• İhale No
  2021/38398
 • İhale Adı
  MERCEDES VE TEMSA MARKA ARAÇLARA BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA ALIMI
 • Sektör
  Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  03 Şubat 2021 11:00
 • İdare
  İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Yayın Tarihi
  26 Ocak 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İhale Kayıt Numarası : 2021/38398
İşin Adı : Mercedes Ve Temsa Marka Araçlara Bakım Onarım Hizmeti Ve Yedek Parça Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - İlanlı
1 - İdarenin
a) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 34662
b) Telefon ve faks numarası : 2122403400 - 2122195322
c) Elektronik posta adresi : ihale1@otobus.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.istanbolotobus.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MERCEDES VE TEMSA MARKA ARAÇLARA BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA ALIMI Yedek Parça İçin 800.000,00 TL ve İşçilik için 200.000,00 TL BÜTÇE ÜZERİNDEN BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR. Detayları Teknik Şartnamede Belirtilen Yetkili Servis Yedek Parça Listesi ve İşçilik Hizmeti Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Avrupa Yakası Yetkili Servis ve Alibeyköy Otobüs Garajı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe Başlama Tarihinden İtibaren 1 (Bir) Yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.02.2021 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli

ç)  İsteklilerin; teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f)İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

a). İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

b) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamuda ve/veya özel sektörde Otobüs yedek parça satışı yapmış olmak, Otobüs araç bakım onarım yapmış olmak ayrı ayrı ve/veya beraber benzer iş olarak kabul edilecektir.

c) İstekli TSE hizmet yeterlik belgesine (TS12047) sahip olmalıdır.

d) İstekli ihale günü itibariyle yürürlükte olan , Mercedes ve Temsa üretici veya distribütör şirketlerinin tavsiye edilmiş açıklamasıyla yayınlamış olduğu parça kodlu, parça adı yer alan, fiyatlı, kdv hariç yedek parça listelerini, kısmen (çok kullanılan bakım ve aşıntı parçaları) kağıda basılı olarak ancak tamamı digital ve tercihen excel formatında İdareye sunacaktır.

3- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve aynı adresten  ( Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy / İSTANBUL ) 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.

Dosya bedeli ; İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına İhale Kayıt Numarası, İşin Adı İle Dosya bedeli Bedeli Olduğunu Belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

5- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

6- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

7- Döküman satın almayan istekliler İhaleye katılamaz.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
11 Şubat 2021

İhale İptal Edilmiş.
IKN : 2021/38398
İptal Nedeni : İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle -
İptal Tarihi : 05 Şubat 2021