• İhale No
  2021/530473
 • İhale Adı
  TIBBİ MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  11 Ekim 2021 10:30
 • İdare
  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Kırıkkale
 • İşin İli
  Kırıkkale
 • Yayın Tarihi
  09 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/530473
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESİ İBNİ SİNA CADDESİ NO : 4 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3183335021 - 3182252819
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TIBBİ MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 32 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu–Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/işin teslim süresi 365 takvim günüdür.Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içerisinde yüklenici İşe başlayacaktır. İdarenin siparişlerine göre teslimi gerçekleştirecektir. İdarenin siparişleri faks veya posta ile bildirilmesi halinde yüklenici 10 gün içerisinde ve teknik şartnameye uygun olarak malzemeleri teslim edecek olup , teslim edilmeyen her kısım üzerinden ihtar yapılmaksızın günlük %1 oranında ceza uygulanacak yine teslim edilmemesi halinde Birim Fiyat Sözleşmesinin 34.maddesinde belirtilen ceza işlemleri ve oranları sırası ile uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 15 gün takvim günü içinde işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE) TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)`ne kayıtlı olmalıdır.
b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici ve /veya distribütör olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte ibraz etmelidir.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2019/19 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS`de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İsteklilerin ÜTS kayıt durumu EKAP üzerinden teklif ettikleri ürün barkoduna göre kontrol edilecek olup kayıtlı olmayan barkoda ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair beyan verecek olup ihale sonrası EKAP üzerinden yapılacak sorgulamada kayıtlı olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İsteklilerden teklif ettikleri ürün/ürünler ile ilgili numune (ihale günü teslim edilmeyecek) ihale sonrası avantajlı teklif sırasına göre gerek görülmesi halinde EKAP üzerinden yapılacak tebligat ile istenecektir. İstenen numune/numuneler ile birlikte her kalem için üç nüsha düzenlenmiş numune teslim ve değerlendirme formu ihale yetkilisine teslim edilecektir.
   Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde;
İhalenin Adı, İhale Numarası, İhale Kalem Sıra No, Numunenin İhale Listesindeki Adı, UBB Kodu, UBB Kodu yoksa kapsam dışı olduğu ve Firma Adı belirtilecektir.
   Numunelerin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak teslim edilmemesi durumunda numune verilmediği kabul edilecek ve ilgili kaleme istekli tarafından verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
HELİCOBACTER KART TEST 750 test
ADENOVİRUS KART TEST 2.000 test
GİARDİA ANTİJENİ KARTZ TEST 1.500 test
ROTAVİRÜS KART TESTİ 2.000 test
STERİL İDRAR KÜLTÜR KABI 10.000 adet
BRUCELLA ROSE BENGAL 5 adet
GRAM BOYA SETİ 10 kutu
SARI PİPET UCU 1.000 adet
TRİCHROME BOYA 500 miligram
PYR TESTİ 50 test
GİEMSA BOYA 1 litre
WRİGHT BOYASI 1 litre
A GRUBU BETA HEMOLİTİK HIZLI ARTİJEN TESTİ 100 test
KONGO KIRMIZISI ÇÖZELTİSİ 100 miligram
DESİKATÖR 1 adet
OTOKLAV ELDİVENİ 2 adet
ANAEROBİK JAR GAS PACK 50 adet
KOAGÜLAZ PLAZMA (TAVŞAN PLAZMASI) 100 mililitre
İNTRADUCER SHEATH FEMORAL SET 1.000 adet
İNDEFLATÖR CİHAZI 500 adet
GUİDE WİRE 0.014 İNÇ 150-185 CM PTCA KILAVUZ TEL 750 adet
0.035 İNÇ.KILAVUZ TEL 1.000 adet
0.035 İNÇ EXCHANGE KILAVUZ TEL 100 adet
GUİDİNG KATETER 750 adet
Y KONNEKTÖR SET 750 adet
ANJİOGRAFİ ÖRTÜ SETİ 1.000 adet
NON-KOMPLİAN PTCA BALON KATATERİ 400 adet
İNTRAKORONER STENT SİSTEMİ 250 adet
İLAÇLI KORONER STENT 1.000 adet
MONARİALSEMİCOMPLİAN PTCA KORONER BALON 500 adet
0.035 İNÇ 180 CM HİDROFİLİK KILAVUZ TEL 100 adet
MANİFOLD KİT SET 1.000 adet