• İhale No
  2018/34219
 • İhale Adı
  TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  08 Mart 2018 10:00
 • İdare
  Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Gaziantep
 • İşin İli
  Gaziantep
 • Şikayet Bedeli
  18.426,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  4.095.700 ile 30.717.756 TL arası
 • Yayın Tarihi
  02 Şubat 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

196 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/34219
1-İdarenin
a) Adresi : SARIGÜLLÜK MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423382525 - 3423389597
c) Elektronik Posta Adresi : 25araliksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 196 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 25 Aralık Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Sarf Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve İdarenin siparişine müteakip kısım kısım teslim edilecek, teslim edilen miktar kadar fatura kesilecektir. Teslimat, sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:41 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 08.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Detaylı bilgi için MAİUY Md. 38 ve KİGT Md. 58 de yer alan düzenlemelere bakınız.

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) Üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin " T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B'ye veya UTS (Ürün Takip Sistemi)ne " kayıtlı olduklarına dair belge,(kapsam dışı olan malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.)

b) Teklif edilen ürünün " T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz U.B.B " tarafından onaylanmış (barkod) numarası ve marka adı teklif mektubunda belirtilecek veya teklif mektubu ekinde sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İhaleye katılacak firmaların teklif ettikleri ürünlerle ilgili numuneleri en geç ihale günü ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. Numune verilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b)  İstekliler numunelerde ihale sıra numarasını, markasını ve kaç kalem teslim ettiğini belirten bir liste hazırlayıp ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Numuneler orijinal paketinde olmalı, numunelerde firma adı, marka adı ile ihale sıra numarası yazılı olmalıdır.

c) Teknik şartnamede katalog/ prospektüs veya belge  istenmesi halinde ise ilgili belgeler teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif edilen ürün, sunulan belge üzerinde işaretlenecektir.(Fotokopi katalog kabul edilmeyecektir)

d) İhale dosyasında sunulan asıl veya noter onaylı Yerli Malı Belgesinin teklif edilen kalemlerden hangisine ait olduğu belirtilerek ihale dosyasında sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde yapılmış Tıbbi Sarf/Laboratuvar Sarf Malzeme satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 25 Aralık Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
%1.0 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK 1.000 adet
AĞIZ BAKIM SETİ 3.000 adet
ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK 1.000 adet
AMELİYATHANE BOKS GÖMLEĞİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)-L 15.000 adet
ASPİRASYON SONDASI MUHTELİF NUMARALAR 50.000 adet
ASPİRASYON TORBASI 3000 ML 5.000 adet
BEZ FLASTER 10CM X 5M 1.500 adet
BİKARBONATLI BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 10 LT 6.000 adet
BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 8 LT 6.000 adet
İRRİGASYON ENJEKTÖRÜ REKTAL ÇAM UÇLU 50 ML 3.000 adet
CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRALI STERİL 60.000 adet
CERRAHİ ELDİVEN LATEKS PUDRASIZ STERİL 40.000 adet
CİLT STAPLERİ 35 LİK 3.000 adet
BİBAP CPAP MASKE SETİ TAM YÜZ BÜYÜK BOY 120 adet
NONİNVAZİV VENTİLASYON MASKESİ TÜM YÜZ ORONAZAL BAĞLAMA SETLİ SİLİKON BÜYÜK BOY 80 adet
DAMLA AYAR SETİ 15.000 adet
DERİ ALLERJİ YAMA TESTİ (PATCH TEST) 50 adet
DERİ PRİCK TESTİ 3ML 3.000 mililitre
DERİ PRİCK TESTİ APLİKATÖRÜ 10 LUK 10.000 adet
DİL BASACAĞI(ABESLANG) TAHTA YETİŞKİN NON STERİL 200.000 adet
EFOR/STRESS EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 40.000 adet
EKG ELEKTRODU YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 120.000 adet
ENJEKTÖR UCU 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 75.000 adet
GENEL CERRAHİ ÖRTÜSÜ SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 750 adet
İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 26G (KAHVERENGİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 30.000 adet
SPİROMETRE (SFT) AĞIZLIĞI BAKTERİ FİLTRELİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 2.000 adet
TAM OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ 16G 15CM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 50 adet
ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 400.000 adet
ENJEKTÖR 2 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 20.000 adet
ENJEKTÖR 5 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI 400.000 adet
DİYALİZÖR SENTETİK MEMBRAN 1.8-2.1 M² YÜKSEK AKIMLI 16.000 adet
DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.7 F 28 CM 100 adet
DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 6 F 26 CM 50 adet
DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.8 F 26 CM 200 adet
EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML 5.500 adet
ELDİVEN ŞEFFAF (HASTA MUAYENE VE TUŞE ELDİVENİ) NONSTERİL 2.000.000 adet
EMBOLEKTOMİ KATETER 4F 40 200 adet
EMİLEBİLEN HEMOSTATİK JELATİN SÜNGER TAMPON 70(±5)X50(±5)X10(±5)MM 500 adet
EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CM X 7(±0,5)CM 750 adet
ENDOBRONŞİYAL TÜP SOL 36-38F 50 adet
İNTERNAL NAZAL SPLİNT, EKSTRA YUMUŞAK 750 adet
ENDOSKOPİK AĞIZLIK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK), YETİŞKİN 2.500 adet
ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI MUHTELİF 6.000 adet
ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP SPİRALLİ 750 adet
ENJEKSİYON FLASTERİ (BANDI) 100.000 adet
ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,YIKAMALI 5.000 adet
FAKO TUBİNG SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 250 adet
GEÇİCİ DİYALİZ KATETER SETİ, ÇİFT LÜMENLİ AYRIK UÇLU ,11-12F 11-19CM 400 adet
GÖZ PEDİ STERİL 4.000 adet
GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER) 600 adet
HASTA ALT BEZİ BEL BANTLI YETİŞKİN (TIBBİ AMAÇLI) (SUT KODU OR2140) 40.000 adet
HEMODİYALİZ İÇİN ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16G 15.000 adet
HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ (YETİŞKİN) 16.000 adet
HEMODİYALİZ İÇİN VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G 15.000 adet
HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL 4 KAT 150.000 adet
HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) 2.400 adet
HİPOALLERJENİK FLASTER 10CMX10M 5.000 adet
HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX10M 1.500 adet
HİPOALLERJENİK FLASTER 5CMX5M 4.000 adet
İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML 12.000 adet
İDRAR TORBASI SAATLİ 2.500 adet
İNFÜZYON POMPA SETİ ORTA BOY 2.000 adet
İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 4-6 MM 15.000 adet
İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 20G - PEMBE 75.000 adet
İ.V KANÜL (BRANÜL-ANJİOKET-İNTRAKET) ENJEKSİYON PORTLU 22G - MAVİ 75.000 adet
KAN VERME SETİ 4.000 adet
KAPSÜL GERME HALKASI 12 X 10 MM 40 adet
KARTON AĞIZLIK, SPİROMETRE İÇİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN 20.000 adet
KATETER BAĞ (KATETER MOUNT ) 100 adet
KATI VAZELİN 300 adet
KEMİK ÇİMENTOSU STANDART 40 GR PMMA ANTİBİYOTİKSİZ(AP3220) 500 adet
KOMBİNE VİSKOELASTİK KONDROİTİN SÜLFAT (DİSPERSİVE OVD) + SODYUM HYALURONAT (KOHESİV) 1.500 adet
KOTER KALEMİ EL KUMANDALI ÜÇ GİRİŞLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 7.000 adet
KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 4.000 adet
LASTİK DREN 10/8 75 adet
LASTİK DREN 8/5 200 adet
NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ YETİŞKİN 3.000 adet
NAZOGASTRİK SONDA MUHTELİF 2.500 adet
NEBÜLİZATÖR MASKESİ YETİŞKİN 20.000 adet
NEBULİZATÖR SETİ VENTİLATÖR UYUMLU 1.000 adet
NELATON KATETER, LATEKS STERİL 300 adet
MUAYENE ELDİVENİ PUDRALI NONSTERİL 2.500.000 adet
MUAYENE ELDİVENİ PUDRASIZ NONSTERİL 1.000.000 adet
OFTALMİK MVR BIÇAĞI DÜZ 20G 600 adet
OKSİJEN MASKESİ YETİŞKİN 4.000 adet
ORAL AİRWAY MUHTELİF 5.000 adet
ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN 2.000 adet
PAMUK 500GR 7.500 adet
PARAFİN 100 adet
PASİF TEKLİ DRENAJ ŞİŞESİ 2000CC 500 adet
PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 100 MM 150 adet
PERİFERİK SİNİR BLOKAJ İĞNESİ /KANÜL 50 MM 150 adet
POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON 4.000 adet
SANTRAL VENÖZ KATETER ÜÇ LÜMENLİ ,7F 16CM 200 adet
SIVI VAZELİN (1LT) 250 adet
SLİT BIÇAK AÇILI 2.85MM (SİNGLE/DOUBLE BEVEL) 500 adet
SPANÇ RADYOPAKLI 7.5(±2) CM X 7.5(±2) CM NON STERİL(4,6,8,10,12,16 KAT) 200.000 adet
SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(±2) CM X 7,5(±2) CM STERİL 150.000 adet
STERİL DİSTİLE SU 500 ML PVC ŞİŞE 2.500 adet
STERİLİZASYON RULOSU 10CMX200M DÜZ 10 adet
STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M DÜZ 75 adet
STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M DÜZ 75 adet
STERİLİZASYON RULOSU 30CMX200M DÜZ 10 adet
STERİLİZASYON RULOSU 40CMX200M DÜZ 10 adet
STERİLİZASYON RULOSU 5CMX200M DÜZ 10 adet
STERİL KAYGANLAŞTIRICI ( LUBRİKANT ) JEL LİDOKAİNLİ 4.000 adet
TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK 6.000 adet
TEK POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY 3.500 adet
TORAKS KATETERİ 28CH-32CH-36CH 450 adet
TRACHVENT T TÜP 1.500 adet
TRİPAN MAVİSİ 200 adet
T-TÜP KULAK VENTİLASYON TÜPÜ SİLİKON 1,14 MM 30 adet
UZUN SÜRELİ DİYALİZ KATETER, ÇİFT LÜMENLİ DÜZ 14.5F x 28CM 150 adet
VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML ÇİFT TROKARLI 12-14F 500 adet
VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 12-14F 1.000 adet
VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN 2.000 adet
YANKAUER ASPİRASYON SETİ - STANDART UÇLU 210CM 4.000 adet
YARA YIKAMA SOLÜSYONU 1000 ML 100 adet
PVC BOMBA REZERVUAR 400CC 100 adet
PREZERVATİF SONDA 200 adet
SPİROMETRE BURUN MANDALI 100 adet
BESLENME SONDASI (KALICI NAZOGASTRİK SONDA) 100 adet
DERMAL PANÇ (PUNCH)2,6-3MM 100 adet
DERMAL PANÇ (PUNCH)3,1-4MM 300 adet
DERMAL PANÇ (PUNCH)4,1-5MM 100 adet
ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN 1.000 adet
FOLEY SONDA ANTİBAKTERİYEL KAPLI 16-19F 100 adet
TRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜR KABI 500 adet
ATRAVMATİK İPEK NO:1 30 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 1.000 adet
ATRAVMATİK İPEK NO:2/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 1.200 adet
ATRAVMATİK İPEK NO:2/0 30 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM 5.000 adet
ATRAVMATİK İPEK NO:4/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 75 CM 600 adet
ATRAVMATİK İPEK NO:6/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 45 CM 120 adet
POLİAMİD (NAYLON) NO:10/0 5 (±1) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT)100 (±25) MİKRON 30 CM 120 adet
POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ) NO: 0 36 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 180 adet
POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ) NO: 3/0 30 (±5) MM 1/2 KESKİN 75 CM 360 adet
POLİGLİKOLİD(75%) KO KAPROLAKTON(25%) (PGCL/POLİGLEKAPRON 25 ) NO: 5/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 75 CM 360 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 0 35 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 90 CM 4.500 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 35 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 5.000 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 2/0 İĞNESİZ 17X45 CM 240 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 2/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 3.600 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 3/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 45 CM 240 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 3/0 17X45 CM İĞNESİZ (ÇİLE) 500 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 3/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 3.000 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 4/0 16 (±3) 1/2 YUVARLAK 75 CM 500 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 6/0 8 (±1) MM 3/8 (ÇİFT) SPATÜL 45 CM 60 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLAR) RAPİD NO: 3/0 30 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 2.500 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLAR) RAPİD NO: 4/0 15 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 1.800 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLAR) RAPİD NO: 5/0 16 (±3) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 360 adet
POLİPROPİLEN NO: 0 40 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 120 adet
POLİPROPİLEN NO: 10/0 13 (±3) MM 1/4 TAPERCUT SPATÜL 20 CM 24 adet
POLİPROPİLEN NO: 1 45 (±5) MM 1/2 YUVARLAK (LOOP) 150 CM 240 adet
POLİPROPİLEN NO: 2/0 25 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM 1.500 adet
POLİPROPİLEN NO: 2/0 35 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 2.400 adet
POLİPROPİLEN NO: 3/0 25 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 240 adet
POLİPROPİLEN NO: 3/0 25 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM 1.800 adet
POLİPROPİLEN NO: 4/0 16 (±3) MM 3/8 KESKİN 75 CM 500 adet
POLİPROPİLEN NO: 5/0 10 (±3) MM 3/8 TERS KESKİN 45 CM 720 adet
POLİPROPİLEN NO: 5/0 17 (±3) MM 1/2 YUVARLAK (ÇİFT) 90 CM 500 adet
POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±3) MM 3/8 YUVARLAK (ÇİFT) 75 CM 600 adet
POLİPROPİLEN NO: 6/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 45 CM 180 adet
İPEK İPLİK BAĞLAMA (İĞNESİZ)/ÇİLE NO:2/0 17X45 CM 240 adet
KEMİK ÇİMENTOSU STANDART 40 GR PMMA ANTİBİYOTİKLİ 30 adet
TÜM YÜZ MASKESİ CPAP VENTİLATÖR UYUMLU 25 adet
HELMET MASKESİ 1 adet
SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 7F 100 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 0 60 (±5) MM 1/2 KÜNT UÇLU YUVARLAK 90 CM 240 adet
POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 60 (±5) MM 1/2 KÜNT UÇLU YUVARLAK 75 CM 240 adet
DİSEKTÖR ENDOSKOPİK 5MM 50 adet
ENDOSKOPİK FINDIK TAMPON 5 MM 75 adet
KAUÇUK T DRENİ MUHTELİF 50 adet
EMG ELEKTROD, UYARI (STİMÜLASYON) ELEKTRODU 6 adet
VEP ELEKTRODU KİTİ 30 adet
REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) KONSANTRİK EMG İĞNESİ 50(±2)MM KAHVERENGİ 100 adet
EMG ELEKTROD, YÜZEYEL DİSK ELEKTROD 6 adet
REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) KONSANTRİK EMG İĞNE KABLOSU 6 adet
KEÇE 100 adet
EMG KONSANTRİK İĞNE ELEKTROT TEK KULLANIMLIK 100 adet
EMG TOPRAK ELEKTRODU KOL BANTLI 10 adet
EMG ELEKTRODU TOPRAKLAMA MADALYON - METAL 10 adet
EMG TOPRAK ELEKTRODU KOL BANDI NATUS MARKA KEYPOİNT 9033A07 5 adet
EMG ELEKTRODU TOPRAKLAMA MADALYON NATUS MARKA KEYPOİNT9033A07 UYUMLU 7 adet
AYAK PEDALI 2 adet
BİPOLAR STİMULATING ELEKTRODU KEÇE YETİŞKİN NATUS MARKA KEYPOİNT9033A07 UYUMLU 100 adet
EMG DİSK ELEKTROT 10 adet
BİPOLAR STİMULATING ELEKTRODU NATUS MARKA KEYPOİNT 9033A07 UYUMLU 5 adet
DİGİTAL RİNG ELEKTROD 5 adet
FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS MUHTELİF 7.500 adet
STERİL PLASTİK OZE 8.000 adet
STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,PLASTİK GÖVDELİ, PAMUKLU) 3.000 adet
GAİTA KABI 2.000 adet
PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE) 500 test
GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI (MANUEL) 2.000 test
VDRL (SIFILIZ) KASET TEST 1.000 test
ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN) 50 kartuş
GLUKOZ TOZ OGGT (ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTI IÇIN) 30 kilogram