• İhale No
  2021/423013
 • İhale Adı
  Tahmil tahliye ve sevk işçiliği hizmeti alınacaktır
 • Sektör
  Temizlik, İşçilik ve Personel Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  10 Ağustos 2021 14:00
 • İdare
  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü
 • İhale İli
  Eskişehir
 • İşin İli
  Eskişehir
 • Yayın Tarihi
  28 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

Kazım TAŞKENT- ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE ve SEVK İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMETİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

 İhale kayıt no
1-İdarenin

: 2021/ 423013


a) Adresi


: Şeker Mah. Sivrihisar 2 cad. No:1/1 Tepebaşı/Eskişehir


b) Telefon ve faks numarası


: 0222–230 27 39 (10 hat) - 0222–230 27 38


2-İhale konusu hizmetin

 

 

: Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi ve Kampanya Harici toplam 1 yıl süreli,  ±%20 toleranslı 320.000 Ton Kristal Şekerin Tahmil,Tahliye,Sevk ve İstif İşleridir.

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

 :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad.No.1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

: 10.08.2021 Salı günü, Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, İdari Şartnamede açıklanmıştır.
5-. İhale, ihale dökümanında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır.
6-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
7-İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiz Türk Lirası)  karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
10-İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
 11-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
12- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
14- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim