• İhale No
  2259379
 • İhale Adı
  Seydişehir Milli Emlak Şefliği'ne ait (onaltı) adet taşınmaz ihale edilecektir
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  24 Ağustos 2021 10:00
 • İdare
  SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 • İhale İli
  Konya
 • İşin İli
  Konya
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

SEYDİŞEHİR  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

S. No

  Ada No Parsel No Yüzölçümü (M2) Hazine İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İHALENİN
Mahallesi Mevkisi Cinsi Hissesi TARİHİ SAATİ

1

Gökçehüyük   Tarla 148 1 13.783,44 Tam İmarsız 344.600,00 86.150,00 24.08.2021 10:00

2

Kavak   Arsa 151 1 12.932,00 Tam Termal Turizm Alanı 1.034.560,00 258.640,00 24.08.2021 10:15

3

Kavak   Arsa 152 1 6.514,78 Tam Termal Turizm Alanı 521.200,00 130.300,00 24.08.2021 10:30

4

Kavak   Arsa 155 1 10.477,83 Tam Termal Turizm Alanı 838.300,00 209.575,00 24.08.2021 10:45

5

Kavak   Arsa 156 1 8.215,44 Tam Termal Turizm Alanı 657.250,00 164.312,50 24.08.2021 11:00

6

Kavak   Arsa 159 1 13.505,44 Tam Termal Turizm Alanı 1.350.600,00 337.650,00 24.08.2021 11:15

7

Kavak   Arsa 160 1 12.117,94 Tam Termal Turizm Alanı 1.211.800,00 302.950,00 24.08.2021 11:30

8

Kavak   Arsa 161 1 8.246,44 Tam Termal Turizm Alanı 824.650,00 206.162,50 24.08.2021 11:45

9

Kavak   Arsa 163 1 2.843,26 Tam Termal Turizm Alanı 782.981,00 195.745,25 24.08.2021 12:00

10

Kavak   Arsa 164 1 4.502,99 Tam Termal Turizm Alanı 360.300,00 90.075,00 24.08.2021 14:00

11

Kavak   Arsa 165 1 4.992,49 Tam Termal Turizm Alanı 399.500,00 99.875,00 24.08.2021 14:15

12

Kavak   Arsa 167 1 13.945,57 Tam Termal Turizm Alanı 3.923.502,00 980.875,50 24.08.2021 14:30

13

Kavak   Arsa 168 1 13.340,82 Tam Termal Turizm Alanı 1.239.874,00 309.968,50 24.08.2021 14:45

14

Kavak   Arsa 173 1 9.169,99 Tam Termal Turizm Alanı 733.600,00 183.400,00 24.08.2021 15:00

15

Kesecik   Arsa 231 6 2.995,53 Tam Tarım ve Hayvancılık Alanı 40.700,00 10.175,00 24.08.2021 15:15

16

Kesecik   Arsa 226 6 2.287,00 Tam Tarım ve Hayvancılık Alanı 29.700,00 7.425,00 24.08.2021 15:30

1- Yukarıda özellikleri beirtilen 16  adet taşınmaz malın satış  ihalesi   2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile e  hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır.

2- Satışı  yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır.  

3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.

7-Satışı  yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından  doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.

8-  Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

     

9- İhaleye katılabilmek için;

 a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli  nüfus kayıt örneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)  

 b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde  2021 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

 c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,

 d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

                                                                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim