• İhale No
  2020/182207
 • İhale Adı
  MADENİ YAĞ VE FİLTRE SATIN ALINMASI
 • Sektör
  Akaryakıt ve Petrol Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  14 Ağustos 2020 11:00
 • İdare
  Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • İhale İli
  Aydın
 • İşin İli
  Aydın
 • Şikayet Bedeli
  6.139,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  22 Temmuz 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
MADENİ YAĞ VE FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI

MADENİ YAĞ VE FİLTRE SATIN ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/182207
1-İdarenin
a) Adresi : Güzelhisar Mh.İstiklal Cad.No:4 Efeler/ AYDIN 09100 Efeler EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321117009 - 2562152409
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@aydinaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 16 Kalem Madeni Yağ Satın Alınması 2. Kısım 280 Kalem Kamyon, Kamyonet ve İş Makinaları Filtresi Satın Alınması 3. Kısım 34 Kalem Cat Marka İş Makinalarının Filtreleri Satın Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ASKİ Genel Müdürlüğü Balıkköy İçmesuyu Arıtma Tesisi Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güzelhisar Mah. İstiklal Cad. No:4 (Aydın Büyükşehir Belediye Binası 6.Kat)
b) Tarihi ve saati : 14.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN/ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuvardan alınmış belgenin suretini teklif ekinde sunacaklardır. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
15/40 MOTOR YAĞI 2.035 kilogram
20/50 MOTOR YAĞI 1.110 kilogram
10/40 DİZEL MOTOR YAĞI 2.100 kilogram
10/30 DİZEL MOTOR YAĞI 175 kilogram
5/40 DİZEL MOTOR YAĞI 175 kilogram
5/30 DİZEL MOTOR YAĞI 700 kilogram
10/30 TRANSMİSYON YAĞI 370 kilogram
DİREKSİYON YAĞI 360 kilogram
YEŞİL ANTİFİRİZ 690 kilogram
HLC ORGANİK ANTİFİRİZ 460 kilogram
HD 46 4.070 kilogram
85-140 DİŞLİ YAĞI 185 kilogram
80/90 DİŞLİ YAĞI 1.110 kilogram
FREN HİDROLİĞİ 200 kilogram
GRES 900 kilogram
ADBLUE 30.000 litre
HAVA FİLTRESİ 01319142-1180869 PALME SİLİNDİR 2015 4 adet
KABİN DIŞ H906244500 HMK 220 LC H134188 2017 4 adet
KABİN İÇ H906244900 HMK 220 LC H134188 2017 4 adet
KIRICI FİLTRESİ HY349071001 HMK 220 LC H134188 2017 2 adet
YAKIT ON1525M BMC 110-FHX 1998 6 adet
YAKIT 2 ON1526M BMC 110-FHX 1998 6 adet
HAVA HF 1417-1418 BMC- FATİH 162.22 1987 6 adet
YAKIT 1 ON 1525 M-9P921903 BMC- FATİH 162.22 1987 6 adet
YAKIT 2 ON1526 M-9P909740 BMC- FATİH 162.22 1987 6 adet
DİREKSİYON EF-1138 BMC FATİH-110-08FHX 1998 4 adet
HAVA HF-1626 BMC FATİH-110-08FHX 1998 4 adet
MOTOR YAĞ ON-1022 BMC FATİH-110-08FHX 1998 4 adet
YAKIT 2 ON-1525 M-DELSA 1488 F BMC FATİH-110-08FHX 1998 4 adet
YAKIT 1 ON-1526 M-DELSA 1430 F BMC FATİH-110-08FHX 1998 4 adet
HAVA HF 1417-HF-1419 BMC FATİH-145.22/FD 1993 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1520 BMC FATİH-145.22/FD 1993 4 adet
YAKIT 2 ON 1525 M BMC FATİH-145.22/FD 1993 4 adet
YAKIT 1 ON 1526 M BMC FATİH-145.22/FD 1993 4 adet
HAVA HF 1417-1419 BMC FATİH-145.22/FHS 1991 8 adet
HAVA HF 1471 A BMC FATİH-162.25FDT 1993 7 adet
YAKIT 2 9P909740-ON 1526 BMC FATİH-170.25FHT 1996 4 adet
MOTOR YAĞ 9P909764-ON 1022 BMC FATİH-170.25FHT 1996 4 adet
YAKIT 1 9P921903- ON 1525 BMC FATİH-170.25FHT 1996 6 adet
HAVA 6061-DIŞ K8E6070 HF 1417-1419 BMC FATİH-170.25FHT 1996 6 adet
YAKIT EF 1365 M/6 BMC LEVENT L60 2004 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1550 A BMC LEVENT L60 2004 4 adet
HAVA HF 1905/2 BMC PRO624 2006 6 adet
HAVA KURUTUCU ON03010 BMC PRO624 2006 6 adet
MOTOR YAĞ ZP 520 BMC PRO624 2006 10 adet
YAKIT 1 ZP 525 BMC PRO624 2006 10 adet
YAKIT 2 ZP 526 BMC PRO624 2006 10 adet
HAVA HF 1905/2 BMC-PROFOSYONEL N32 2001 9 adet
YAKIT 2 9P909740 BMC-110.08/FHK 1998 9 adet
HAVA HF 1626-2K18966-FC 21415 BMC-110.08/FHK 1998 9 adet
MOTOR YAĞ ON 1022-9P9022452 BMC-110.08/FHK 1998 18 adet
YAKIT 1 ON 1526 M-9P921903 BMC-110.08/FHK 1998 20 adet
HAVA HF 1626-2K18966-FC21415 BMC-110.08/PHX 1995 10 adet
YAKIT 2 ON1526M-9P909740 BMC-CUMMINS 170.25 1997 9 adet
HAVA K8E6061-6070 HF-1417-1419 BMC-FATİH -162.25 1990 18 adet
MOTOR YAĞ ON 1520-9P09764 BMC-FATİH -162.25 1990 10 adet
YAKIT 2 ON-1525 M-9P909740 BMC-FATİH -162.25 1990 10 adet
YAKIT 1 ON-1526 M-9P921903 BMC-FATİH -162.25 1990 10 adet
MOTOR YAĞ ZP-520-CS 1541-ON 1022-9P909764 BMC-FATİH 170.25 1994 10 adet
YAKIT 1 ZP-525-ON 1526 M-9P921903 BMC-FATİH 170.25 1994 8 adet
YAKIT 2 ZP-526-9P909740 BMC-FATİH 170.25 1994 8 adet
HAVA 2K18966-FC 21415 BMC-FATİH-105 1992 8 adet
MOTOR YAĞ 9P902452 BMC-FATİH-105 1992 9 adet
YAKIT 2 9P909740-FLEETGUART 5018 BMC-FATİH-105 1992 10 adet
YAKIT 1 9P921903-FLEETGUARD 1280 BMC-FATİH-105 1992 10 adet
YAKIT 2 9P909740-F 5018 BMC-FATİH-105.08 1992 10 adet
HAVA FC 21415 BMC-FATİH-105.08 1992 10 adet
YAKIT 1 ON 1526 M-9P921903-F 128 BMC-FATİH-105.08 1992 20 adet
HAVA HF1626-İÇ K 8E6061 BMC-FATİH-162.22 1987 4 adet
SU FİLTRESİ 9P910505-1 BMC-FATİH-220-26 1999 4 adet
HAVA HF1417 BMC-FATİH-220-26 1999 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1051 BMC-FATİH-220-26 1999 4 adet
YAKIT 2 ZP526 BMC-FATİH-220-26 1999 4 adet
HAVA 2K91653-54-HF1494K BMC-LEVENT 2007 2 adet
MOTOR YAĞ 9P909764 BMC-LEVENT 2007 4 adet
YAKIT 9P921903 BMC-LEVENT 2007 4 adet
HAVA HF1905/2 BMC-PRO-522 2006 4 adet
YAKIT 1 ON1525 M BMC-PRO-522 2006 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİ 343403802 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 6 adet
YAKIT 2 349004017 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 6 adet
YAKIT FİLTRESİ 349004018 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 6 adet
YAKIT SU AYIRICI 349004566 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 6 adet
KLİMA FİLTRESİ 349084002 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 3 adet
HAVA FİLTRESİ H259039013/9014 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 2 adet
YAĞ FİLTRESİ H349004016 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 2 adet
PİLOT FİLTRESİ HY253201200 BÜYÜKŞEHİR HMK 300 LC 4 adet
HAVA FİLTRESİ 7C469601AB-BB CARGO 2535 T 4 adet
ŞASE FİLTRESİ FS 3167/F FİLTREX CARGO 2535 T 4 adet
YAKIT FİLTRESİ MANN WDK 11 A02/9 CARGO 2535 T 4 adet
YAĞ 2 ON 03061 CARGO 2535 T 4 adet
SU FİLTRESİ ZP545AS CARGO 2535 T 4 adet
YAKIT FİLTRESİ ON 1005 M/A CASE 695R N46H00814 2004 4 adet
YAĞ FİLTRESİ ON-03044 MG CASE 695R N46H00814 2004 4 adet
ŞANZUMAN FİLTRESİ P 164381 CASE 695R N46H00814 2004 2 adet
HİDROLİK FİLTRESİ PUREF BT 9362-M CASE 695R N46H00814 2004 2 adet
YAKIT 1 FF5135 FIAT - 55-56 1998 5 adet
HİDROLİK ZP584 FIAT - 55-56 1998 4 adet
HAVA HF 0217 P FIAT DUCATO-250 2015 8 adet
MOTOR YAĞ ON 03149 FIAT DUCATO-250 2015 8 adet
YAKIT ON 9065 M FIAT DUCATO-250 2015 8 adet
POLEN FİLTRESİ OPAR 77364063E FIAT DUCATO-250 2015 4 adet
YAKIT CE 1296-CAV FİAT -640 1982 3 adet
HİDROLİK ON 1597 H FİAT -640 1982 5 adet
HAVA FCT 9601 AB HF-1626 FORD 2114 1999 5 adet
MOTOR YAĞ ON-1572 -26T 6714 AAA FORD 2114 1999 5 adet
MOTOR YAĞ UZUN 2C46 6744 A1D-CS1558 FORD 2532DC 2017 6 adet
MOTOR YAĞ KISA 2C46 6C769 A1D-CS1557 FORD 2532DC 2017 6 adet
YAKIT TORTU 3C46 9176 CA-CS1559M1 FORD 2532DC 2017 6 adet
HAVA İÇ DIŞ FİLTRE 3C46 9601 BB-3C469601AB-CR0131-CR0132 FORD 2532DC 2017 6 adet
YAKIT AC46 9176 AA-CS 14433 M1 FORD 2532DC 2017 6 adet
HAVA KURUTUCU FİLTRE CC46 2A346 AA FORD 2532DC 2017 6 adet
SU FİLTRESİ EC46 8A469 A-ZP545AS FORD 2532DC 2017 6 adet
KÜLBÜTÖR FİLTRESİ GC469D697AA FORD 2532DC 2017 - FORD CARGO 1833 2016 - FORD CARGO 2533 2016 - FORD CARGO2532-CKL1 2016 - FORD CARGO 1832 2016 21 adet
SU FİLTRESİ GC 46 8A469 AA N FORD 3542DC 2017 4 adet
ADDBLUE FİLTRESİ GC46 5L264 AA FORD 3542DC 2017 3 adet
YAKIT GC46 9176 AB-CS1673M FORD 3542DC 2017 3 adet
YAKIT TORTU GC46 9176 BA-CS1672M FORD 3542DC 2017 3 adet
HAVA İÇ DIŞ FİLTRE GC46 9601 B2C-GC46 9601 A2C-CR0237-0238 FORD 3542DC 2017 3 adet
POLEN FİLTRESİ GC4619N619BA-MEDC4619N619AA-DC4618D543AA FORD 3542DC 2017 - FORD CARGO 1833 2016 4 adet
ADDBLUE FİLTRESİ 9C46 5J246 BA FORD CARGO 1832 2016 6 adet
SU FİLTRESİ EC46-8A469-AA FORD CARGO 1832 2016 6 adet
YAKIT TORTU 7773/1 KRAFT-3C 46 9176 FORD CARGO 1832 2016 10 adet
HAVA İÇ DIŞ HF 1296 R-3C46 9601 BB FORD CARGO 1832 2016 10 adet
YAKIT ON-03060 MB-AC46 9176 AA FORD CARGO 1832 2016 6 adet
MOTOR YAĞ 2 ON-03061-2C46 6C769 A1D FORD CARGO 1832 2016 6 adet
MOTOR YAĞ ON-1024 C-2C 46 6744 A1D FORD CARGO 1832 2016 6 adet
MOTOR YAĞ 2C46 6744 A1D FORD CARGO 1833 2016 2 adet
MOTOR YAĞ 2 2C46 6C769 A1D FORD CARGO 1833 2016 1 adet
YAKIT GC 46 9176 AA FORD CARGO 1833 2016 4 adet
YAKIT TORTU GC 46 9176 BA FORD CARGO 1833 2016 4 adet
HAVA İÇ DIŞ GC 46 9601 B2C FORD CARGO 1833 2016 2 adet
MOTOR YAĞ 2 2C46 6C769 A1D FORD CARGO 2533 2016 5 adet
MOTOR YAĞ EC46 8A469 AA FORD CARGO 2533 2016 2 adet
SU FİLTRESİ GC46 8A469 AA FORD CARGO 2533 2016 4 adet
YAKIT GC46 9176 AB FORD CARGO 2533 2016 2 adet
YAKIT TORTU GC46 9176 BA FORD CARGO 2533 2016 3 adet
HAVA İÇ DIŞ GC46 9601 B2C-GC 46 9601 A2C FORD CARGO 2533 2016 1 adet
HAVA HF 1626 FORD CARGO2014 1989 5 adet
MOTOR YAĞ ON 1572 FORD CARGO2014 1989 6 adet
YAKIT 1 EF-1365 M/6 FORD- CARGO2114 1998 3 adet
MOTOR YAĞ ON-1572 FORD- CARGO2114 1998 3 adet
MOTOR YAĞ 2C46 6744 A1D-ON 1024 C FORD CARGO2532-CKL1 2016 3 adet
MOTOR YAĞ 2 3C46 9601 AB-ON 03061 FORD CARGO2532-CKL1 2016 3 adet
YAKIT TORTU FS-7773/1 KRAFT-3C46 9176 FORD CARGO2532-CKL1 2016 1 adet
HAVA İÇ DIŞ HF 1296 R-3C46 9601 AB FORD CARGO2532-CKL1 2016 2 adet
YAKIT ON-03060 M-AC 46 9176 AA FORD CARGO2532-CKL1 2016 1 adet
HAVA HF 0084/1D FORD CONNECT-K210 2004 1 adet
YAKIT ON 1005/BM FORD CONNECT-K210 2004 1 adet
MOTOR YAĞ ON 1592 A FORD CONNECT-K210 2004 2 adet
POLEN FİLTRESİ TAMT16N619FCS-XS4H196244AA FORD CONNECT-K210 2004 2 adet
MOTOR YAĞ 826F6714AA2A-26T 6714 AAA-CS2000 FORD-CARGO 1984 2 adet
ŞASE CE 1296 FORD-CARGO 1984 4 adet
MOTOR YAĞ 26T 6714 AAA FORD-CARGO 2014 1997 4 adet
YAKIT EF-1365 M/G-CE1296 MFORD-CARGO 2014 1997 2 adet
HAVA HF-1626-FCT 9601 AB FORD-CARGO 2014 1997 2 adet
YAKIT 2701 3150 B1 FORD-CARGO2520 2001 2 adet
KABİN FİLTRESİ FF4505 BPL HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 3 adet
HİDROLİK FİLTRESİ HHYA00033065 HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 - HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ JFP788912-JFP788912 HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 4 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 03168-SFO4495 HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 4 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) SF 9981E-EF 01505 MBPL HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 4 adet
YAKIT FİLTRESİ SF6385 E-EF 01497 MPL HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 4 adet
PİLOT FİLTRESİ SFH0525-ON 5139 H-HH4630525 HİTACHİ ZX-190-3 JK6CHB049000025 2010 1 adet
PİLOT FİLTRESİ 4630525 HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 3 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ DONALDSON 9772580-HF-1224 R-TK 770726 HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 4 adet
YAKIT FİLTRESİ EF 01496 MBPL-89815227382 HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 4 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) EF 01497 MPL-4676395 HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 4 adet
KABİN FİLTRESİ H04500685HL-E HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 2 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 03168-HH4696643-4630525 HİTACHİ-ZX-130-3 HCMISVOOE0008 2010 4 adet
YAKIT FİLTRESİ EF 2365 MG HMK 100S 973484 1997 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİ F2851001A HMK 100S 973484 1997 8 adet
ŞANZIMAN FİLTRESİ ON 5074 HMK 100S 973484 1997 8 adet
HAVA FİLTRESİ ONFİL HF 1489 K HMK 100S 973484 1997 6 adet
ŞANZIMAN FİLTRESİ 581/M8564 F2826560-ON 5074 HMK 102S 10235S121034 2006 10 adet
YAKIT FİLTRESİ F2891502 HMK 102S 10235S121034 2006 20 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 1540-F2826501-LF699 HMK 102S 10235S121034 2006 20 adet
KABİN FİLTRESİ F2810160 HMK 102S 10235S121034 2006 10 adet
ŞANZIMAN FİLTRESİ F0315803A HMK 102S 11040-44TA 2017 5 adet
YAĞ FİLTRESİ F2826501 HMK 102S 11040-44TA 2017 15 adet
YAKIT FİLTRESİ 2 F2891502A HMK 102S 11040-44TA 2017 15 adet
HAVA FİLTRESİ F2893012A INNER SET HMK 102S 11040-44TA 2017 20 adet
KABİN FİLTRESİ F2810154 HMK 102S 11040-44TA 2017 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİ DONALDSON P 164375-M118100100 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 3 adet
YAKIT FİLTRESİ 2 F2891030 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 3 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞ HF 1221 R- HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ HF 1222 R- HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 4 adet
YAKIT FİLTRESİ M113100150-ON 1522 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 8 adet
HİDROLİK EMİŞ FİLTRESİ M113402000 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 4 adet
YAĞ FİLTRESİ ON-1506-M113100160 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 8 adet
KABİN FİLTRESİ M116018500 HMK 62S HMK62SSFC1C00 2015 4 adet
DİREKSİYON 1902137 IVECO 55 S 17 W 3400 2016 4 adet
YAKIT 500086009 IVECO 55 S 17 W 3400 2016 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1549/1 IVECO 55 S 17 W 3400 2016 4 adet
KLİMA FİLTRESİ 50086309 IVECO 55 S 17 W 3400 2016 - IVECO 70 C 15 D 4100 2016 6 adet
HAVA HF1257R IVECO- 180E21 2004 4 adet
MOTOR YAĞ ON 03044 MG IVECO- 180E21 2004 4 adet
YAKIT ON 03049 MB IVECO- 180E21 2004 4 adet
YAKIT TORTU ON 5068 MB IVECO- 180E21 2004 4 adet
YAKIT 1902138-ON 1005 MA IVECO -65,9 1994 4 adet
MOTOR YAĞ 1907556-ON 1514 IVECO -65,9 1994 4 adet
YAKIT EF 01619 M/B PL CE 0346 M IVECO 70 C 15 D 4100 2016 4 adet
HAVA HF 0527/1 DP IVECO 70 C 15 D 4100 2016 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1549/1-CS 0100 IVECO 70 C 15 D 4100 2016 4 adet
HAVA HF 1124 R IVECO-35C 11 DAİLY 2006 2 adet
MOTOR YAĞ ON 1079 IVECO-35C 11 DAİLY 2006 4 adet
YAKIT ON 1530/3M IVECO-35C 11 DAİLY 2006 4 adet
YAKIT ON 1530 IVECO-35C11 2006 4 adet
MOTOR YAĞ ZP 592 IVECO-35C11 2006 2 adet
YAKIT TORTU EF-1365MG İVECO m29 ca Tek Katlı otobüs 2006 2 adet
HAVA HF1173 R İVECO m29 ca Tek Katlı otobüs 2006 4 adet
YAKIT ON 1005 MA İVECO m29 ca Tek Katlı otobüs 2006 2 adet
MOTOR YAĞ ON 1514 İVECO m29 ca Tek Katlı otobüs 2006 4 adet
YAKIT TORTU 2992241-ON 5068 İVECO-100E 2012 6 adet
MOTOR YAĞ 2992242-ON 03044 MG İVECO-100E 2012 6 adet
YAKIT 2997374-ON03043 MG İVECO-100E 2012 6 adet
HAVA HF-7308 C/PL İVECO-100E 2012 6 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞ HF 7308 PL JCB 3CX-SM 0 984248 2007 5 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ HF 7308/1PL JCB 3CX-SM 0 984248 2007 5 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) ON 5063 M JCB 3CX-SM 0 984248 2007 5 adet
ŞANZUMAN FİLTRESİ ON 5074-581/R2034 JCB 3CX-SM 0 984248 2007 5 adet
YAĞ FİLTRESİ ON5075 JCB 3CX-SM 0 984248 2007 8 adet
YAKIT FİLTRESİ ZP 8087 FMBM JCB 3CX-SM 0 984248 2007 8 adet
KABİN FİLTRESİ 332A9113-332F8191 JCB 3CX-SM 0 984248 2007 - JCB 4CX SF32040348U063 2011 9 adet
HİDROLİK FİLTRESİ EF2204HPL JCB 3CX-SM 0 984248 2007 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ 327925683 JCB 4CX SF32040348U063 2011 6 adet
HİDROLİK TANK FİLTRESİ EF 2204 HPL JCB 4CX SF32040348U063 2011 4 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞ HF-7308/1 PL-32/925682 JCB 4CX SF32040348U063 2011 6 adet
YAKIT FİLTRESİ ON 5063-320/07394 JCB 4CX SF32040348U063 2011 8 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 5075-320/04133A P 402465 JCB 4CX SF32040348U063 2011 8 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) P765325-32/925915 JCB 4CX SF32040348U063 2011 8 adet
HAVA HF1124R-HF5014 JOHN DEERE 2008 7 adet
YAKIT 1 ON5057M JOHN DEERE 2008 6 adet
MOTOR YAĞ ZP 503-ON1503 A JOHN DEERE 2008 6 adet
YAKIT EF2365MB LEVEND 1995 7 adet
MOTOR YAĞ ZP506-CS1401 LEVEND 1995 3 adet
YAKIT 1 CE1296 MASSEY FERGUSON TRAKTÖR 3 adet
HAVA FİLTRESİ DONALDSON P 772580 MASTAŞ MST544 M544SM2101494 2012 4 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) EF 2365M6 MASTAŞ MST544 M544SM2101494 2012 10 adet
YAKIT FİLTRESİ MFE 1489 MASTAŞ MST544 M544SM2101494 2012 10 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 1540-LF699 MASTAŞ MST544 M544SM2101494 2012 15 adet
ADDBLUE FİLTRESİ A0001420289-0089 MERSEDES-375,38 2016 - MERSEDES-942,16 2015 - MERSEDES-934,16 2016 14 adet
MOTOR YAĞ A0001801909 MERSEDES-375,38 2016 5 adet
YAKIT TORTU A0004770103 MERSEDES-375,38 2016 5 adet
HAVA A0040942404-HF 04553/1R MERSEDES-375,38 2016 5 adet
YAKIT A5410900151 MERSEDES-375,38 2016 5 adet
POLEN FİLTRESİ LA358 MERSEDES-375,38 2016 - MERSEDES-934,16 2016 - MERSEDES-942,16 2015 13 adet
HAVA KURUTUCU CS3003 MERSEDES-934,16 2016 6 adet
YAKIT EF-01339 MB/PL MERSEDES-934,16 2016 6 adet
MOTOR YAĞ EF01340PL MERSEDES-934,16 2016 6 adet
HAVA HF0314APL MERSEDES-934,16 2016 5 adet
YAKIT TORTU ON 03068 MERSEDES-934,16 2016 6 adet
YAKIT EF 01339 M/B PL MERSEDES-942,16 2015 4 adet
HAVA HF 0314 PL MERSEDES-942,16 2015 4 adet
MOTOR YAĞ MAN FİLTER OX 348 D MERSEDES-942,16 2015 4 adet
YAKIT TORTU ON 03068 M/B MERSEDES-942,16 2015 4 adet
HAVA HF 0102 PL MITSUBİSHİ-FE-85 2008 3 adet
MOTOR YAĞ ON1027 E1 MITSUBİSHİ-FE-85 2008 3 adet
YAKIT ON1516M MITSUBİSHİ-FE-85 2008 3 adet
HİDROLİK FİLTRESİ CNH84475949-9842392 NEW HOLLAND MİNİ LODER 2005 3 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ CR0043-0044 NEW HOLLAND MİNİ LODER 2005 3 adet
YAKIT FİLTRESİ CS1589M NEW HOLLAND MİNİ LODER 2005 3 adet
YAĞ FİLTRESİ FLEETGUARD -LF16121 NEW HOLLAND MİNİ LODER 2005 3 adet
KABİN 85826032 NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
HİDROLİK CH1405 P2 NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
YAKIT FİLTRESİ CS1436M NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
HAVA FİLTRESİ HP2507-2508 NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
YAĞ FİLTRESİ ZP3044MG-CS1636 NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
ŞANZIMAN ZP3531 MG NEW HOLLAND-LB115 0 31055217 3 adet
YAKIT OEM9938405-EF1365M/6 NEWHOLLAND-TT60 2007 3 adet
MOTOR YAĞ 2 ON1035 -NWH5113297 NEWHOLLAND-TT60 2007 3 adet
MOTOR YAĞ 1 ONFİL 1513 A NEWHOLLAND-TT60 2007 3 adet
YAĞ FİLTRESİ DEUTZ 1174416 PALME SİLİNDİR 2015 4 adet
YAKIT FİLTRESİ 1174482 PALME SİLİNDİR 2015 4 adet
YAKIT FİLTRESİ 1 9P916095 PRO 625 N32 2011 4 adet
YAKIT FİLTRESİ 2 ON 03043 M/B-9P922578 PRO 625 N32 2011 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1502 STEYR 768 1983 4 adet
MOTOR YAĞ CS 1401 STEYR 8073 1991 4 adet
YAKIT FF 5135 STEYR 8073 1991 4 adet
HİDROLİK ZP 584 STEYR 8073 1991 4 adet
YAKIT 2 FF 5135-ON 1530 STEYR-8073 1984 4 adet
HİDROLİK ZP 584-ON 1584 H STEYR-8073 1984 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ HF1221R-1222R TCM FORKLİFT 2015 4 adet
YAĞ FİLTRESİ SPC512 TCM FORKLİFT 2015 4 adet
YAKIT FİLTRESİ WUNDER WB900-ON 1522 M TCM FORKLİFT 2015 4 adet
HAVA FİLTRESİ HF1221R TCM FORKLİFT 2017 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ CR0031-0032 TEREX 860SX SMFH64TC06CG 2006 4 adet
ŞANZIMAN FİLTRESİ DONALDSON P 764367 TEREX 860SX SMFH64TC06CG 2006 4 adet
YAKIT FİLTRESİ(SU AYIRICI) FLEETGUARD FF167-ONFİL EF 2365 MB TEREX 860SX SMFH64TC06CG 2006 4 adet
YAKIT FİLTRESİ MFE 1489- 26560201 TEREX 860SX SMFH64TC06CG 2006 4 adet
YAĞ FİLTRESİ ON 1540-LF 699 TEREX 860SX SMFH64TC06CG 2006 4 adet
YAKIT CS 1320 M TRAKTÖR 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİ ZP 584-3970075003600 TRAKTÖR 4 adet
HAVA İÇ DIŞ 1930589-193590 TÜMOSAN-8095DT 2011 4 adet
YAKIT EF 1796 M-FİL 797 TÜMOSAN-8095DT 2011 4 adet
YAĞ 2 NEWH.5113297 TÜMOSAN-8095DT 2011 4 adet
MOTOR YAĞ ON 1513 A-47135704 TÜMOSAN-8095DT 2011 4 adet
YAKIT FİLTRESİ156-1200CAT 305 E2 2016 4 adet
YAĞ FİLTRESİ377-6969CAT 305 E2 2016 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇ DIŞ415-2592-415-2593CAT 305 E2 2016 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİ4215481CAT 305 E2 2016 2 adet
KABİN FİLTRESİ443-4035CAT 305 E2 2016 2 adet
POLEN FİLTRESİ293-1137-327-6618CAT 323 YCR00266 2016 3 adet
HİDROLİK TANK FİLTRESİ362-1163CAT 428 428EKSNL01650 2007 6 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞHF 7308 BPL CAT 3466687CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
HAVA FİLTRESİ İÇHF 7308/1 BPLCAT 3466688CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
ŞANZUMAN FİLTRESİON 03230-1194740CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
HİDROLİK FİLTRESİON 1033 MG CAT 417-7003-9T0973CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
YAĞ FİLTRESİON 1540 CAT7W2336CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
YAKIT FİLTRESİ ON 5059/1M CAT 3619554-2289130CAT 428 428EKSNL01650 2007 4 adet
POLEN FİLTRESİ2112660-2112661CAT 428 428EKSNL01650 2007 2 adet
HİDROLİK FİLTRESİ3621163CAT 444 F2 LYL00339 2016 8 adet
YAKIT FİLTRESİ CAT3619554CAT 444 F2 LYL00339 2016 10 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞHF 7308 F/PL CAT 346687-3466688-3466687CAT 444 F2 LYL00339 2016 20 adet
HAVA FİLTRESİ İÇHF 7308/1 F/PL CAT 346688CAT 444 F2 LYL00339 2016 20 adet
ŞANZUMAN FİLTRESİON 03215-CAT 471-7003CAT 444 F2 LYL00339 2016 4 adet
YAĞ FİLTRESİON 1540-7W2326CAT 444 F2 LYL00339 2016 10 adet
KLİMA FİLTRESİ2112660-4178134CAT 444 F2 LYL00339 2016 8 adet
KARTER HAVALANDIRMA2735711CAT M318D M318DEP8L00651 2015 8 adet
YAKIT FİLTRESİ 2998229CAT M318D M318DEP8L00651 2015 8 adet
YAKIT FİLTRESİ (SU AYIRICI)3087298CAT M318D M318DEP8L00651 2015 8 adet
HİDROLİK FİLTRESİ3617478CAT M318D M318DEP8L00651 2015 4 adet
PİLOT FİLTRE3617480CAT M318D M318DEP8L00651 2015 2 adet
YAĞ FİLTRESİ4621171CAT M318D M318DEP8L00651 2015 2 adet
HAVA FİLTRESİ2525001-2525002CAT M318D M318DEP8L00651 2015 8 adet
HİDROLİK DÖNÜŞ FİLTRESİ8U0723CAT M318D M318DEP8L00651 2015 3 adet
POLEN FİLTRESİ2931137-2931183-84CAT M318D M318DEP8L00651 2015 3 adet
PİLOT FİLTRESİ518670CAT M336 DKELR00289 2015 3 adet
DRAİN FİLTRESİ937521CAT M336 DKELR00289 2015 5 adet
HAVA FİLTRESİ DIŞ-İÇ14213339-1421404CAT M336 DKELR00289 2015 5 adet
POLEN FİLTRESİ2331137-3276618CAT M336 DKELR00289 2015 4 adet