• İhale No
  2012593
 • İhale Adı
  Muradiye Milli Emlak Şefliğinden 2 adet otomobil satış ihalesi
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  10 Mart 2020 10:00
 • İdare
  Muradiye Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi
 • İhale İli
  Van
 • İşin İli
  Van
 • Yayın Tarihi
  19 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Muradiye Milli Emlak Şefliğinden 2 adet otomobil satış ihalesi

MURADİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01124428
Şehir : Van / Muradiye
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomobil (Renault  Toros ,Toyota Corolla )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muradiye Malmüdürlüğü makam odasıdır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

İLAN

MURADİYE KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

CİNSİ MARKASI PLAKASI BULUNDUĞU
YER
TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
ARACIN DURUMU
Otomobil Renault Toros (Siyah)1994 MODEL 06 RJK 18 Behçet Petrol
Yed_i Emin Parkı
4.000 TL 1.200 TL 10.03.2020
10:00
Hasarlı
Tamir ile Kullanılır
Otomobil Toyota Corolla 1.6(Gri-Yeşil)1998 Model 06 ZLZ 49 Behçet Petrol
Yed_i Emin Parkı
22.000 TL 6.600 TL 10.03.2020 10:30 Tamirle Kullanılabilir


1.Yukarıda niteliği belirtilen araçlar; 2886 sayılı Kanununun 45 nci maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır. İhale yeri Muradiye Malmüdürlüğü makam odasıdır

2.Şartname ve ekleri; Muradiye Milli Emlak Servisinden gerçek şahıslar için kimlik belgesi, tüzel şahıslar için vergi no ve yetkili olunduğuna dair belge ibraz edilerek ücretsiz görülebilir.

3.İstenilen belgeler: a)Gerçek kişilerden nüfus cüzdan sureti, Yerleşim belgesi; Tüzel kişilerden faaliyette bulunduğuna dair belge ve yetki belgesi, b) Vekaleten giriliyorsa noter tasdikli vekaletname. c)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya teminat yerine geçebilecek geçerli teminat mektubu.

4.İstenilen belgeler ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü postayla ihale saatinden önce gelecek şekilde gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5.Katma Değer Vergisi ve diğer yasal ödemeler alıcıya aittir.

6.İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim