• İhale No
  2128480
 • İhale Adı
  Kaymakamlığımıza ait Makam Aracının Satış İhale İlanı
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  23 Ekim 2020 10:30
 • İdare
  KİĞI Kaymakamlığı
 • İhale İli
  Bingöl
 • İşin İli
  Bingöl
 • Yayın Tarihi
  16 Ekim 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

 

İHALE İLANI

 

 

KİĞI  KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

Birliğimize ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen bedeli yazılı olan hizmet aracımız, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve gerek duyulması halinde akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

 

Aracın Plakası

 

Cinsi

Markası

Tipi Özellikleri

Modeli

Rengi

 

Kilometresi

Muhammen Bedeli TL.

Geçici Teminat

 

12AR036

 

Otomobil

Wolkswagen Passat 1,4 TSI 122 HP

2009

Gri

179127

110.000,00

(KDV Hariç)

3.300,00 TL

 

Madde 1-İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

İş Sahibi İdarenin;

 1. Adı                                     :  Kiğı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 2. Adresi                                 :  Kiğı Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat :3 KİĞI
 3. Telefon ve Faks Numarası : 0 426 311 21 39 / 0 426 311 25 69
 4. Elektronik Posta Adresi     :  kigi@kigi.gov.tr
 5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Mehmet Şirin ÇİFTÇİ – Birlik Müdürü

 

Madde 2-İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:
İhale Konusu İşin             ;

 1. Adı : Wolkswagen Passat 1,4 TSI 122 HP 2009 Model Otomobil Satışı
 2. Miktarı (fiziki) ve türü: 1 Adet Otomobil
 3. Yapılacağı Yer : Özel İdare Müdürlüğü Kat: 2 Kaymakamlık Toplantı Salonu
 4. İşin süresi: Tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde satış işlemleri yapılarak bedeli idarenin hesabına yatırılacaktır.

 

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

 1. İhale usulü:  Birlik İhale  yönetmeliğinin 18. Maddesine   istinaden,   Açık artırma usulü olup Birliğimiz; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. Birlik, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 2. İhalenin yapılacağı adres: Kiğı Özel idare Hizmet Binası Kat: 2 Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi : 23/10/2020 Cuma günü
 4. İhale saati: 10:30'da
 5. İhale komisyonu toplantı yeri: Özel İdare Hizmet Binası Kat: 2 Kiğı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 6. İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Madde 4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat Dekontu,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

 

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;                                                                                                         

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticari Sicil Gazetesi.

Madde 5--İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Birlik Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

Madde 6-Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 7--Satışı yapılacak araç mesai saatleri arasında Kiğı Hükümet Konağında görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

Madde 8--Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. Ya da Kaymakamlığımız Resmi Web   internet sitesinden görülebilir.

Madde 9-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Kiğı Şubesindeki  TR 3600 0100 0279 0836 0395 5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu vermek zorundadır.

Madde 10-İhale bedeli, devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.

Madde 11-Bu ihale için tahmin edilen muhammen bedel 110.000,00 (Yüzonbin) TL’dir

Madde 12--İhale kararının onayına müteakip tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde ihale bedelinin tamamı alıcı tarafından Birliğimiz T.C. Ziraat Bankası Kiğı Şubesindeki  TR 3600 0100 0279 0836 0395 5001  hesabına yatırılacaktır. Bu sürede yatırılmayan ihale bedeli ihalenin iptaline neden olur.  İhale uhdesinde kalan şahıs veya şirketlerin yatırdıkları geçici teminat irad olarak kayıt edilecektir.

Madde 13-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kiğı Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 14-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak olup, idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 15-İlanda belirtilmeyen madde ve hükümler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim