• İhale No
  2020/654596
 • İhale Adı
  Motorin (20000lt), benzin (500lt) ve madeni yağ-filtre alımı
 • Sektör
  Akaryakıt ve Petrol Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  09 Aralık 2020 10:00
 • İdare
  Kaş Orman İşletme Müdürlüğü
 • İhale İli
  Antalya
 • İşin İli
  Antalya
 • Yayın Tarihi
  30 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
MOTORİN (20000LT), BENZİN (500LT) VE MADENİ YAĞ-FİLTRE ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Motorin (20000lt), benzin (500lt) ve madeni yağ-filtre alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/654596
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü KAŞ KAŞ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2428361026 - 2428361482
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Motorin (20000lt), benzin (500lt) ve madeni yağ-filtre alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 lt motorin, 500 lt benzin ile madeni yağ ve filtre alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme Müdürlüğüne ait araçların talepleri halinde akaryakıtlar taşıt tanıma sistemi bulunan istasyonlardan, teslim alınacaktır. Yağ ve filtreler ise İdareye teslim edilecektir. Ancak orman yangını çıkması ve yangın söndürme faaliyeti esnasında araçlar için motorine ihtiyaç duyulmasının yükleniciye telefon veya sözlü olarak bildirilmesi durumunda motorin yangın mahalline yüklenici tarafından getirilerek araçlara teslim edilecek ve bunun için ek hizmet bedeli talep edilmeyecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. kısım için akaryakıt istasyonlarından sözleşme imzalanmasından 31.12.2021 tarihine kadar günün her saati Araç Tanıtım Kartı ve Akaryakıt Talep Fişi ile pompadan teslim edilecektir. Ancak olağan üstü durumlarda idare tarafından olay mahalline tanker ile istenilen yere akaryakıt gönderilecektir. Akaryakıt teslimi için Akaryakıt İstasyonu(Petrol İstasyonu) hariç başka bir yerdeki yine aynı firmaya ait taşıt tanıtma sistemi bulunan bir pompanın bulunduğu yer adres gösterildiği taktirde ; Orman Genel Müdürlüğüne ait Hizmet Vasıtaları, İş Makineleri bu adresten 24 saat boyunca kesintisiz şekilde akaryakıt alabileceği ve bu adrese kimseden izin almadan girebileceğine dair belge getirilecektir. 2.kısım Madeni yağların ve flitreler alımı ve değişiminde ise Kaş Orman İşletme Müdürlüğünün bulunduğu ilçe merkezinde yüklenicinin göstereceği yerde yapılacaktır. İdarenin talebi halinde devam etmekte olan orman yangınına müdahalede bulunan araçların bulunduğu güvenli bir noktada.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalamasına müteakip aynı gün başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonu-Andifli mahallesi Hükümet caddesi no:76


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kısım 1 için; Yükleniciye veya bağlı bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketine ait Kaş İlçesi sınırları dahilinde en az bir adet taşıt tanıma sistemi olan akaryakıt istasyonu bulunması zorunludur.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
motorin 20.000 litre
95 oktan kurşunsuz benzin 500 litre
15X40 madeni yağ 800 litre
20X50 madeni yağ 80 litre
10 numara madeni yağ 30 litre
30 numara madeni yağ 200 litre
90 numara madeni yağ 30 litre
80X90 Madeni yağ 400 litre
10X30 madeni yağ 30 litre
20x40 motosiklet yağı 20 litre
10x40 motosiklet yağı 20 litre
ATF yağ 20 litre
Direksiyon yağı 20 litre
Andblue madeni yağ 60 litre
HLP-46 madeni yağ 300 litre
Gres yağı 80 kilogram
Fren hidroliği ½ litre 20 adet
2 T motor yağı 50 litre
Antifriz 200 litre
Saf su 20 litre
5X30 madeni yağ 50 litre
Toyota yağ flitresi ( ZP 86 ) 12 adet
Toyota hava flitresi ( HP 4503) 12 adet
Toyota mazot flitresi ( ZP 548 F) 12 adet
Isuzu yağ flitresi (ZP 08) 12 adet
Isızu Mazot flitresi (ZP 598 F) 12 adet
Isuzu Hava flitresi ( HP 4100) 12 adet
Ford ranger yağ flitresi (OP 629) 10 adet
Ford ranger mazot flitresi (ZP 548 F) 10 adet
Ford ranger hava flitresi (SA 2128) 10 adet
Komatsu Dozer yağ filitresi 3 adet
Komatsu Dozer mazot filitresi 3 adet
CaterpillerDozer yağ filitresi 3 adet
Caterpiller Dozer mazot filitresi 3 adet
Champion Greyder mazot filtresi 3 adet