• İhale No
  2021/362299
 • İhale Adı
  MEB TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE BAĞLI BİRİMLERİNDEKİ 2152 ÖĞRENCİNİN 18 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 173 HAT ( ARAÇ) İLE 181 GÜN TAŞIMA İŞİ
 • Sektör
  Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  28 Temmuz 2021 14:00
 • İdare
  Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İhale İli
  Şanlıurfa
 • İşin İli
  Şanlıurfa
 • Yayın Tarihi
  29 Haziran 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MEB TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE BAĞLI BİRİMLERİNDEKİ 2152 ÖĞRENCİNİN 18 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 173 HAT ( ARAÇ) İLE 181 GÜN TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/362299

1-İdarenin

a) Adresi : DOĞUKENT MAH. 1145 SK. 6 63900 KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143138705 - 4143135305
c) Elektronik Posta Adresi : karakopru63@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe MEM tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin 18 taşıma merkezi okula 173 araçla 181 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KARAKÖPRÜ EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARAKÖPRÜ EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
b) Tarihi ve saati : 28.07.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Ödemeler Güzergahlara ait günlük birim fiyatlar aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilecektir. a.İlgili harcama kalemine gönderilen ödenek doğrultusunda taşıma merkezi okul müdürlüğü ve nöbetçi öğretmenler tarafından tutulan günlük devam takiplere göre harcama biriminde ödenek olması kaydıyla hak ediş raporunun hazırlamasından itibaren bir ay içinde ödeme yapılacaktır. b. Sözleşmeye, ödemelere, cezalara ve esas oluşturmak üzere güzergâh ve kısımlara ait günlük, aylık ve yıllık fiyatlar aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilecektir: b.1. Yüklenicinin her bir kısım için vermiş olduğu teklif tutarının idarenin o kısım için tespit ettiği yaklaşık maliyete oranınca her bir güzergâha ait günlük yaklaşık maliyetin bu oranla çarpımdan elde edilen tutar o güzergâha ait günlük birim fiyat olarak tespit edilecektir. Tespit edilen bu günlük birim fiyatın o güzergâha ait araç sayısına bölünmesi ile her bir aracın günlük birim fiyatı tespit edilecektir. b.2. İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet ile yüklenicinin ilgili kısım için teklif ettiği fiyat arasındaki fark, yaklaşık maliyete göre yüzde cinsinden hesaplanacak olup güzergâhlar için fiyat kırımı yapılmak suretiyle uygulanacaktır. Tüm araç ve güzergâhların günlük, aylık ve yıllık maliyeti ve hak edişleri bu ilkeler doğrultusunda hesaplanacaktır. b.3. Yüklenici tarafından teklif edilen bedelin güzergâhlara göre oransal dağılımı ile oluşan fiyat ile yüklenici tarafından o kısım için verilen fiyatın arasında kuruş farklılığı oluştuğu takdirde oransal dağılım ile oluşan bedel sözleşmeye esas fiyat bedeli olarak belirlenecektir. b.4. İdare kuruş farklılığını düzenlemeye yönelik olarak virgülden sonra gelen kuruşsal değerler üzerinde manuel olarak düzenlemeler yapabilir. c.Yüklenicinin idareye sunacağı kesin teminat mektuplarının süresi en erken 31.12.2022 olacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
1. GÜZERGAH: KÜÇÜK AKZİYARET 4 km AŞAĞI ÇİFTLİK 11 km YUKARI ÇİFTLİK 7 km A.ÇİFTLİK KÜME EVLER 11km 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
2. GÜZERGAH: KÜÇÜK ÖRDEK 16 KM ÇİFTLİK 14 KM BÜYÜK ÖRDEK 13 KM KÖPRÜLÜK 12 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
3. GÜZERGAH: AKÇAHİSAR 8 km BÜYÜK ÇÖMLEKÇİ 5 km BEZİRCİ 7 km 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
4. GÜZERGAH: BENTBAŞI(SERBENT) 8 km 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
5. GÜZERGAH: KIZILTEPE 12 KM ŞEKER 6 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
6. GÜZERGAH: AKPINAR YILDIZ MEZ 6 KM SAKÇA 6 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
7. GÜZERGAH: UĞRAK 4 KM HAMZA ÇİFTÇİLİĞİ 3 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
8. GÜZERGAH: KÜÇÜK ÖRDEK 16 KM BÜYÜK ÖRDEK 13 KM KÖPRÜLÜK 12 KM AKÇAHİSAR 8 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
9. GÜZERGAH: BÜYÜK ÇÖMLEKÇİ 5 KM BEZİRCİ 7 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
10. GÜZERGAH: BENTBAŞI(SERBENT) 8 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
11. GÜZERGAH: KIZILTEPE 12 KM ÇAKMAK 10 KM GELİBOLU 7 KM ŞEKER 6 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
12. GÜZERGAH: SAKÇA 6 KM AKPINAR YILDIZ MEZ. 6 KM AKPINAR 5 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
13. GÜZERGAH: AŞAĞI ÇİFTLİK 11 KM KÜÇÜK AKZİYARET 4 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
14. GÜZERGAH: UĞRAK 4 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
15. GÜZERGAH: KUŞLUCA KÜME EVLER 9 KM KUŞLUCA 11 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
16. GÜZERGAH: KUYUCAK 7 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
17. GÜZERGAH: YALAVUZ KÜLAFLI 5 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
18. GÜZERGAH: KÜÇÜK SALKIM 7 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
19. GÜZERGAH: KARAKUYU 9 KM BEĞENDİK 6 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
20. GÜZERGAH: ERGÜN 3 KM YUKARI KOŞMA 9 KM ALANKUŞ 8 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
21. GÜZERGAH: İNANLI 9,3 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
22. GÜZERGAH: ESİNLİ 10,2 KM AYHANLAR 7,2 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
23. GÜZERGAH: GÖBEKLİ 5 KM KEBERLİ 2 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
24. GÜZERGAH: SESİGÜR 8,1 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
25. GÜZERGAH: KIZILBURÇ 5 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
26. GÜZERGAH: TATBURCU 10,8 KM KÜME EVLER 12,4 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
27. GÜZERGAH: ÖRENBAŞ 9,3 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
28. GÜZERGAH: DOĞANOĞLU 8,5 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
29. GÜZERGAH: İNLİCE 7,5 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
30. GÜZERGAH: HURMA MEZ 2 KM ÖVERLER MEZ 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
31. GÜZERGAH: KARATAŞ KÜME EVLERİ 2 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
32. GÜZERGAH: KAVAKLI 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
33. GÜZERGAH: YEŞİLTEPE 3 KM ÜÇDİREK 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
34. GÜZERGAH: ÖVERLER MEZ 5 KM ÖVERLER 6 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
35. GÜZERGAH: ÇEVRİLİ MEZ 5,5 KM ÇEVRİLİ 4 KM 16+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
36. GÜZERGAH: KARATAŞ KÜME EVLERİ 3 KM KARATAŞ 2 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
37. GÜZERGAH: KAVAKLI 6 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
38. GÜZERGAH: BOZKÖY 12 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
39. GÜZERGAH: ÜÇDİREK 6 KM YEŞİLTEPE 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
40. GÜZERGAH: SARIM 2 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
41. GÜZERGAH: BİLGİÇ KÜME EVLERİ 4,5 KM BİLGİÇ 5 KM HURMA MEZ 2 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
42. GÜZERGAH: AĞILCIK 8 KM 16+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
43. GÜZERGAH: BALLICA KÖYÜ 9 KM YUKARI İÇKARA 6 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
44. GÜZERGAH: AŞAĞI İÇKARA 6 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
45. GÜZERGAH: YUSUFKUYU 7 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
46. GÜZERGAH: YEROLUK 5 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
47. GÜZERGAH: HORZUM KÖYÜ 4 KM KÜÇÜK HORZUM 6 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
48. GÜZERGAH: YAYLACIK 2 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
49. GÜZERGAH: SANCAK 5 KM BAŞKANIN EVİ 7,5 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
50. GÜZERGAH: AĞIZHAN 16 KM GÜRGEN 13 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
51. GÜZERGAH: GÜLLÜ 18 KM HAVAALANI 12 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
52. GÜZERGAH: UĞURLUK 13 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
53. GÜZERGAH: CEMAL 14 KM YEDİKUYU 11 KM KÜME EVLERİ 1 2 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
54. GÜZERGAH: KÜME EVLERİ 2 8 KM PINARBAŞI 3 KM HELİS 4 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
55. GÜZERGAH: CEVHER 2 KM UZUNCUK 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
56. GÜZERGAH: BÖLÜCEK 10 KM ÇİFTLİK 6 KM ÖZTÜRK 7 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
57. GÜZERGAH: AĞIZHAN 16 KM TÜRKMEN 15 KM GÜLGEN 13 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
58. GÜZERGAH: GÜLLÜ 18 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
59. GÜZERGAH: UĞURLUK 13 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
60. GÜZERGAH: KUMRULU (ŞEYH ZELİHA) 5 KM ÖZTÜRK 7 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
61. GÜZERGAH: KÜME EVLER 4- 12 KM UZUNCUK 3 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
62. GÜZERGAH:KÜME EVLER 2- 9 KM KÜME EVLER 5- 5 KM HELİS 4 KM CEVHER 2 KM PINARBAŞI 4 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
63. GÜZERGAH: YEDİKUYU 11 KM KÜME EVLER 1- 2 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
64. GÜZERGAH:ÇİFTLİK 6 KM BÖLÜCEK 10 KM BAŞÖREN 7 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
65. GÜZERGAH: ÇITIKALE 10 KM KÜÇÜK TÜLMEN 8 KM TÜLMEN 3 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
66. GÜZERGAH: İSAÖREN 3 KM ESEMKULU 4 KM 16+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
67. GÜZERGAH: KIZILHÖYÜK(KORUKEZEN) 7 KM 16+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
68. GÜZERGAH: MUSTAFACIK 4 KM KALECİK 8 KM KÜME EVLER 1- 3 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
69. GÜZERGAH: BÜYÜK KARGILI 8 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
70. GÜZERGAH: KÜÇÜK KARGILI 10 KM ÖĞÜTÇÜ 11 KM ÇİFTLİK 5 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
71. GÜZERGAH: COŞKUN MEZ 15 KM DOLAMAÇ 9 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
72. GÜZERGAH: MAŞUK MAH. 6,7 KM DİYARBAKIR YOLU 3 KM YAVUZLAR BAĞ EVİ 3,7 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
73. GÜZERGAH: REMZİ MAH. 9 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
74. GÜZERGAH: YARIMTEPE MAH. 7 KM GÜNIŞIK MAH. 5 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
75. GÜZERGAH: BÜYÜK ALANLI 5,3 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
76. GÜZERGAH: KARA HARABE 5,3 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
77. GÜZERGAH: KEÇİBURCU 3,3 KM PİROZ 12,3 KM KÜÇÜKLER 15,6 KM 16+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
