• İhale No
  2021/29958
 • İhale Adı
  Vakumlu pişirme kazanı Zeytin ünitesi
 • Sektör
  Sanayi ve Tarım Makineleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Pazarlık
 • İhale Tarihi
  09 Şubat 2021 14:00
 • İdare
  Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Şikayet Bedeli
  7.682,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.281.438TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  26 Ocak 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
VAKUMLU PİŞİRME KAZANI ZEYTİN ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-HAMİDİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Vakumlu pişirme kazanı Zeytin ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/29958
1-İdarenin
a) Adresi : ADALET MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ 122 16010 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242464256 - 2242460859
c) Elektronik Posta Adresi : 965046@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Vakumlu pişirme kazanı 1 adet Zeytin ünitesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Mahallesi 1. Hürriyet caddesi no 122 Osmangazi/BURSA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : Hamidiye Mesleki ve teknik Anadolu lisesi Adalet Mahallesi 1. Hürriyet caddesi no:122 Osmangazi/BURSA
b) Tarihi ve saati : 09.02.2021 - 14:00


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Vakumlu pişirme kazanı kurulumu sonrasında 2 yıl garanti kapsamında olduğunu gösterir belge,yüklenici firma makine ile ilgili birlikte tüm kullanımsüreçlerini içeren kullanım klavuzu sağlamakla yükümlüdür. Kurulum sonrasında vakumlu pişirme kazanını kullanacak personele 1 günlük kullanım eğitimi verilecektir. 

Zeytin ünitesi kurulumu sonrasında 2 yıl garanti kapsamında olduğunu gösterir belge,yüklenici firma makine ile birliktetüm kullanım süreçlerini içeren kullanım klavuzu sağlamakla yükümlüdür. Kurulum sonrasında zeytin ünitesini kullanacak personele 1 günlük kullanım eğitimi verilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Hamidiye Mesleki ve teknik Anadolu lisesi Adalet Mahallesi 1. Hürriyet caddesi no:122 Osmangazi/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Vakumlu pişirme kazanı 1 adet
Zeytin ünitesi 1 adet