• İhale No
  2147779
 • İhale Adı
  VALİDASYON ÖLÇÜM HİZMETİ
 • Sektör
  Sağlık Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  23 Kasım 2020 18:00
 • İdare
  Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  20 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

           
   

T.C.

BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

 
 

Kayıt No: 4837

 
 

jftJL *\

■ ,

ğ « M/ w ı?y*\

i+iltmmrvîjJ

V%X#9

\» * 3^

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Metin Kutusu: 20.1 1.2020Sayı :

Konu : Teklif Formu Sayın İlgili

Hastanemizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aşağıda adı ve özellikleri belirtilen mal/malzeme/hizmetin Doğrudan (ACİL) alımı yapılacaktır.Söz konusu mal/malzeme/hizmete ilişkin fiyat teklifinizin (KDV HARİÇ) aşağıdaki BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ'ne yazılarak Yöneticiliğimize 23./11/2020 tarihine kadarbi İd iri lrjıesini rica ederim. Hurn©yf3 ÖALİIVÜ

idari ve Mali Hizmetler Md. Yrd.

Sicil No: H125751
Bursa Gemlifr Devlet Hastanesi

Sıra

No

Malın / İşin Cinsi

 

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

HASTANE VAİ.İDASYON ÖLÇÜM HİZMETİ (YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ VAİ.İDASYON ÖLÇÜM HİZMETİ ALİM İŞİ)

 

1

PERİYOD

 

 

 

Toplam

 

 


 

EKİ;Şartname(........ ) Ad.

NOT:

1.                    * İstenilen Mal/malzeme/hizmet............... gün içerisinde teslim edilecektir.

2.                    Ödemeler 180 iş günü içinde ödeme yapılacaktır

3.                    Malzemelerin UBB ve Sut Kodlan yazılması.

4.          Teklif süresi 60 gün geçerli olacaktır.

Mail: khbl6.gmlksatinalma@saglik.gov.tr Tel: 224 517 34 00 (1184) Fax: 224 517 34 16

Firma Adı İmza ve Kaşe

Cihatlı mah.Cihatlı Sok. ııo:207 Gemlik BURSA

Telefon:   Faks:

Metin Kutusu: ı/ıe-posta: khbl6.gmlksatinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: http://gemlikdh.saglik.gov.tr


VALİDASYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ l.KONU :

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi validasyon ölçümleri 2019 yılı içerisinde cihazların bakımları ve filtreleri değiştikten sonra idarenin belirleyeceği tarihlerde yapılacaktır.

VALİDASYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      Yeni Doğan Yoğun Bakım ( 2. Basamak yetişkin yoğun bakım olarak açılacak olan alan) alanı (150 metrekare) laminar hava akışlı oda / cihazlar ve diğer temiz alanlarda kurulu olan hijyenik havalandırma sistemleri HVAC Validasyonunun Performans Nitelendirmesi (pq) testleri ISO 14644-1,ISO 14644-2 ve ISO 14644-3 standartları veya eşdeğeri standartlarda belirtilmiş olan değerler ve bilgiler referans alınarak yapılacaktır.

1.1.      Hepa / Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi, D P.O. (Filtre Integrity Test)

1.2.      Partikül sayımı ve temiz alanın sınıflandırması.

1.3.      Hava debisi, hava hızı ve aynılığının ölçülmesi.

1.4.      Basınç farkı ölçümü.

1.5.      Hava akış karakteristiğinin görselleştirilmesi testi.

1.6.      Sıcaklık ve nem ölçümü.

1.7.      Dekontaminasyon / geri kazanım zamanının tespiti.

1.8.      Hava değişim sayısı (sterilizasyon ünitesi için)

2.         Test ölçümleri yapacak olan firma bu ölçüm testlerini yapabilmek için ameliyathane,yoğun bakım üniteleri laminar hava akışlı oda/cihaz ve temiz alan hususunda TÜRKAK akredidasyon belgesine sahip olmalıdır. Bu alanlar belgede açıkça yazılmalıdır ve akredidasyon belgesi teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

3.         Firmanın sahip olduğu test cihazları izlenebilirliği olan güncel tarihli kalibrasyon sertifikasına sahip olmalı ve sertifikalar teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

4.      Testler tamamlandıktan sonra yapılan işlemler ve test sonuçları ISO 14644-1, ISO 14644-2 ve ISO 14644-3 veya muadili standartlara uygun olarak raporlandırılacaktır ve sadece 1 (bir) nüsha olarak idareye teslim edilecektir.

4.1.      Test ve ölçüm raporları sadece idare tarafından kullanılabilecektir.Raporlar idarenin yazılı onayı olmaksızın çoğaltılmayacak ve üçüncü şahıslara verilmeyecektir.

4.2.      Test ve ölçüm raporları en az 2 (iki) yıl firma tarafından saklanacktır

4.3.      Ölçüm yapılan mahal projelendirilmen ve ölçüm yapılan noktalar projede belirtilmelidir.

4.4.      Ölçüm sonuçlarının orjinal termal yazıcı çıktıları rapor ile birlikte verilmelidir.

4.5.     
Yüklenici firma tarafından yapılan tüm ölçümlere ait raporlar idarenin isteyeceği formatta (rapor: yazılı ve dijital ortamda CD’ye hazırlanacak.Ön raporlama yazılıp uygunluğu açık bir şekilde belirtilecektir.) hazırlanıp


idareye sunulacaktır.

2. GENEL HUSUSLAR

1.     Bakın ve/veya onarım sırasında gerekebilecek ulaşılması zor/yüksek saha elemanları için gerekli ekipmanlar (forklit,merdiven v.s) yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.     Bakım ve/veya onarım sırasında hastanemizin ilgili teknik personelide refakat edecektir.

3.     Bakım ve/veya onarım işlemleri sırasında meydana gelebilecek zarar,kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

4.     Kurumumuzun ek ihtiyaç görmesi halinde, validasyon ölçümleri yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapılacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ : Bakım ve onarım işi için gelen firma elemanlarının can güvenliği,iş mahalinde ve gerekse ulaşım esnasında firmaya aittir.Firma iş mahalinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü tedbirin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluklar firmaya ait olacaktır.

Yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmelilkerine uymak zorundadır.Yapılan işin tüm aşamalarında oluşabilecek tehlike ve risklere karşı ( bakım yapılacak ortam,çalışanlar ile ilgili,vb)gerektiği şekilde önleme ve koruma tedbirlerini alacaktır.

Bakım esnasında firma her türlü tedariği almakla mükellef olup(bakıma gönderdiği elemanlar mutlaka sigortalı olacaktır) olası bir aksilikte kurumumuz sorumlu olmayacaktır.Firma bu hususu peşinen kabul eder.

İSTENEN BELGELER:

1.  Yüklenici belirtilen parçaların Servis Yetki Belgesi’ne sahip olacaktır.

2.   Yüklenici firma Teknik Yetkili Servis Belgesi’ni dosyasında sunacaktır.

3.   TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığfnın Satş Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ni dosyasında sunacaktır

4.      Bakım firmasının, firma bünyesindeki teknik elemanlarının eğitim durumlarını(diploma,sertifika,vb) gösterir belgeleri olacak ve bu belgeleri teklifi ile birlikte idareye verecektir.

5.      Validasyon test ölçümleri yapacak olan firma bu ölçüm ve testleri yapabilmek için ameliyathane,yoğun bakım üniteleri, laminar hava akışlı oda/cihazlar ve temiz alan konusunda; TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 veya TS ISO/IEC 17020 standartlarına göre verilmiş akredidiasyon belgesine sahip olmalıdır.Bu alanlar belgede açıkça yazmalıdır ve akredidasyon belgesi teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

6.   Validasyon ölçümü için firmanın sahip olduğu test cihazları izlenebilirliği olan güncel tarihli kalibrasyon sertifikasına sahip olmalı ve sertifikalar teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

ONAY

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim