçesi'nde büro açık arttırma usulüyle satılıktır

İZMİR KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134529
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : KESTELLİ MAH. / KEMERALTI
: 14
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Bulvarı No:132 Basmane/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.Madde 85 - (Menkul Malların Satış Şekli, Artırma ve İlan):
Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir.
Gerekli hallerde artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, satılacak malların nevi ve evsafı önceden ilan olunur.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı amme idaresinin ve borçlunun menfaatine en uygun gelen şekil göz önünde tutularak alacaklı amme idaresince tesbit olunur.
Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.
Bir kısım malların satışı ile amme alacağı karşılandığı takdirde geriye kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.

Madde 93 - (Gayrimenkul Satışında İlan):
Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartiyle ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumi esaslar Maliye Vekaletince tayin olunur.
İlanda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir.
İlanın birer örneği, borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Madde 95 - (Artırmanın uzatılması):
Artırmada yukardaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Evvelce yapılan ilanda bu hususlar belirtilir. Şu kadar ki, ruçhanlı alacaklı bulunduğu takdirde ihale bedelinin ruçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış yapılmaz.

Madde 96 - (İhalenin yapılamaması):
Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel 95 inci maddede yazılı olduğu üzere ruçhanlı alacakla, masrafları aşmadığı takdirde amme idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz devam eder.
Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat alacaklı amme idaresince uygun görülmek şartiyle, satış için 7 günlük bir ilan yapılarak gayrimenkul 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gördüğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdirde satış ve ilan hakkında yukardaki hükümler ve ihale için de 95 inci madde hükümleri tatbik olunur.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6183.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

T.C
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI :

1- Gayrimenkul Kestelli Mahallesi 958 Sokak No:14 Daire:13 Konak/İZMİR adresinde bulunmaktadır.

2- Tapuda İzmir İli Konak İlçesi Kestelli Mahallesi 3639 ada, 146 parsel, 10 no'lu bağımsız bölümde kayıtlı olan brüt 14 m² büro niteliğindeki gayrimenkulün satışı açık artırma usulü ile yapılacaktır.

Taşınmaza ulaşım için; Üçyol Kazım Karabekir Meydanı yönünden Çankaya istikametine doğru İnönü Caddesi üzerinde yaklaşık 1 km ilerledikten sonra Eşrefpaşa caddesi üzerinde yola devam edilir. Yaklaşık 700 m sonra 834 Sokak yönüne sola, 100 m sonra da Kestelli Caddesi yönüne sağa dönülür. Yaklaşık 100 m daha ilerlendikten sonra 958 Sokak yönüne sağa devam edildiğinde konu taşınmaz 50 m sonra sağ kolda yer almaktadır. Yapı betonarme karkas inşaattır.

Söz konusu taşınmaz 958 sokak üzerinde 50 m ilerledikten sonra sağ kolda kalan 14 numaralı binanın 1. katında konumlu olan 10 bağımsız bölüm numaralı bürodur. Yapım yılı 1986 olup bitişik nizamdadır. Ana taşınmazdaki toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya giriş binanın batı cephesinde zemin katında yer alan demir profil kapıdan sağlanmaktadır. Binada doğalgaz tesisatı yoktur. Otopark ve asansör yoktur Binanın dış cephesi kısmen boyalı olup, apartman giriş holü zemini, kat holleri zemini ve merdiven basamakları dökme mozaiktir. Apartman giriş holü ve kat holleri duvarları plastik boyalıdır.

3- Takdir Olunan Rayiç Değeri: 19.000,00.- TL'dir.

4- Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7.5'i nispetinde olan 1.425,00.- TL. teminat alınacaktır. Teminat 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun’un 10'ncu maddesinin 1-4.bentlerinde yazılı para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları veya senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilattır. (Bu esham ve tahvilatlar yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)

5- Gayrimenkul satışı birinci arttırımı 04/03/2020 Çarşamba günü saat 14:00'de (Satış süresi 15 dakikadır.) Konak Vergi Dairesinde (Gazi Bulvarı No:132 Basmane/İZMİR) toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

6-Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Konak Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

7- Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine, Açık Artırma (İhale) günü saat:12.30'a kadar vereceklerdir. Teminatlarının verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) Belgelerini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 11.03.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de aynı adreste tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

9- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucu olumsuz etkileyecek her hangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda satış komisyonu yetkilidir.

10- Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edilecek Tapu Harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

11- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar. İLAN OLUNUR

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim