• İhale No
  2021/270745
 • İhale Adı
  Sunucu ve Röntgen Tüpü
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
  Yazılım, Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  08 Haziran 2021 14:00
 • İdare
  Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Edirne
 • İşin İli
  Edirne
 • Şikayet Bedeli
  7.682,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.281.438TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  24 Mayıs 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
SUNUCU VE RÖNTGEN TÜPÜ

DEVLET HASTANESİ -UZUNKÜPRÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sunucu ve Röntgen Tüpü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/270745
1-İdarenin
a) Adresi : MURADIYE MAHALLESI KESAN CADDESI 22300 Uzunköprü/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 284 513 10 88 - 284 513 83 05
c) Elektronik Posta Adresi : uzunkoprudh.satinal@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Sunucu ile 1 adet Röntgen Tüpü alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Uzunköprü devlet hastanesi
c) Teslim tarihi : İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİ FİRMAYA İŞE BAŞLAMA TARİHİ BİLDİRİLECEKTİR. BU SÜREDEN SONRA en geç 45 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK ÇALIŞIR HALDE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uzunköprü Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Muradiye Mah. 19 Mayıs Cad. No:45 Uzunköprü/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 08.06.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Röntgen tüpü alımına teklif verecek istekliler;

1- Ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (Ü.T.S.) kayıtlı olacak ve barkod numaraları teklif ekinde belirtilecektir.

2- İstekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Ü.T.S. de kayıtlı olacaklar, bayilik durumunda ise Ü.T.S. de kaydının olması zorunludur.  

3-Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi sunulacaktır / beyan edilecektir. 

Sunucu için teklif verecek istekliler ise;

Teklif edilecek ürünler marka-model bilgisi ile ürünün teknik bilgileri içeren imzalı ve kaşeli olacak bir doküman  teklif ekinde sunulacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uzunköprü Devlet Hastanesi Satınalma Birimi (Muradiye Mah. 19 Mayıs Cad. No:45 Uzunköprü/EDİRNE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Röntgen Tüpü 1 adet
Sunucu 1 adet