78. GÜZERGAH: DÖRT MAĞARA 23 KM DEMİRCİK 19 KM OTLUKALAN 16 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
79. GÜZERGAH: AKHARABE 16 KM LÜLECE 14 KM 16+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
80. GÜZERGAH: TAŞLI 14 KM SARI MAĞARA 10 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
81. GÜZERGAH: KÖKSÜREN 10 KM 14+1 kapasiteli 1 araç ve 16+1 kapasiteli 1 araç olmak üzere toplam 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
82. GÜZERGAH: İSOLAR 6 KM İSOLAR KÜME EVLER 5 KM CEBUR 5 KM 14+1 kapasiteli 1 araç ve 16+1 kapasiteli 1 araç olmak üzere toplam 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
83. GÜZERGAH: ŞAHİN 9 KM NAZLI 7 KM KINA 7 KM 16+1 kapasiteli 1 araç ve 18+1 kapasiteli 1 araç olmak üzere toplam 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
84. GÜZERGAH: GERNİK DERESİ 14 KM HACI EYYÜP 17 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
85. GÜZERGAH: KURTKÖY 6 KM UYUZPINAR 10 KM AŞIKKÖY 8 KM GÖBELEK 11 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
86. GÜZERGAH: MEHMETÇİK 4 KM 16+1 kapasiteli 4 araçla taşıma işi 181,000 gün
87. GÜZERGAH: YOĞUNBURÇ 4 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
88. GÜZERGAH: DÖRTMAĞARA 25 KM AKHAREBE 16 KM TAŞLI 14 KM SARI MAĞARA 10 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
89. GÜZERGAH: ŞAHİN 8 KM NAZLI 7 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
90. GÜZERGAH: KINA 6 KM İSOLAR KÜME EVLERİ 5 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
91. GÜZERGAH: HACI EYÜPLER 16 KM GERMİK 12 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
92. GÜZERGAH: UYUZPINAR 10 KM AŞIK KÖYÜ 8 KM GÖBELEK 11 KM KURTKÖY 6 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
93. GÜZERGAH: MEHMETÇİK 4 KM 14+1 kapasiteli 4 araçla taşıma işi 181,000 gün
94. GÜZERGAH: DALALTI 19 KM TAVUK 17 KM KASIMKUYU 16 KM AŞAĞI ÇATAK KÜME EVLERİ 9 KM 16+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
95. GÜZERGAH: DOYUMLU 13 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
96. GÜZERGAH: AÇIKYOL 9 KM AKYATIR 7 KM NAZLI 5 KM KAVAKLI 3 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
97. GÜZERGAH: BAĞIŞLI 2 KM 18+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
98. GÜZERGAH: KARACA 6 KM BOYUNSUZ 2 KM BOYUNSUZ KÜME EVLERİ 3 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
99. GÜZERGAH: İLHAN 7 KM HÖYÜKLÜ 4 KM 14+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
100. GÜZERGAH: AKSARAY 15 KM MİLLİSARAY 13 KM DÜGER 11 KM EMELLİ 10 KM 16+1 kapasiteli 2 araçla taşıma işi 181,000 gün
101. GÜZERGAH: BAHÇELİ 7 KM ÇAYIR 2 KM UYANDI 4 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
102. GÜZERGAH: TEKAĞAÇ 8 KM YEMİŞLİ 6 KM ARIPINAR 4 KM 14+1 kapasiteli 3 araçla taşıma işi 181,000 gün
103. GÜZERGAH: GÜNGÖREN 6 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
104. GÜZERGAH: BUĞDAYHÖYÜK 8 KM ÇATAK 11 KM 18+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
105. GÜZERGAH: TATARHÖYÜK 19 KM 18+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
106. GÜZERGAH: BEYAZPINAR 14 KM DÜZYAZI 12 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
107. GÜZERGAH: MAŞUK 12 KM ESEMKULU 17 KM KÖKSÜREN 9 KM MEHMETÇİK 9 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
108. GÜZERGAH: KIZLAR 6 KM MİLLİ SARAY 34 KM KORUKEZEN 16 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
109. GÜZERGAH: ŞEYH ZELİHA 23 KM KÜLAFLI 22 KM HAMURKESEN 20 KM GÖLPINAR 13 KM YUSUFKUYU 8,5 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün
110. GÜZERGAH: ÖRCÜNLÜ 35 KM İNANLI 40 KM 14+1 kapasiteli 1 araçla taşıma işi 181,000 gün